عوامل موثر در توسعۀ گردشگری ورزش‌های آبی در شهرهای ساحلی مازندران

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف: هدف از این پژوهش تعیین عوامل موثر بر جذب و توسعۀ گردشگری ورزش‌های آبی در شهرهای ساحلی مازندران است.
روش‌شناسی: برای این منظور پرسشنامۀ محقق ساخته‌ای بر اساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت، شامل 23 سوال برای دو گروه کارشناسان و گردشگران تهیه شد و پس از تایید روایی و پایایی آن (آلفای کرونباخ 91/0 درصد)، نظر گردشگران و کارشناسان (استادان مدیریت ورزشی، رئیس و نائب رئیس ورزش های آبی، رئیس ادارات تربیت بدنی شهرهای ساحلی مازندران) بررسی شد. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد تبلیغات و بازاریابی با ضریب کوواریانس 86/0 درصد مهم‌ترین عامل در توسعه و جذب گردشگر ورزش‌های آبی در شهرهای ساحلی مازندران است. مدیریت با ضریب کوواریانس 85/0 درصد، امکانات و تاسیسات با ضریب کوواریانس 71/0 درصد و زیرساخت‌ها با ضریب کوواریانس 59/0 درصد در اولویت‌های بعدی توسعه و جذب گردشگر ورزش‌های آبی قرار دارد.
نتیجه‌گیری: بنابراین، در میان عامل‌های مورد بررسی مهم‌ترین عامل تبلیغات و بازاریابی است و بعد از آن عامل مدیریت قرار دارد که به نظر می‌رسد موثرترین عوامل در جذب گردشگر و توسعۀ گردشگری ورزش‌های آبی باشد.
واژه‌های کلیدی: گردشگری، ورزش‌های آبی، مدیریت، تبلیغات و بازاریابی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Influential Factors on Development of Water Sport’s Tourism in Coastal Cities of Mazandaran

نویسندگان [English]

  • Farzad Ghafouri
  • Afshar Honarvar
  • Rafiah Nematpoor
چکیده [English]

Abstract
Objective: The purpose of this study was to determine the factors affecting tourism’s attraction and development of water sport’s tourism in coastal cities of Mazandaran.
Methodology: For this purpose, a questionnaire consisting 23 questions based on a Likert scale of five values were obtained for experts and visitors and after confirming its validity and reliability (Cronbach's alpha 0.91), viewpoints of experts and tourists (Sport management faculty members, president and vice president of water sport associations, heads of department of Physical Education in coastal cities of Mazandaran) were investigated. The data were analyzed using confirmatory factor analysis.
Results: Results showed that advertising and marketing with 0.86 of covariance coefficient was the most important factor in attracting tourists and water sports development in the coastal cities of Mazandaran. Management (0.85), facilities (0.71), and infrastructure (0.59) were in the next priorities for water sports development and attraction of tourists.
Conclusion: Therefore it could be concluded that in developing water sport tourism in coastal cities of Mazandaran Province, more attention should be paid to marketing and managerial activities.
Keywords: Tourism, Water sports, Management, Advertising and marketing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Water sports
  • Management
  • Advertising and marketing