تحلیل تماتیک الگوی فرهنگ ورزش در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

2 استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان

چکیده

هدف: هدف از نگارش این مقاله، تعریف فرهنگ ورزش و ارائه الگویی بومی از مولفه‌های مرتبط با آن طبق تعریف انسان شناختی از فرهنگ، با استفاده از نظریه های متخصصان است.
روش‌شناسی: این مقاله در چارچوب استراتژی تحقیق کیفی و براساس روش تحلیل تماتیک و مصاحبه با 10 نفر از مدیران تربیت بدنی و فرهنگی و 5 نفر از کارشناسان فرهنگی فدراسیون‌ها به صورت نمونه گیری هدفمند، ابتدا بر اساس وجوه مشترک، تم‌های مرتبط، اصلی و در  نهایت تم‌های مرکزی هر کدام از مقولات موضوع تحقیق را شناسایی و در نهایت شبکه مضامین مرتبط با چیستی فرهنگ ورزش را ترسیم و تحلیل می کند. روش اعتبارسنجی پژوهش نیز «روایی تفسیری»، به معنای ارائه و بازخورد نتایج پژوهش به صاحب نظران برای تائید نهایی آن است.
یافته‌ها: نتایج ترسیم شبکه مضامین چیستی فرهنگ ورزش نشان می دهد؛ بین دو موضوع فرهنگ ورزشی و ورزش فرهنگی تفاوت وجود دارد، و این دو مضمون فراگیر حول مضامین سازمان دهنده ارزش‌های عام اخلاقی، ارزش‌های ذاتی ورزش، ارزش‌های مادی و جسمی ورزش، ارزش‌های ملی و تاریخی، ارزش‌های مذهبی، ارزش‌های زندگی مدرن و ناهنجاری‌های فرهنگی ورزش؛ الگوی فرهنگ ورزش در ایران را تعریف می‌کنند.
نتیجه‌گیری: طبق یافته های تحقیق، فرهنگ ورزش به معنای« مجموعه ای از ارزش ها، هنجارها، باورها، آداب و سنن فرهنگی و تاریخی موثر بر رفتار ورزشی و همچنین ارزش های خاص منبعث از رشته های ورزشی(جنگجویی رشته های رزمی، جوانمردی ورزش پهلوانی و...) موثر بر فرهنگ افراد در محیط ورزشی و جامعه» است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thematic Analysis of the Culture of Sport in Iran

نویسندگان [English]

  • Abbas Gheshmi Meimand 1
  • Mohammad Pourkiani 2
  • Mohammad Mahdi Rahmati 3
1 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
2 Assistant Professor at Shahid Beheshti University
3 Dept. of Social Science, Faculty of Human sciences & Literature, University of Guilan
چکیده [English]

Objective: The purpose of this article is to define the culture of sport and presenting an indigenous model of the components of its, according to the anthropological definition of culture, using the theories of experts.
Methodology: This article is in the framework of the qualitative research strategy and interviews with 10 physical and cultural education managers and 5 cultural experts of the federations in a targeted sampling First, on the basis of common funds, the themes, related themes, the main themes and the themes of each of the categories of the topic of research are identified, finally, draws and analyzes the network of themes related to the nature of sport culture"What is sport culture?".
Results: The results of the network designing are indicative of the culture of sport; there is a difference between the two themes of cultural sport and cultural sport, and these two themes are broader around the themes of organizing universal moral values, the intrinsic values of exercise, physical and physical values of exercise, national and historical values , Religious values, values of modern life and cultural anomalies of sport, define the culture of sport in Iran.
Conclusion: According to research findings, culture of culture means "a set of values, norms, beliefs, customs and cultural and historical traditions affecting sporting behavior, as well as specific values derived from sports (martial arts, martial arts, and ...) influences the culture of people in the sports and community environment. "
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sport’s Culture
  • Thematic Analysis
  • Cultural Sport’s
Mohammadpour. A. (2012). Qualitative research method: Anti- method 2. Tehran: Sociological. [Persian]
Mohammadpour. A. (2009). Qualitative data analysis: Procedures and models. Journal of anthropology, 1, 127-160. [Persian]
Ahmadzadeh. A., Mousavi. S. j., Doosti. M. (2014). Identifying cultural challenges and opportunities of sports in Mazandaran province. Contemporary research in sport management, 15-29. [Persian]
Abbasi Bakhtiari. R. (2011). Investigating the interplay of culture and sport. National conference on cultural industries and its role in sustainable development. Kermanshah: Islamic azad university Kermanshah. [Persian]
Braun, V., Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology, Qualitative Research in Psychology (Vol. 3).
Cashmore, E. (2000). Sports Culture. London and New York: Routledge.
Farajzadeh. SH., Kashef. S., Aghapoor. S.M. (2015). Identifying and analiyzing factors influencing the cultivation of contemporary research from the viewpoint of urmia university graduate students. contemporary research in sport management, 11-22. [Persian]
Hargreaves, J. (1986). Sport, power, and culture: a social and historical analysis of popular sports in Britain. New York: Martin's Press Harvard.
Ashtarian. K. (2012). Introduction to cultural policy making. Tehran: sociologists. [Persian]
Keshkar1. S., Ghasemi. H. (2016). Definition of sports culture and its components regarding to experts, athletes and sport authorities opinions in Iran. Journal of organizational behavior management studies in sport, 3, 11-22. [Persian]
Kashef. S. M. (2011). Factors affecting the acculturation of sport from the viewpoints of professors, staff and students of Urmia university. Urmia university research project. Urmia: Urmia university. [Persian]
Roohalamini. M. (1986 & 1993). Cultural field . Tehran: Attar. [Persian]
Nixon. I., James. H. F. (1996). A sociology of sport USA. Wadsworth.
organization, P. e. (2005). Studies of the development of sport culture. tehran: Sib. [Persian]
Shirzayi. P. (2007). The place of culture and sport. Journal of khorasan cultural and social studies, 8 & 2, 87-98. [Persian]
Parker, A. Watson. N. J. (2013). Sport and Religion: Culture, History and Ideology. 86, 71-79.
 Davari. R. D. (2012). Philosophy of sport. Jornal of wisdom and knowledge information, 7. [Persian]
sciences. M. M. (2006). Cultural and sport. First international congress of new approaches to physical education and sport. Tehran: Islami Tehranc azad university of.
Shein. E. (1983). The Role of Founder in Creating Organizational Culture, Organizational Dynamics (Vol. 12).
Wood. D. (2006). The effect of age and role information on expectations for Big Five personality traits. Personality and Social Psychology Bulletin, 32.
Yadav. R. (2011). International Journal of Physical Education, 4, 88-89.