طرّاحی مدل انتخاب حمایت ورزشی در ایران

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف: هدف از این تحقیق طرّاحی مدل ملاک‌های انتخاب حمایت ورزشی در لیگ‌های برتر کشور است.
روش‌شناسی: روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه حامیان 9 رشته ورزشی فعال در لیگ برتر بودند که 134 حامی به عنوان نمونه آماری در تحقیق شرکت کردند. از پرسشنامه محقق‌ساخته با 24 سوال برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شد. روایی صوری و محتوای آن را پانزده نفر از استادان مدیریت ورزشی و کارشناسان حمایت ورزشی تایید کردند و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 94/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از روش تحلیل عاملی با چرخش واریماکس استفاده شد.
یافته‌ها: 24 متغیر در چهار گروه، ماهیت رشته ورزشی، ماهیت حامی، علایق مدیریتی و درجه سازگاری با ملاک‌های انتخاب حامیان، شناسایی و طبقه‌بندی شدند. مدل اکتشافی با استفاده از روش تحلیل مسیر نشان داد که ماهیت حامی و ماهیت رشته ورزشی متغیر‌های مستقل، درجه سازگاری متغیر واسطه و علایق مدیریتی متغیر پاسخ در این مدل بودند که متغیر ماهیت رشته ورزشی با 52/0 بیشترین اثر را بر علایق مدیریتی نشان داد.
نتیجه‌گیری: با تقویت عامل‌های مستقل و اثرگذار، دستیابی به حامیان ورزشی افزایش می یابد و موجب رضایت‌مندی و حفظ حامیان در عرصه‌های ورزشی می شود.
واژه‌های کلیدی: مدیریت حمایت ورزشی، بازاریابی ورزشی، انتخاب حمایت ورزشی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model of sport sponsorship selection in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Khabiri
  • Noshin Benar
  • Rahim Ramezaninezhad
  • Esmaeil Malek akhlagh
  • Anoshirvan Kazemnejad
چکیده [English]

Abstract
Objective: The purpose of this study was designing a model of sport sponsorship selection in Iran’s premier league.
Methodology: The research method was descriptive and correlative. The statistical population consisted of sponsors who sponsored 9 sport teams in active premier leagues and 134 sponsors were selected as samples. Researcher– developed questionnaire with 24 questions was used to collect data. Its content and face validity was confirmed by 15 experts in sport management and sponsorship. Coronbachs Alpha coefficient was used to test the reliability of the questionnaire . Factor Analysis with a varimax rotation was used to analyse the data.
Results: Twenty-four variables were classified into four categories of sport nature, sponsor nature, management interests and compatibility degree. Finally, doing a Path analysis, the model of sport sponsorship selection of Iran was developed. Exploratory model indicated that sponsor nature and sport nature factors were independent ones and compatibility degree was as a intermediary factor, with the management interests acting as a response and dependent factor. Among all variables, sport nature has the highest effect on management interests (0.52).
Conclution: It is suggested that for increasing sport sponsorship in order to enhance satisfaction of sponsors, the effective and independant factors should be reinforced.
Keywords: Sport sponsorship management, Sport marketing, Sport sponsorship selection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sport sponsorship management
  • Sport marketing
  • Sport sponsorship selection