ارزیابی مهم‌ترین شاخص‌های موثر در توسعۀ بازاریابی گردشگری ورزشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف: هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی مهم‌ترین شاخص‌های موثر در توسعۀ بازاریابی گردشگری ورزشی در استان آذربایجان‌غربی بوده است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر توصیفیتحلیلی بوده و با توجه به نوع تحقیق به‌صورت میدانی انجام گرفته است. جامعۀ آماری شامل کارشناسان ورزش سازمان گردشگری و میراث فرهنگی (24 نفر) و کارشناسان ورزش ادارۀ ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی (50 نفر) بود، از این‌رو نمونۀ پژوهش به‌صورت تمام‌شمار و غیرتصادفی هدفمند (74N=n=) انتخاب شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامۀ شاخص‌های بازاریابی بیدختی و نظری (1388) با پایایی 82% بوده که براساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت تنظیم شده است. روایی پرسشنامه نیز با استفاده از نظر متخصصان مدیریت ورزشی مورد تایید قرار گرفت. داده‌ها به وسیلۀ آزمون‌های آماری t تک‌نمونه‌ای و فریدمن در سطح معنی‌داری (p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Most Important Effective Indicator on Development of Sport Tourism Marketing

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Moharramzadeh
  • Mirhasan Seyed Ameri
  • Mohammadamin Sayadi
  • Mitra Mohammadi
چکیده [English]

Abstract
Objective: The purpose of this study was to evaluate the most influential indicators on development of sport tourism marketing west Azerbaijan province.
Methodology: This is a descriptive- analytical study. The statistical population consists of sport expert members of Cultural Heritage and Tourism organization (n=24) and sport expert members of physical education (n=50) that work in west Azerbaijan province. Research tools were marketing indicators Questionnaire of Bidokhti and Nazari (2009) with reliability of (α= 0. 82) Which is based on five Lickert scale. Its validity was confirmed by means of sport management experts’ view. Also, the data were analyzed by one sample T-Test and Friedman at the level of p≤0.05.
Results: The results showed that all of the indicator including modification of country’s massive investment, development of infrastructures, attention to tourism attractions, promotion activities and regulating guidelines based on distribution of attractions are the influential in development of sport tourism marketing in west Azerbaijan province.
Conclusion: Developing suitable infrastructure development, promotion activities, distribution of attractions in all areas of this province instead of a specific area, paying attention to sport tourism attractions, and modification of the country’s massive investment in the field of sport tourism are respectively the procceding which of west Azerbaijan province.
Keywords: Tourism attractions, Sport tourism, Sports tourism marketing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism attractions
  • Sport tourism
  • Sports tourism marketing