ارزیابی کیفیت وب سایت های ورزشی با استفاده از رویکرد WEBQUAL و QFD

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف: تحقیق حاضر به منظور ارزیابی کیفیت وب سایت های ورزشی ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود کیفیت آن ها صورت گرفت.
روش‌شناسی: جامعه آماری تحقیق دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه های تهران بودند که تعداد 168نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند. از پرسشنامه وب کوال لوسیانو، واتسون و گودهو (2007) پس از گرفتن روایی و پایایی آن توسط متخصصین حوزه مدیریت کیفیت ورزشی، برای ارزیابی کیفیت وب سایت و مشخص کردن خواسته های مشتریان استفاده گردید. بعد از مشخص شدن خواسته های مشتریان (به وسیله پرسشنامه وب کوال) از طریق تکنیک گسترش عملکرد کیفیت (QFD) و با در نظر گرفتن وب سایت ورزش 3 به عنوان سازمان ارزیابی شونده که دارای بالاترین سطح کیفیت وب سایت نسبت به دیگر وب سایت های ورزشی منتخب را دارا بود و سه وب سایت ورزشی دیگر به عنوان سازمان های الگو، خواسته های مشتریان به ویژگی های خدمت مطلوب تبدیل گردید.
یافته‌ها: یافته های ابزار وب کوال نشان داد بارگذاری سریع اطلاعات در وب سایت، توانایی تعامل با وب سایت به منظور دریافت اطلاعات مناسب و آسان بودن خواندن صفحات در وب سایت بیشترین وزن نسبی و مهمترین خواسته های مشتریان  در این تحقیق بودند.
نتیجه‌گیری: بر طبق ماتریس QFD و نظرات تیم QFD ویژگی های خدمت کاربرپسند بودن و راحتی جست و جو اطلاعات، منطبق بودن با انتظارات استفاده کنندگان از وب سایت و قابلیت ایجاد پنل های گفت وگو در وب سایت از مهم ترین مولفه های شناسایی شده و ویژگی های فنی مطلوب می باشند و دارای بیشترین همبستگی با خواسته های مشتریان وب سایت های ورزشی بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Quality of Sports Websites Using WEBQUAL Approach and QFD Technique

نویسندگان [English]

  • maryam taherikia 1
  • Reza Khorshidi 2
  • hossein Akbari Yazdi 3
1 PhD Student of Kharazmi University
2 PhD Student, Sport Management, Kharazmi University
3 Assistant Professor of Kharazmi University