بررسی اولویت درس تربیت‌بدنی در میان سایر دروس مقطع راهنمایی

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اولویت درس تربیت‌بدنی در میان سایر دروس مقطع راهنمایی بود.
روش‌شناسی: جامعۀ آماری پژوهش کلیۀ دانش‌آموزان دختر و پسر مدارس دولتی مقطع راهنمایی شهر رشت (20776 نفر) و والدین آن‌ها بودند که 400 نفر از دانش‌آموزان (209 دختر و 191 پسر) و به همین تعداد نیز از والدین به صورت تصادفی جزء نمونۀ پژوهش قرار گرفتند. ابتدا پرسشنامۀ محقق‌ساخته‌ای با هفتاد سوال تنظیم شد که پس از مصاحبه و اعمال نظرات تخصصی 10 نفر از استادان دانشگاهی و 10 نفر از دبیران باتجربۀ تربیت‌بدنی به سی سوال کاهش یافت و پایایی آن نیز با روش آلفای کرونباخ تایید شد (75/0=α). تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های فریدمن، یومن‌ویتنی و ویلکاکسون و آزمون همبستگی اسپیرمن در سطح معنی‌داری 05/0 ≤ p انجام گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که از دیدگاه دانش‌آموزان و والدین درس تربیت‌بدنی در میان ده درس به‌ترتیب در اولویت‌های ششم و هفتم قرار داشت، البته این تفاوت معنی‌داری نبود. همچنین دانش‌آموزان پسر و دختر به‌ترتیب این درس را در اولویت چهارم و ششم قرار دادند و این تفاوت معنی‌دار بود. تفاوت جایگاه این درس در بین دانش‌آموزان پایه‌های مختلف نیز معنی‌‌دار نبود.
نتیجه‌گیری: جایگاه نسبتاً پایین درس تربیت‌بدنی از دیدگاه والدین و دانش‌آموزان دختر لزوم ارایۀ آگاهی‌ها، تشریح اهداف، برنامه‌ها و فواید درس تربیت‌بدنی برای والدین و فراهم آوردن محیطی راحت و لذت‌بخش، فارغ از تنش به‌همراه فعالیت‌هایی جالب و سرگرم‌کننده و متناسب با خواست و علایق دانش‌آموزان دختر را ضروری می‌سازد.
واژه‌های کلیدی: اولویت‌بندی دروس، انتخاب دانش‌آموز، موقعیت درس تربیت‌بدنی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Physical Education Lesson Preferences Among Secondary School Courses

نویسندگان [English]

  • Rahim Ramezaninezhad
  • Mehali Hematinezhad
  • Kazem Hozhabri
چکیده [English]

Abstract
Objective: The purpose of this study was to survey Physical Education (P.E) lesson preferences among other secondary school courses.
Methodology: The present study’s population was all of the girls and boys who attended middle schools of Rasht (20776) and their parents. The sample of the study were 400 students (191 boys and 209 girls) and 400 parents who were selected randomly. The instrument was a researcher-made questionnaire including 70 questions that decreased to 30 questions after interviewing and applying expert opinions of 10 university professors and 10 experienced teachers. Cronbach’s Alpha coefficient was used to test the reliability of this study (α = 0.75). The data were analyzed by the UMann-Whitney, the Wilcoxon, the Friedman, and the Spearman correlation coefficient test at the level of p≤ 0.05.
Results: The results showed that students and parents ranked P.E in sixth and seventh order, respectively. Male and female students ranked P.E in fourth and sixth order, respectively. There was no significant difference in P.E status between students and parents perspective; however, there was significant difference between male and female student’s opinions. Also, there was no significant difference in P.E status among different grades.
Conclusion: Physical education lesson has partly weak situation among other subjects from parents and girls students’ perspective; it is necessary to explain P.E plans and goals for parents and provide appropriate and enjoyable environment without pressure and with fun activities according to the wishes and interests of girl students.
Keywords: Subject preferences, Pupil choices, Physical education status.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Subject preferences
  • Pupil choices
  • Physical education status