واکاوی کیفی عوامل اثرگذار بر استقرار باشگاه داری حرفه ای والیبال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

2 عضئ هیئت علمی دانشگاه مازندران

3 گروه مدیریت ورزشی - دانشکده علوم ورزشی- دانشگاه مازندان - بابلسر- مازندران

چکیده

هدف: ورزش حرفه ای به بخشی ثابت در ساختار های اقتصادی سود محور تبدیل شده است و موجودیت خود را در باشگاه های ورزشی شکل می دهد، بنابراین توسعه و فعالیت های گسترده آن، بدون باشگاه های ورزشی، امکان پذیر نیست. هدف از پژوهش حاضر، واکاوی کیفی عوامل علی، زمینه ای و مداخله گر استقرار باشگاه داری حرفه ای والیبال ایران بود.
روش‌شناسی: روش پژوهش به صورت کیفی و براسـاس روش نظریـه داده بنیـاد بود. جامعه آماری تحقیق شامل تمام خبرگان در حوزه باشگاه داری حرفه ای والیبال کشور بود. مشارکت کنندگان در این تحقیق شامل20 نفر خبرگان کلیدی و آگاه بود که به روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند. برای روایی و پایایی مطالعه از معیار مقبولیت در 10 شاخص استفاده گردید. مصاحبه ها تا اشباع نظری ادامه یافت. بمجموعه ای از مفـاهیم و مقوله ها طی فرایندهای کدگذاری باز، محوری وگزینشی به دست آمد.
یافته‌ها: بر اساس یافته های تحقیق می توان عنوان کرد عوامل قانونی و اقتصادی در بخش شرایط علی، عوامل مالی و حقوقی در قسمت شرایط زمینه ای و عامل سرمایه گذاری در بخش شرایط مداخله گر تسهیل کننده و عامل مدیریتی در قسمت شرایط مداخله گر محدود کننده بر استقرار باشگاه داری حرفه ای والیبال ایران موثر هستند.
نتیجه‌گیری: باشگاه داری حرفه ای والیبال ایران نیازمند یک بستری قانونی و حقوقی به منظور عقلایی کردن شرایط حضور تیم هایی با مالکیت خصوصی و تعاونی است، بستری که مبنی بر درآمد زایی فعالیت های باشگاه های ورزشی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Qualitative Investigation of the factors affecting the establishment of professional management of sport club in Iranian volleyball

نویسندگان [English]

  • vahid nazari 1
  • Seyyed Mohammad Hosein Razavi 1
  • morteza dousti 2
  • farzam Farzan 3
1 Faculty of Sports Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
2 University of Mazandaran
3 University of Mazandaran
چکیده [English]

Objective: Professional sports have become a constant part of profit-oriented economic structures and form their existence in sports clubs, so its development and extensive activities would not be possible without sports clubs. The aim of this study was to Qualitative Investigation causal, contextual and Intervening factors in establishing a professional management of sport club in Iranian volleyball
Methodology: To meet this purpose, grounded theory was used. The statistical population of the study included all key informants in the field of professional volleyball club management in the country. Participants in this study included 20 people, who were selected through theoretical sampling. Data collection and analysis continued until the theoretical saturation was reached. acceptability criteria in 10 indicators were used for validity and reliability of the study. The coding schemes of grounded theory including open, axial and selective coding yielded a set of categories and subcategories
Results: Based on the research findings, it can be stated that legal and economic factors in the causal factors section, financial and legal factors in the contextual factors section and investment factor in the facilitator Intervening factors section and management factor in the limiter Intervening factors section are effective in establishing a professional volleyball club in Iran.
Conclusion: Professional volleyball club management in Iran needs a legal framework in order to rationalize the conditions for the presence of privately owned and cooperative teams, a platform that is based on generating income for the activities of sports clubs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grounded theory
  • Professional sports
  • club management
  • volleyball