مقایسه و اولویت‌بندی شاخص‌های مؤثر بر خوشنامی دانشکده‌های علوم ورزشی کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

2 کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی ورزشی/ دانشگاه گیلان

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف مقایسه و اولویت­بندی شاخص­های مؤثر بر خوشنامی دانشکده­های علوم ورزشی کشور انجام شده است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بود و جامعۀ آماری پژوهش را تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده­های علوم ورزشی کشور تشکیل دادند که با استفاده از نمونه­گیری تصادفی ساده، تعداد 384 نفر به عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامۀ خوشنامی رسلر (2010) بود. روایی و پایایی پرسشنامه‌ها مورد تائید قرار گرفت. برای تحلیل داده‌ها از نرم افزارهای آماری اس.پی.اس.اس نسخه 24 و لیزرل نسخه 8/8 استفاده شد.
یافته‌ها: یافته­ها نشان داد هشت عامل (وجه احساسی، عملکرد مالی، چشم انداز و رهبری، شفافیت اداری، ساختار تیمی، تولیدات و خدمات، منابع انسانی و مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی) بر خوشنامی دانشکده­های علوم ورزشی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات­ تکمیلی تأثیرگذار هستند که از میان این عوامل، بعد ساختار تیمی بیشترین تأثیر را در خوشنامی دانشکده­های علوم ورزشی داشته است. همچنین دانشگاه تهران، دانشگاه گیلان و دانشگاه فردوسی مشهد نسبت به سایر دانشگاه­ها در میان دانشجویان از خوشنامی بیشتری برخوردار بودند.
نتیجه‌گیری: با توجه به این یافته­ها، به رؤسای دانشکده­های علوم ورزشی تمامی دانشگاه­ها پیشنهاد می­شود جهت افزایش خوشنامی دانشکده­های خود در توسعۀ تمامی ابعاد خود بالاخص محصولات و خدمات، عملکرد مالی، شفافیت اداری، مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی به دلیل پایین­تر بودن میانگین این ابعاد نسبت به سایر عوامل تلاش بیشتری نمایند تا بتوانند دانشجویان دارای رتبه های برتر را جهت ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی جذب نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing and prioritizing effective indicators on the reputation of physical education faculties

نویسندگان [English]

  • mina mallaei 1
  • leila beirami jeghanab 2
1 Assitant Professor, Sport Management, University of guilan
2 Master of Science in Sport Marketing management