شناسایی موانع راه‌اندازی استارت‌تاپ‌های ورزشی و ارائه راهکار (مطالعه موردی: استان همدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی،دانشگاه اراک

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه اراک

3 مدیریت ورزشی دانشگاه اراک

چکیده

هدف: هدف مقاله حاضر، شناسایی موانع راه‌اندازی استارتاپ‌های ورزشی و ارائه راهکار بود.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر کیفی و از نظر هدف، کاربردی بود. جهت گردآوری داده‌ها از مطالعات کتابخانه‌ای و پرسش‌نامه دلفی استفاده شد. جامعه آماری، اساتید مدیریت ورزشی، متخصصان در پارک علم و فناوری و استارتاپ‌ها و صاحبان باشگاه‌های ورزشی در سطح استان همدان بودند. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، 30 نفر در پنل دلفی مشارکت کردند. با توجه به ضریب هماهنگی کندال، رویکرد دلفی در دور سوم خاتمه یافت.
یافته‌ها: نتایج نشان‌داد که موانع راه‌اندازی استارتاپ‌های ورزشی شامل موانع مدیریتی، موانع فرهنگی اجتماعی، موانع سرمایه انسانی، موانع حقوقی-قانونی، موانع ساختاری-تجاری و موانع محیطی بود و در نهایت راهکارهای متناسب با موانع پیشنهاد شد.
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد مجموعه عوامل مدیریتی، فرهنگی اجتماعی، موانع سرمایه انسانی، موانع ساختاری- تجاری، حقوقی- قانونی و شرایط محیطی از جمله موانع تشکیل‌دهنده راه‌اندازی در یک اکوسیستم استارتاپی ورزشی را تشکیل دهد و در این راستا، با توجه به راهکارها، حمایت سازمان‌ها و نهادها از استارتاپ‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying barriers to launching sports startups and providing solutions (Case study: Hamadan Province)

نویسندگان [English]

  • Karim Zohrehvandian 2
  • mohammad reza azimi 3
2 Arak University
3 sport management
چکیده [English]

Objective: The purpose of this article was to identify barriers to launching sports startups and provide solutions.
Methodology: The present study was qualitative and applied in terms of purpose. Library studies, interviews and Delphi questionnaire were used to collect data. The statistical population was sports management professors, specialists in science and technology parks and sports start-ups in Hamadan province. Using purposive sampling method, 30 people participated in the Delphi panel. According to the Kendall coefficient, the Delphi approach ended in the third round.
Results: Findings showed that the barriers to launching sports startups can be summarized in 6 components; obstacles to starting sports startups included managerial barriers, socio-cultural barriers, lack of awareness and ignorance, legal barriers, human capital barriers and environmental barriers were mentioned. In accordance with the obstacles, management strategies, socio-cultural strategies, educational strategies, legal solutions and environmental solutions were mentioned.
Conclusion: It seems that the set of managerial, cultural and social factors, barriers to human capital, structural-commercial, legal-legal barriers and environmental conditions are among the barriers to start-up in a sports startup ecosystem and in this regard, according to solutions, support of organizations and institutions for startups seems necessary.
Keywords: Business Management, Sports Entrepreneurship, Start-ups, Strategies, Startup Challenges

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Management
  • Sports Entrepreneurship
  • Start-ups
  • Strategies
  • Startup Challenges