بهینه یابی فضایی در راستای توسعه نظام ساخت و بهره برداری پروژه‌های ورزشی با استفاده ازGIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری دانشگاه مازندران

2 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

3 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف:  امروزه دسترسی عادلانه به زمین و استفاده بهینه از آن و ساماندهی مکان از مؤلفه های اساسی توسعة پایدار و آمایش فضا محسوب می شود. در همین راستا هدف از تحقیق حاضر توسعه نظام ساخت و بهره برداری پروژه‌های ورزشی از منظر آمایش سرزمین با استفاده از (GIS) است.
روش‌شناسی: تحقیق حاضر، توصیفی و پیمایشی و به صورت میدانی در محدوده تحقیقاتی استان نوظهور البرز انجام گرفت. به این صورت که در گام اول با هدف تعیین مهم ترین معیارهای موثر بر گزینش محل احداث اماکن ورزشی از روش اسنادی و روش دلفی فازی استفاده شد. در بخش دلفی فازی پرسشنامه ها در اختیار 14 نفر از خبرگان در سه مرحله قرار گرفت و نتایج منجر به وزن دهی معیارهای مؤثر بر آمایش فضایی اماکن ورزشی شد. در گام دوم به منظور تعیین موقعیت اماکن موجود و انتخاب مناطق بهینه احداث اماکن ورزشی جدید، اطلاعات توصیفی و مکانی لازم جمع آوری و با استفاده از نرم افزارهای Excel و AutoCAD  به ورودی نرم افزار GIS تبدیل شد و در نرم افزار ArcGIS یکپارچه گردید و در نهایت جایگاه فضاهای ورزشی و نواحی شهری جهت احداث اماکن جدید مشخص گردید.
یافته‌ها: نتایج تحقیق در گام اول نشان داد که از بین معیارهای استخراج شده نهایتاً ده معیار مؤثر بر مکان یابی اماکن ورزشی در استان البرز انتخاب شدند و به ترتیب وزن استفاده شدند. در گام دوم موقعیت بیشتر اماکن ورزشی موجود اداره ورزش و جوانان در استان البرز در وضعیت فضایی متوسط و  بالاتر از متوسط بدست آمد و در ادامه با در نظر گرفتن معیارهای پژوهش، نواحی محدوده مطالعاتی تحقیق که در وضعیت بسیار مناسب قرار داشتند جهت احداث پروژه های ورزشی جدید پیشنهاد گردیدند
نتیجه‌گیری: در مجموع با توجه به نتایج امکان پیشنهاد نواحی مساعد جهت احداث اماکن ورزشی براساس معیارهای مطرح از منظر آمایش سرزمین در تحقیق حاضر وجود دارد. برحسب آمایش فضایی-مکانی، بیشتر اماکن ورزشی موجود در سطح استان در موقعیت‌های متوسط و بالاتر متوسط قرار دارند، در همین راستا بهینه یابی فضایی می‌تواند جهت بهبود بیشتر وضعیت موجود مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial optimization in order to develop the system of construction and operation of sports projects by GIS

نویسندگان [English]

 • zeinab anet 1
 • seyed mohamad hosein Razavi 2
 • seyysd nasrollah sajjadi 3
1 PhD in Sport Management University of Mazandaran
2 Professor of Sport Management, University of Mazandaran, Mazandaran,
3 Professor of Sport Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: Today, equitable access to land and its optimal use and location organization are essential components of sustainable development and space planning. In this regard, the purpose of this study is development of the construction and operation of sport projects in terms of land use planning using geographic information system.
Methodology: The present study was a descriptive, survey and took place in the Alborz province. As a first step, the library and fuzzy Delphi methods were used to determine the most important criteria affecting the selection of sports places. In the fuzzy Delphi section, the questionnaires were distributed to 14 experts in three Delphi stages and the results led to the selection and weighting of criteria affecting the spatial land use of sports places. The second step is to determine the development situation and the needs and shortcomings of the existing sports facilities and to select the optimal areas for the construction of new sports facilities, descriptive and spatial information was collected and converted into GIS software input using Excel and AutoCAD software.
Results: In the first step, the results showed that among the extracted criteria, 10 criteria were selected which were effective on sport sites locating in Alborz province and were used respectively of weight and importance. In the second step, according to the findings, most of the available sport places in Alborz province were in medium and above average spatial condition, in addition, considering the research criteria, the areas that were in very good condition were proposed for new sports projects construction.
Conclusion: Overall, the results suggest suitable areas for construction of sport facilities in terms of land use on the basis of the criteria laid down in the present study. According to spatial-spatial planning, most of the sports venues in the province are in average and above-average positions, so spatial optimization can be used to further improve the current situation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Location
 • sports venues
 • GIS
 • Alborz province
 • Amanpur, S. M., S. Hoseini, P. . (2017). Spatial Analysis of Population Distribution and Service Distribution in Ahwaz Metropolitan Areas. Geography and urban-regional planning, 22, 99-116.
 • Azimi dalarestaghi, A., Razavi, S. M. H., Borumand, M., Titidej, (2016). Design and construction of sport facilities in urban location criteria. Letters of sport management and behavior, 23, 83-100.
 • Ebrahimi, A., Mahdipur, A., & Azamsha, T. (2016). Effects of proximity and access to sport facilities on the level of sports participation (Case study: eight districts in Ahwaz. Studies in sports management and organizational behavior, 2, 31-39.
 • Yaklin, F. a. M. K. G. b. (2017). A GIS-based multi criteria decision analysis approach for exploring geothermal resources. Akarcay basin (Afyonkarahisar). Geothermics, 67, 18-28.
 • Habibi, K. N., S. (2006). Implementation of Hierarchical Algorithm in GIS Environment for Locating Public Spaces in the City (Case Study of 6th Tehran Sports Areas). Geomatics Conference.
 • Hall, P. (2014). Cities of Tomorrow: An Intellectual History of Urban Planning and Design since 1880. John Wiley & Sons, 14-33.
 • Heydarabadi, E. Z., F. Khazaei, A. (2011). Analysis of Kermanshah Sports Facilities Location Using Geographic Information System (GIS) 6th National Conference of Iranian Students of Physical Education and Sport Sciences.
 • Higgs, G., Mitch, L. Paul, N. (2015). Accessibility to sport facilities in Wales: A GIS-based analysis of socioeconomic variations in provision. Geoforum, 62, 105-120.
 • Hoseini, S., S. Kashef, S. M., & Seyed ameri, M. (2013). Location of sport places using Geographic Information System (GIS); case study saqz. Applied research in sport management, 2, 25-34.
 • Iran, M. a. P. O. o. (2005). Technical Requirements of Country Stadiums. Tehran: Technical Deputy of Country Management and Planning Organization., 4, 73-85.
 • Iran, N. G. D. o. (2013). Geographical Information System. Retrieved from
 • Jamshidi, O. (2017). Locating Tehran Sports Facilities in GIS environment using AHP and MADM decision models. Phd Thesis, Faculty of Physical Education, Mazandaran University.
 • Karusisi, N. T., F. Méline, J. Chaix, B. (2013). patial accessibility to specific sport facilities and corresponding sport practice: the RECORD Study. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 10-48.
 • Mikaeili, R. (2005). Determining the Location Pattern of Sari Educational Spaces Using GIS. Master's Degree. Geography and Urban Planning, Tarbiat Moalem University, 15.
 • Naeimi, K. B., F. (2017). City and Spatial Justice - An Analysis on the Distribution of Urban Public Services in the Twenty-Two Areas of Sanandaj City. Journal of Geographical Space Preparation, 7, 173-186.
 • Nazari .R., Y., L., &Sohrabi, Z. (2016). Spatial planning is a strategic document of the sport in the province. Sport Management, 5, 665-680.
 • Noruzi seyed hoseini, R., Dehghanizade ,R., Honari, H., & Usefi, B. (2013). the cultural spatial analysis using geographic information system (GIS) and providing optimal model (Case study: the area of Tehran). Sport Management, 5, 5-28.
 • Oh k, J. S. (2007). Assessing the Spatial Distribution of Urban Parks using GIS. Department of Urban Planning. Hanyang University. Seongdong-Gu, 133-151.
 • Purahmad, A. H., K. Mohammadzahraei, nazariAdli, S. (2007). Application of Fuzzy Algorithms and GIS for Urban Equipment Location (Case Study: Babolsar City Landfill). Ecology, 33, 31-42.
 • RabaniKia, E. R., M. Ghadami, M. Doosti, M. (2015). Application of GIS to Spatial Preparation of Sport Usage Using Fuzzy and Delphi AHP Method. Journal of Sport Management and Motor Behavior, 11, 15-28.
 • Salami, M. (2016). Presentation and analysis model to determine of sport facilities capita Thiessen distribution network in a GIS. Sport Management, 8, 875-890.
 • Salehi, H. (2002). Duties of Municipalities in the Development of Public Spaces. Municipalities Magazine, 30, 21-25.
 • Shiri, F. S., M. (2017). Investigating the Factors Affecting the Location of Fire Stations Using Cluster Analysis Technique (Case Study: Hamadan City). Environmental Preparation Quarterly, 33, 114-132.
 • Sohrabi, P. , M. Javadipur, M. Sadathoseini, F. (2016). Level of rural settlement on the basis of human potential in terms of land use (Case study: the central city of Shiraz). Journal of Regional Planning, 6, 14-21.
 • Soltanhoseini, m.a. alidoost, a. farahani, a. (2014). Environmental and traffic effects on the urban environment of Yazd sport facilities. Sports Management Studies, no 24, pp: 15-30.
 • Teimuri, S., Shakur, A., & Gandomkar, A. (2016). Level of rural settlement on the basis of human potential in terms of land use (Case study: the central city of Shiraz). Journal of Regional Planning, 6, 14-21.
 • Xianjin, H., Huan, L., Jinliao, H., & Yueguang, Z. (2017). Application of GIS-Based Models for Land-Use Planning in China. Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences, 102-111.
 • Youth, S. a. (2015). Strategic report explaining the current state of sports in the country. Ministry of Sport and Youth.
 • Zarghani, H. A., H. (2011). Analysis of military-security considerations in planning and locating military centers and resorts with emphasis on Khorasan Razavi province. Journal of Humanities Teacher (Space planning and planning), 15, 141-161.
 • Ziari, K. , A. Atar, Kh. (2011). Investigating the degree of urban development in the country and its relation with urbanization rate. Specialized Journal of Spatial Planning, 1-16.
 • Zohrevandian, K. E., F. (2012). Providing a Proposed Model for Locating Sports Facilities Using Integrated Geographic Information System (GIS) and Multi-criteria Decision Making (MCDM). Sport management studies, 21, 111-126.