دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 24، زمستان 1399، صفحه 1-200 
1. تحلیل تماتیک عوامل موثر بر توسعه اقتصاد ورزش ایران

صفحه 70-79

مسعود محمدی عسکرآبادی؛ حسین عیدی؛ همایون عباسی


2. طراحی الگوی رقابت‌پذیری در صنعت خدمات ورزشی ایران

صفحه 50-60

ذبیح اله نقی لو؛ مهرعلی همتی نژاد؛ مهدی نادری نسب