نویسنده = محمد حسین رضوی
شناسایی ذهنیت خبرگان در خصوص فقدان حضور سرمایه گذاران خارجی در صنعت گردشگری ورزشی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2021.17188.2374

سحر رحیمی؛ سید محمد حسین رضوی؛ سعید تابش


واکاوی کیفی عوامل اثرگذار بر استقرار باشگاه داری حرفه ای والیبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22124/jsmd.2022.22143.2696

وحید نظری؛ محمد حسین رضوی؛ مرتضی دوستی؛ فرزام فرزان


بهینه یابی فضایی در راستای توسعه نظام ساخت و بهره برداری پروژه‌های ورزشی با استفاده ازGIS

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 1-10

10.22124/jsmd.2022.5736

زینب آنت؛ محمد حسین رضوی؛ سید نصرالله سجادی


طراحی مدل تمایل بازگشت رفتاری گردشگران ورزش‌های بومی و سنتی بر اساس قابلیت-های اکوتوریسمی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 88-108

10.22124/jsmd.2018.2966

حمیدرضا قزلسفلو؛ محمد حسین رضوی؛ معصومه کلاته سفیری؛ نوشین اصفهانی