نقش ورزش در توسعه پایدار زیست‌محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم ، جهرم ، ایران

2 استادیار دانشگاه جهرم

3 استادیار موسسه آموزش عالی زند شیراز

4 دانشگاه آزاد اسلامی /واحد جهرم/ادبیات و علوم انسانی/تربیت بدنی و علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی

چکیده

هدف: تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش ورزش در توسعه پایدار زیست‌محیطی انجام شد.
روش‌شناسی: روش تحقیق از منظر هدف توسعه‌ای- کاربردی است و جهت گردآوری داده‌‌ها از روش تحقیق کیفی از نوع اکتشافی استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران رده بالای سازمان‌های ورزشی (اعم از کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش و کلیه فدراسیون‌های ورزشی)، متخصصان و اساتید خبره مدیریت ورزشی در سطح ایران و همچنین برخی از مدیران سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران بود که 13 نفر از آنان با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند و تکنیک گلوله‌برفی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه نیم‌ساختاریافته بود. تحلیل داده‌‌ها به روش تئوری داده‌بنیاد از طریق فرآیند کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که الگوی توسعه پایدار زیست‌محیطی مبتنی بر ورزش متشکل از 211 مفهوم و 26 مقوله فرعی است که عوامل علّی شامل 4مقوله، بسترها و زمینه‌ها 4مقوله، عوامل مداخله‌گر 5مقوله، راهبردها 8مقوله، پیامدها 4 مقوله و نیز پدیده محوری شامل 1مقوله است.
نتیجه‌گیری: نتایج مدل نشان میدهند که توسعه پایدار زیست‌محیطی مبتنی بر ورزش از آینده‌نگری، ارزش‌های زیست‌محیطی ورزش، الزامات زیست‌محیطی ورزشی، جنبش سبز ورزشی، عوامل آموزشی و پژوهشی، ارتباطی و ترویجی، اقتصادی، ساختاری و مدیریتی تاثیر می‌پذیرد و همچنین می‌تواند منجر به بهره‌وری سبز ورزشی و کیفیت زندگی و رفاه شهروندان شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of sport in sustainable environmental development

نویسندگان [English]

  • Arash Fadaam 1
  • Mohammad sadegh Afroozeh 2
  • younes mohammadzadeh 3
  • Hossein Dastbarhagh 4
1 PhD Student of Sport Management, Department of physical education, Jahrom Branch, Islamic Azad university, Jahrom. Iran
2 Assistant Professor of Sport Management, at Jahrom University
3 Assistant Professor zand university
4 Physical Education and sport physiology, Islamic Azad University
چکیده [English]

Objective: The current research was done with the aim of the role of sport in sustainable environmental development. From the point of view of the goal, the research method is applied – developmental and exploratory type of qualitative research method has been used in order to collect data. The statistical population included all top managers of sport organizations (including National Olympic Committee, Ministry of Sports and all sports federations), specialists and experts of sport management in Iran and some managers of the Iranian Department of Environment. Using purposive sampling method and snowballing technique 13 experts were considered as. The semi-structured interview was used as data collection tool. Data analysis was done using grounded theory through open, axial and selective coding. The results indicated that the pattern of the sustainable environmental development based on the sport consists of 211 concepts and 26 subcategories which 4, 4, 5, 8 and 4 categories were related to the causal factors, the fields and domains, mediating variables, strategies and consequences, respectively, and one category was also considered as axial phenomenon. According to the results from the model it was indicated that the sustainable environmental development based on the sport is affected by foresight, environmental values of sport, environmental requirements of sport, green sports movement, educational and research, communication and promotional elements, economics, structural, and managerial factors and can also lead to green productivity in sports and the quality of life and well-being of citizens.
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment
  • Green productivity
  • Sustainable development
  • Green sports movement