دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، تیر 1392 
نقش اقدامات مدیریت خطر در کاهش دادخواهی‌ها در استخرهای شهر تهران

صفحه 61-76

هاشم کوزه‌چیان؛ بهزاد ایزدی؛ محمد احسانی؛ سعید صادقی بروجردی؛ رضا سلیمانی


طراحی الگوی ذینفع‌مداری وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر مشروعیت سازمانی

صفحه 1-17

حمیدرضا گوهررستمی؛ هاشم کوزه‌چیان؛ مجتبی امیری؛ حبیب هنری


ارزیابی مهم‌ترین شاخص‌های موثر در توسعۀ بازاریابی گردشگری ورزشی

صفحه 31-45

مهرداد محرم‌زاده؛ میرحسن سیدعامری؛ محمد امین صیادی؛ میترا محمدی


مطالعۀ اکتشافی عوامل موثر بر توسعۀ دوچرخه‌سواری در شهر کرمان

صفحه 47-60

مهدی عمادی؛ کوروش قهرمان تبریزی؛ اسماعیل شریفیان


بررسی اولویت درس تربیت‌بدنی در میان سایر دروس مقطع راهنمایی

صفحه 73-89

رحیم رمضانی‌نژاد؛ مهرعلی همتی‌نژاد؛ کاظم هژبری