دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 18، تابستان 1398، صفحه 1-250 
1. طراحی مدل آمیخته بازاریابی اجتماعی جهت توسعه ورزش همگانی

صفحه 176-177

علی صابری؛ قدرت الله باقری؛ حمید رضا یزدانی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ محمد حسین قربانی


2. نقش ورزش در جلوگیری از واگرایی دینی، مذهبی و فرقه‌ای در استان خوزستان

صفحه 10-20

سید حسین مرعشیان؛ امین خطیبی؛ اسماعیل ویسیا