نقش اقدامات مدیریت خطر در کاهش دادخواهی‌ها در استخرهای شهر تهران

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش مدیریت خطر در کاهش دادخواهی‌ها در استخرهای عمومی و خصوصی شهر تهران بود.
روش‌شناسی: جامعۀ آماری این تحقیق 310 نفر از مدیران استخرهای عمومی و خصوصی شهر تهران بودند که از میان آن‌ها 119 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی به عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بود و ابزار مورد استفاده، دو پرسشنامه بود که پرسشنامه اول متغیرهای عینی را اندازه گیری می کرد و دیگری مربوط به مراحل مدیریت خطر بود. روایی پرسشنامه با نظر استادان مجرب و اعتبار آن به روش آلفای کرونباخ 85/0 تعیین شد. اطلاعات مورد نیاز به‌صورت حضوری در محل فعالیت مدیران استخرها جمع‌آوری شد و از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و آزمون ttest برای بررسی رابطه و مقایسه میزان وقوع حوادث در استخرهای عمومی و خصوصی استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که بین تجربه و عملیات مدیریت خطر رابطۀ معنی‌داری وجود ندارد. البته بین میزان وقوع حوادث در استخرها و دادخواهی‌ها رابطۀ معنی‌داری مشاهده شد. همچنین نتایج نشان داد که رابطه معنی‌داری بین میزان دادخواهی‌ها و عملیات مدیریت خطر در استخرها وجود دارد.
نتیجه‌گیری: به‌کارگیری اقدامات مدیریت خطر در استخرها می‌تواند میزان وقوع حوادث و دادخواهی‌ها را کاهش دهد و محیطی امن را برای استفاده‌کنندگان از این اماکن فراهم کند.
واژه‌های کلیدی: مدیریت خطر، دادخواهی، استخر.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Risk Management Practices in Decrease of Lawsuits Concerning of Tehran’s Swimming Pools

نویسندگان [English]

  • Hashem Kozechian
  • Behzad Izadi
  • Mohammad Ehsani
  • Saeed Sadeghi Broojerdi
  • Reza Solimani
چکیده [English]

Abstract
Objective: The purpose of this research was to study the influence of risk management practices in decrease of lawsuits concerning public and private swimming pools.
Methodology: The statistical population of the research included 310 managers of public and private swimming pools which 119 were selected as statistical sample by means of random sampling. The research method was descriptive and survey, and in measurement form. The instruments of the study were 2 questionaires, which one of them evaluated demographic data and general information and the other risk management practices.Qustionaire’s validity were determined by alpha kronbach method. The required information was collected by interviews during the time acting of managers in pools gathered and the data was analyzed by using person correlation coefficient and T-test.
Results: The results of this study indicated that: there is not any significant relationship between experience and risk management practices. Significant relationship existed between accidents/injuries in swimming pools and lawsuits in swimming pools. In addition, significant relationship existed between risk management practices and lawsuits.
Conclusion: The rate of of accidents and lawsuits can be reduced by applying risk management practices in swimming pools which will can be provided a safe environment for it’s users.
Keywords: Risk management, Lawsuits, Pools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk management
  • Lawsuits
  • Pools