دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 22، تابستان 1399، صفحه 1-200 
2. بررسی عوامل موثر بر رضایت‌مندی ورزشکاران ایران : فراتحلیل مطالعات موجود

صفحه 110-122

محمد علی صاحبکاران؛ رحیم رمضانی نژاد؛ احمد میر محمدتبار؛ معصومه خسروی