طراحی الگوی ذینفع‌مداری وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر مشروعیت سازمانی

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف: توسعۀ ورزش ملی نیازمند همکاری و حمایت ذینفعان درگیر در ورزش ملی است تا بتوان برنامه‌های توسعۀ ورزش را به وسیلۀ این ذینفعان اجرا کرد، ولی سازمان‌ها در این مورد با چالشی به نام مشروعیت سازمانی مواجه هستند و این تحقیق با هدف طراحی الگوی تامین منافع ذینفعان وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر مشروعیت سازمانی انجام شد.
روش‌شناسی: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است که به شکل میدانی انجام گرفت. بر این اساس، مصاحبۀ ساختارمندی با 22 نفر از مدیران و متخصصان ورزشی برای طراحی مدل مفهومی تحقیق انجام شد. روش نمونه‌گیری در این تحقیق طبقه‌ای است که دو طبقه از ذینفعان اولیه (فدراسیون‌های ورزشی) و ذینفعان ثانویه (بخش خصوصی درگیر در ورزش) انتخاب شدند. پرسشنامۀ محقق ساخته‌ای با روایی و پایایی مورد تایید بین نمونه‌ها توزیع و جمعاً 366 پرسشنامه جمع‌آوری شد. از معادلات ساختاری برای طراحی الگوی تحقیق استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های حاصل از آزمون فرضیه نشان می‌دهد که قابلیت مدیریت ذینفعان (001/0=p، 80/0=ß)، ساختار ارگانیک (001/0=p، 29/0=ß) و فرهنگ منعطف (001/0=p، 32/0=ß)) بر تامین منافع ذینفعان وزارت ورزش و جوانان تاثیر معنی‌داری دارد، ضمناً فرهنگ منعطف (001/0=p، 46/0=ß) و ساختار ارگانیک (001/0=p، 33/0=ß) نیز بر قابلیت مدیریت ذینفعان تاثیر معنی‌داری داشت. همچنین تاثیر تامین منافع ذینفعان وزارت ورزش و جوانان بر مشروعیت سازمانی نیز معنی دار بود (001/0=p، 59/0=ß).
نتیجه‌گیری: روابط موجود بین متغیرها با استفاده از نتایج معادلات ساختاری، نشان می‌دهد که عوامل زمینه‌ای سازمان (فرهنگ منعطف، ساختار ارگانیک) بر تامین منافع ذینفعان تاثیر مثبت و معنی‌داری ندارد. به طور کلی، نتایج و خروجی‌های مدل نهایی می‌تواند فهم بهتری از چگونگی تاثیرگذاری متغیرهای تحقیق برای تامین منافع ذینفعان ایجاد کند.
واژه‌های کلیدی: مدیریت ذینفعان، قابلیت مدیریت ذینفعان، توسعۀ ورزش ملی، وزارت ورزش و جوانان.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model Designing of Stakeholders’ Orientation of Ministry of Sport’s and Youth with Emphasis on Organizational Legitimacy

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Goharrostami
  • Hashem Kozechian
  • Mojtaba Amiry
  • Habib Honari
چکیده [English]

Abstract
Objective: National sport development demands collaboration and support of stakeholders involved in national sport so that sport development programs conduct by these stakeholders. But to carry out the programs, organizations deal with a challenge of organizational legitimacy. Therefore this study intends to design model for providing stakeholders’ interests of Ministry of Sports and Youth emphasizing on organizational legitimacy.
Methodology: The Research method was corelational research. For data gathering, literature review, structured interview and questionnaire were used. In the interview session, the conceptual model, the variables and the their relationships among were discussed with 22 managers and experts. Sampling method was stratified. Two groups of stakeholders as primary (national sport federations) and secondary (private sectors involved in sport) were chosen. The research instrument was a questionnaire with optimal validity and reliability values. Structural equation modeling was used for model designing.
Results: Research findings showed that stakeholders’ capability of management (=ß 0/80, p =0/001), adaptive culture (=ß 0/32, p =0/001) and organic structure (=ß 0/29, p =0/001) significantly influenced provision of stakeholders’ interests. Also, adaptive culture (=ß 0/46, p =0/001) and organic structure (=ß0/33, p=0/001) significantly affected stakeholders’ capability of management. In addition, Influence of provision of stakeholders’ interests (=ß 0/59, p =0/001) on organizational legitimacy was significant.
Conclusion: Based on structural equation model, contextual factors (adaptive culture, organic structure) did not have a direct and positive effect on the provision of stakeholder interests. Thus, the final research model can offer useful understanding about the influnce of research variables for stakeholders.
Keywords: Stakeholder management, Stakeholders’ capability of management, Adaptive culture, Organic structure, National sport development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stakeholder management
  • Stakeholders’ capability of management
  • Adaptive culture
  • Organic structure
  • National sport development