نویسنده = حسین اکبری یزدی
تعداد مقالات: 4
2. ارزیابی کیفیت وب سایت های ورزشی با استفاده از رویکرد WEBQUAL و QFD

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 48-62

مریم طاهری کیا؛ رضا خورشیدی؛ حسین اکبری یزدی


3. ساخت، روایی و پایایی سنجی ابزار سنجش اثربخشی تبلیغات از طریق ورزش بر اساس مدل AIDA

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 116-138

نسیم کشمیری؛ علیرضا الهی؛ حسین اکبری یزدی


4. تعیین روایی و پایایی پرسشنامه موانع بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 192-201

عاطفه اسدزاده؛ علیرضا الهی؛ حسین اکبری یزدی