دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 24، دی 1399، صفحه 1-200 
بررسی عوامل موثر بر توسعه فیرپلی مالی در فوتبال حرفه ای ایران

صفحه 152-165

10.22124/jsmd.2020.5005

حمید طهماسبی شاه منصوری؛ امین خطیبی؛ سید حسین مرعشیان؛ صدیقه حیدری نژاد


شاخص های موثر در مدل برون سپاری رویدادهای ورزشی

صفحه 168-181

10.22124/jsmd.2020.5012

رضا قاسم نژاد؛ محمد خبیری؛ مرجان صفاری؛ علیرضا الهی