مطالعۀ اکتشافی عوامل موثر بر توسعۀ دوچرخه‌سواری در شهر کرمان

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف: تحقیق حاضر با هدف شناسایی و بررسی عوامل موثر بر توسعۀ دوچرخه‌سواری در شهر کرمان طراحی و اجرا شده است.
روش‌شناسی: روش پژوهش حاضر پیمایشی و جامعۀ آماری پژوهش جمعیت افراد بالای چهارده سال کرمان بودند که به‌صورت خوشه‌ای چند مرحله‌ای 650 نفر به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامۀ محقق‌ساخته‌ای بود که بر اساس مطالعۀ جامع منابع علمی موجود در حوزۀ دوچرخه‌سواری طراحی شد. روایی و پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش‌های رایج و معتبر در تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت. داده‌های پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون تحلیل مسیر با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و Amos مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که در مجموع سه عامل ایمنی، عامل امکاناتیتسهیلاتی و عامل انگیزشی 979/53 درصد از کل تغییرپذیری متغیرها را شامل می‌شود. نتایج تحلیل مسیر نیز نشان داد، عوامل ایمنی با تاثیر کل 38/0 بیشترین تاثیر را در توسعۀ دوچرخه‌سواری در پی‌داشت.
نتیجه‌گیری: توجه به عوامل ایمنی می‌تواند سبب رشد دوچرخه‌سواری شهری در شهر کرمان و به تبع آن در کشور ایران باشد.
واژه‌های کلیدی: توسعۀ دوچرخه‌سواری، عامل ایمنی، عامل امکاناتیتسهیلاتی، عامل انگیزشی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploratory Study of Effective Factors on Cycling Development in the City of Kerman

نویسندگان [English]

  • Mehdi Emadi
  • korosh Ghahraman Tabrizi
  • Esmaeil Sharifian
چکیده [English]

Abstract
Objective: The aim of the present research was to identify and examine the factors that influence the development of cycling in the city of Kerman.
Methodology: The present research’s method was Survey and the statistical society was the people over 14 years living in Kerman that 650 of them were selected by multi-stage Cluster method as research sample. The survey instrument was a researcher- made questionnaire that was based on a comprehensive study of the sources in literature in the field of cycling. Its validity and reliability were evaluated by using conventional methods for determining questionnaire's validity and reliability. For analysis of research findings, Path analysis and exploratory factor analysis by SPSS and AMOS software were used.
Results: The results of exploratory factor analysis showed that safety factors, facilitation factors, and motivational factors explained 53 .979 percent of the total variance. The results of path analysis also showed that safety factors with 0.38 total impact had the greatest hnfluence on the paying development of cycling.
Conclusion: Attention to safety factors can develop urban cycling in city of Kerman and consequently in Iran.
Keywords: Development of cycling, safety factors, Ficilitation factors, motivational factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development of cycling
  • safety factors
  • Ficilitation factors
  • motivational factors