دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 28، دی 1400 
شناسایی عوامل اثرگذار بر توسعه کارآفرینی نظام آموزشی علوم ورزشی کشور

صفحه 22-36

10.22124/jsmd.2021.5448

مهدی محمودی یکتا؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ حبیب هنری؛ جواد شهلایی؛ فرزاد غفوری


طراحی و اعتباریابی مدل توسعۀ ورزش‌های پایه: مطالعه موردی استان خراسان رضوی

صفحه 70-71

10.22124/jsmd.2021.5362

رامش رامشینی؛ حسین پیمانی زاد؛ حسن فهیم دوین؛ محمدرضا اسماعیل زاده