بررسی نقش عوامل فردی و فناوری اطلاعات بر تسهیم دانش معلمان تربیت بدنی آموزشگاه های خراسان رضوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه فردوسی

2 دانشیار دانشگاه بیرجند

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی

چکیده

هدف:  تسهیم دانش یکی از فرآیندهای اساسی مدیریت دانش می باشد. اگرتسهیم دانش به خوبی انجام گیرد سبب توسعه و افزایش کیفیت ارائه خدمات در سازمان­ها بخصوص در سازمان­های دولتی می­شود هدف این پژوهش، بررسی نقش عوامل فردی و فناوری اطلاعات بر تسهیم دانش معلمان تربیت بدنی آموزشگاه های خراسان رضوی بود.
روش‌شناسی: این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است و جامعه آماری شامل کلیه معلمان تربیت بدنی آموزشگاه­های خراسان رضوی، برابر با 2587 نفر بودند که تعداد 334 نفر به روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای به عنوان حجم نمونه آماری  انتخاب شده­اند. ابزار جمع­آوری داده­ها پرسش­نامه استاندارد تعدیل شده­ سلیمانی و همکاران( 1392) بود. برای تحلیل داده­ها از نرم­افزار 21 spss استفاده شد؛ وبرای آمار توصیفی، شاخص­های فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و برای آمار استنباطی، ضریب چولگی و کشیدگی، آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد استفاده قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج حاصل از تحقیق، رابطه مستقیم و معنی­داری را بین کلیه عوامل فردی و فناوری اطلاعات و تسهیم دانش نشان داد؛ و همچنین تحلیل نتایج رگرسیون حاکی از آن است که متغیر تسهیم دانش بر اساس متغیر­های عوامل فردی و فناوری اطلاعات قابل پیش­بینی است.
نتیجه‌گیری: از نظر معلمان تربیت بدنی آموزشگاه­های خراسان رضوی با تغییر در مشخصه­های شخصیت، انگیزش، اعتماد و آگاهی کارکنان،کیفیت تسهیم دانش نیز در میان آن ها تقویت می­گردد و در نتیجه عوامل فردی کارکنان می­توانند بر کیفیت تسهیم دانش در میان معلمان تربیت بدنی آموزشگاه­های خراسان رضوی تاثیر بسزایی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the role of individual factors & information technology on knowledge sharing of Khorasan Razavi physical education teachers

نویسندگان [English]

 • Zahra Sadat Mirzazadeh 1
 • Mohammad Keshtidar 2
 • abolghasem bazmara 3
1 Assistant Professor in Ferdowsi University
2 Associate Professor in Birjand University
3 M.A in Sport Management, Ferdowsi University
چکیده [English]

Objective: Knowledge sharing is one of the fundamental processes of knowledge management. If knowledge sharing is performed well, leads to the development and improvement of the quality of service in organizations, particularly in public organizations. In this study, in addition to examining the role of information technology, examining the individual factors affecting the quality of knowledge sharing is also discussed.
Methodology: This study is a kind of correlation applied research. The population includes all physical education teachers in Khorasan Razavi schools, equivalent to 2,587 people that 334 people randomly selected as the sample population. Data collection tool is a modified standard questionnaire that is used in several studies. For data analysis, software spss 21 is used. For descriptive statistics, frequency, mean and standard deviation parameters and for inferential statistics, Coefficient of skewness and kurtosis, Pearson correlation test and multiple regressions were used.
Results: The results of the study demonstrated a statistically significant correlation between all individual factors, IT and Knowledge sharing. Regression analysis also suggests that knowledge sharing variable is predictable based on individual factors and information technology.
Conclusion: Based on the perspective of Khorasan Razavi physical education teachers, with changes in personality characteristics, motivation, trust and awareness of the staff, the quality of knowledge sharing among them is strengthened. So staff individual factors can have major effects on the quality of knowledge sharing among Khorasan Razavi physical education teachers

کلیدواژه‌ها [English]

 • individual factors
 • information technology
 • knowledge sharing
 • Physical education teachers
 • Khorasan Razavi
 • Bakhari, Ismail Mohd & Zawiyah M. Yusof (2010).The Impact of Individual Factors on Knowledge Sharing Quality. Journal of Organizational Knowledge Management.
 • Bhavna Bajpai, Information and Knowledge Sharing through Intranet. Shri Dadaji Institute of Technology & Science
 • Ebrahimi Seyed Abbas, Mohammadi Fateh Asghar & Hajipoor Ebrahim (2012), The Role of Trust in the Sharing of Job Knowledge among Tarbiat Modares University Staff, Journal of Military Management, v 47,135-162(Persian)
 • Eid  Mustafa & Nuhu Nuraddeen Abubakar. The impact of learning culture and information technology use on knowledge-sharing: a case of kfupm.
 • Feng-Chuan Liu & Kao-Lin Cheng. Investigating the Relationship between Knowledge Sharing and Team Innovation Climate.
 • Ghassemzadeh, H.؛ Hojabri, R.؛ Eftekhar, F. & Moslem Sharifi (2013).Tacit Knowledge Sharing in Health Industry: Influences of  Personal, Organizational and Social Factors, East Asian Journal of Business Management 29-35  .
 • Hatami saeed, Honari Habib & Sobhani Yazdan(2011), Relationship between information technology and the degree of realization of the dimensions of the learning organization in the physical education departments of selected provinces, Institute of Physical Education and Sport Sciences(Persian)
 • Hoseini Seyed Mojtaba & Danaeefar Hassan (2012), The Effect of Organizational Citizenship Behavior on Knowledge Sharing: The Mediating Role of Organizational Culture, Journal of Management Sciences of Iran,82,103-190(Persian)
 • JINXIA HE (2009).Examining factors that affect knowledge sharing and students’ attitude toward their learning experience within virtual teams.
 • Keshavarzi Alihossein, Beiginia Abdolreza & Rezaee Zahra(2012), The Role of Interpersonal Trust on Knowledge Sharing in the Organization of Central Headquarters of the National Iranian Gas Company, Journal of Human Resources Management Research, v 2 (Persian)
 • Miri poorfard & Mohebi Parvin(2011), The Study on the Role of Knowledge Sharing in Organizational Entrepreneurship, The First Entrepreneurship Student Conference in Tehran, University of Tehran. (Persian)
 • Mrs. Bhavna Bajpai, Information and Knowledge Sharing through Intranet.
 • Nasiri Fakhrossadat & Emadi Seyed Rasool(2010), Knowledge Management and Information Technology in Educational Organizations, First National Conference on Knowledge Management in Educational Organizations, Mahalat, Islamic Azad University(Persian)
 • Parirokh Mehri& Khatamianfar Parisa (2007), The study of the status and context of knowledge sharing in the organization of Astan Quds Razavi libraries in accordance with the model of Noaka and Tike Uchi, Quarterly of the Organization of Libraries, Museums and Documents Center of Astan Quds Razavi, v 4(Persian)
 • Paul M. Leonardi (2010). Information, Technology, and Knowledge Sharing in Global Organizations.
 • Robert M. Davison, Carol X. J. Ou & Maris G. Martinsons (2012).  Information technology to support informal knowledge sharing.
 • Sattam Allahawiah , Hisham Al-Mobaideen  & Kafa al Nawaiseh  (2012).  The Impact of Information Technology on Knowledge Management Processes, an Empirical Study in the Arab Potash Company.
 • Shahzadi Irram; Hameed Raja Mazhar; Abdul Rauf Kashif (2015). Individual motivational factors of optimistic knowledge sharingbehavior among University academia, The Business & Management Review, v 6, N.1, Islamabad Campus, Pakistan.
 • Sobhani Yazdan(2012), The relationship between information technology and knowledge management in sports federations, Sports Management Magazine, v 17,57-73(Persian)
 • Sobhani Yazdan, Honari Habib, Shahlaee Javad &Ahmadi Alireza(2011), The relationship between information technology and knowledge management in sports federations, Sports Management Magazine, v 17,55 (Persian)
 • Soleimani Mohammad, Poorzaman Javad & Taheri Mirmahmood(2013),  The study of the Relationship between Individual Factors and Information Technology on Employee Knowledge Sharing (From the Perspectives of Employees and Managers of Islamic Azad University, Urmia Branch), National Conference on Modern Management Sciences, Golestan Province(Persian)
 • Yusefi Amiri, Mazaher & Gholipoor Arian(2013), The study of the Relationship between Personality Characteristics and Knowledge Sharing, 11th International Management Conference, Tehran, Ariana Industrial Research Group(Persian)
 • Zandi Moeed(2010),  Determining the Relationship between Knowledge Sharing and Employees' Performance in Kordestan Gas Company(Persian)