مطالعۀ نقش کیفیت تعاملی و ارزش ادراک‌شده در توسعۀ توجهات رفتاری مشتریان مجموعه‌های ورزشی خصوصی

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف: هدف از پژوهش حاضر مطالعه نقش کیفیت تعاملی و ارزش ادراک‌شده در توسعۀ نیات رفتاری مشتریان بود.
روش‌شناسی: روش پژوهش توصیفی پیمایشی بود. نمونه‌ها شامل 177 تن از مشتریان مجموعه‌های شرکت گاز در سال 91 بودند. ابزار تحقیق پرسشنامۀ محقق‌ساخته‌ای با 72 سوال بود. پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ بیشتر از 7/0 به‌دست آمد (01/0p<).
یافته‌ها: در مدل پیشنهادی، کیفیت محیط فیزیکی با ضریب تاثیر 00/0، کیفیت تعاملی با ضریب تاثیر 37/0، نتیجۀ کیفیت با ضریب تاثیر 54/0 به‌عنوان عوامل مستقل شناسایی شدند و از مسیرکیفیت خدمات با ضریب تاثیر 04/1 بر ارزش درک‌شده، با ضریب تاثیر 01/0 بر تصویر و با ضریب تاثیر 43/0 بر رضایت تاثیر می‌گذارند. ارزش با ضریب تاثیر 62/0 بر رضایت و رضایت با ضریب تاثیر 97/0 و تصویر با ضریب تاثیر 07/0 بر توجه رفتاری تاثیر می‌گذارند. کیفیت محیط فیزیکی رابطۀ معنی‌داری با کیفیت خدمات نشان نداد، لیکن همبستگی بالایی را با دو عامل نتیجۀ خدمات 877/0 و کیفیت تعاملی 792/0 دیگر نشان داد.
نتیجه‌گیری: مدل پژوهش شاخص‌های نیکویی برازش را به‌دست آورد که لزوم توجه مدیران به کیفیت، ارزش، انتظارات و رضایتمندی مشتریان از مهم‌ترین موارد پیشنهادی آن بود. همچنین لازم است به تصویر و عوامل جمعیت‌شناختی توجه کافی شود.
واژه‌های کلیدی: کیفیت تعاملی، ارزش درک‌شده، توجهات رفتاری، خدمات ورزشی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Interaction Quality and Perceived Value Role on Behavioral Intentions

نویسندگان [English]

  • Zhaleh Memari
  • Mohammad Asghari Jafarabadi
  • Tahereh Seifi Salmi
چکیده [English]

Abstract
Objective: The purpose of this study was to investigate the role of interaction quality and perceived value on behavioral intentions of customers.
Methodology: The method of the research was descriptive survey conducted. The sample consisted of 177 users of the services offered by the gas company in years of 1391. The research’s tool built was a researche -made questionnaire with 72 questions. Cronbach's alpha reliability test was up to 0/70 (P<0.01).
Results: In the proposed model, physical quality (IF: 00.0), interaction quality (IF: 0.37) and quality outcome (IF: 0.54) introduced as independent factors.These factors through service quality (IF: 1.04) on percieved value on hmage (IF: 0.01), and satisfaction (IF: 0.43). Also, value contributed on satisfaction (IF: 0.62) and satisfaction (IF: 0.97) and image (IF: 0.07) contributed to behavioral intentions. Physical quality has no significant relation with service quality, but had high relation with interaction quality (R: 0.877) and outcome (R: 0.792).
Conclusion: The research model have goodness of fit indices. The model considering to quality, value, customer satisfaction and expectations were the most important. Also, sufficient attention to the image, and demographic charecteristics should be considered.
Keywords: Service scape, Behavioral intention, Sports services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Service scape
  • Behavioral intention
  • Sports services