چارچوب راهبردهای کلان دیپلماسی اقتصادی در ورزش کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر آموزش و پرورش فارس

2 2- استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه کردستان، ایران

3 3- استاد مدیریت ورزشی ، دانشگاه سان فرانسیسکو ، امریکا

4 4- دانشیار مدیریت ورزشی ، دانشگاه لا تروب ، استرالیا

چکیده

هدف: هدف این پژوهش تدوین ارائه چارچوب راهبردهای کلان دیپلماسی اقتصادی در ورزش کشور بود.
روش‌شناسی: در این پژوهش با بهره گیری از روش ترکیبی ـ اکتشـافی، راهبردهای کلان دیپلماسی اقتصادی در ورزش کشور و مشارکت‌کنندگان مدیران ورزشی کشور بودند. و با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری هدفمند و تکنیک اشباع نظری، آگاهی دهندگان کلیدی )شامل 13نفر) برای شناسایی چارچوب مدل دیپلماسی اقتصادی انتخاب شده اند و با آن‌ها مصاحبه به عمل آمده است .ابزار مورد استفاده برای شناسایی عوامل مدل دیپلماسی اقتصادی، مصاحبه نیمه ساختمند) با گروه‌های کانونی (و مطالعه اسناد بوده است. برای تأمین روایی و پایایی مطالعه از روش ارزیابی لینوکلن و گوبا استفاده گردید. و با روش الگوسازی ساختاری ـ تفسیری، الگـوی نهـایی ارائـه شد.
یافته‌ها: الگوی به دست آمده در مجموع شامل 22 مؤلفه به عنوان راهبردهای کلان دیپلماسی اقتصادی در ورزش کشور در سـه مرحلـه اقتصاد اجتماعی، تسلط ساختاری و ترفیع اهداف بود.
نتیجه‌گیری: جمهوری اسلامی ایران در مرحله اول به یک سند مشخص برای دیپلماسی اقتصادی نیاز دارد. در این خصوص، باید توجه شود که توفیق دیپلماسی اقتصادی مستلزم یک چشم انداز مناسب از منافع ملی در سطوح منطقه ای و جهانی است.
واژه‌های کلیدی: توسعه، راهبرد، کلان، دیپلماسی اقتصادی، ورزش.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Framework of macroeconomic diplomacy strategies in the country's sports

نویسندگان [English]

  • alireza zare 1
  • Behzad izadi 2
  • Daniel Rascher 3
  • Geoff Dickson 4
1 tech
2 2- Assistant Professor of Sport Management, University of Kurdistan
3 3- professor Sport Management, University of San Francisco, CA, USA
4 4- Associate Professor, Sport Management, La Trobe University, Melbourne Campus, Melbourne, Victoria, Australia
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to develop a framework for macroeconomic diplomacy strategies in the country's sports.
Methodology: In this research, using the combined-exploratory method, macro-strategies of economic diplomacy in the country's sports and the participants are the country's sports managers. Using purposive sampling method and theoretical saturation technique, key informants (including 13 people) were selected to identify the framework of the economic diplomacy model and interviewed. The tools used to identify the factors of the economic diplomacy model were semi-structured interviews with focus groups (and study of documents). To ensure the validity and reliability of the study, the Lincoln and Guba evaluation methods were used. Was presented.
Results: The obtained model includes a total of 22 components as macro strategies of economic diplomacy in the country's sports in the three stages of social economy, structural mastery and promotion of goals.
Conclusion: Therefore, the Islamic Republic of Iran first needs a clear document for economic diplomacy. In this regard, it should be noted that the success of economic diplomacy requires a proper vision of national interests at the regional and global levels.
Keywords: Development, strategy, macro, economic diplomacy, sports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • strategy
  • macro
  • economic diplomacy
  • sports