رابطه عدم تعادل تلاش - پاداش با دلبستگی شغلی دبیران تربیت بدنی استان لرستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

مقدمه: هدفاینتحقیق،بررسیارتباطعدمتعادلتلاش- پاداشبادلبستگیشغلیمعلمانتربیتبدنیاستان لرستانبود.
روش­شناسی: روش تحقیقاینپژوهش،توصیفی - همبستگیاست.جامعۀآماریتحقیقشاملدبیرانتربیتبدنیآموزشوپرورشاستانلرستان می­باشد. کهبااستفادهازجدولکرجسیومورگان (1970)، 186 نفر(102 دبیر مرد و 84 دبیر زن) بهعنواننمونۀآماری نمونه­ی آماری انتخاب شدند. برایجمعآوریاطلاعات،ازپرسشنامه­هایاستانداردعدمتعادلتلاش - پاداشسیگریست(ERIQ)، پرسشنامه دلبستگی شغلی شافلی و باکر (2003) و پرسشنامه محقق ساخته مشخصات فردی استفاده شد. برای تعیین روایی صوری و محتوایی پرسشنامه­ها از نظر متخصصین و اساتید دانشگاه استفاده شد و برای تایید پایایی ابزار نیز، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. به همین منظور تعداد 25 پرسشنامه بین نمونه­های منتخب توزیع گردید. پس از جمع آوری پرسشنامه­ها و تحلیل آن‌ها، میزان ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه عدم تعادل 8/0 و برای پرسشنامه دلبستگی 89/0 بدست آمد.
یافته ­ها: برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، علاوه بر شاخص­های آمار توصیفی از آزمون­های آمار استنباطی نظیر همبستگی پیرسون، رگرسیون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین دلبستگی شغلی با متغیرهای جمعیت شناختی رابطه وجود دارد و همچنین بین عدم تعادل تلاش-پاداش و دلبستگی شغلی معلمان تربیت بدنی رابطۀ معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین، مؤلفه های تلاش و پاداش تبیین کننده خوبی برای میزان دلبستگی شغلی بودند.
نتیجه گیری: به طور کلی افرادی که عدم تعادل در تلاش-پاداش بالایی داشتند از دلبستگی شغلی کم‌تری برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Effort-Reward Imbalance and Work Engagement of Physical Education Teachers in Lorestan Province

نویسندگان [English]

 • Bahram Youssefi 1
 • Hamed Farzi 2
 • Kamran Eidipoor 2
1 Assoc Prof., Razi University
2 PhD Student, in Sport Management, Razi University
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to investigate the relationship between effort- reward imbalance and work engagement among the physical education teachers in Lorestan province.
Methodology: The research methodology was descriptive-correlative and the population included physical education teachers in Lorestan province. According to the Morgan’s table (1970), the 186 teachers (102 men, 84 women) were selected as the sample. The instruments were the demographics, Schaufeli & Bakker’s work engagement questionnaire and Siegrist’s effort-reward imbalance (ERI) questionnaire. The face and content validity of the questionnaires were evaluated based on professors' viewpoints. To measure the reliability of the questionnaires, Cronbach's alpha was used. To this end, the 25 questionnaires were distributed among the selected sample. Cronbach's alpha coefficient for the ERI questionnaire was 0.80 and for the work engagement questionnaire was 0.89.
Results: For data analysis, the descriptive statistics and inferential statistics such as Pearson correlation and regression were used. Results showed that there is a significant relationship between the demographics and work engagement. Moreover, the effort-reward imbalance had a reverse and significant relationship with work engagement. Finally, reward-effort indices were the good explanatory for the rate of work engagement.
Conclusion: Overall, teachers who had high ERI experienced low rate of work engagement.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Effort-reward imbalance
 • work engagement
 • Physical education teachers
 • بشارت، محمدعلی (1379). نقشسبک­هایدلبستگیزوجینبرسازشروان‌شناختیباناباروری، فصلنامه باروری و ناباروری، شماره 1 (پیاپی 5)، صص 25-17.
 • رضائیان، علی ( 1385 ) . مدیریت رفتار سازمانی، چاپ هفتم، تهران، انتشارات سمت، صص 133-132.     
 • رمضانی نژاد، رحیم (1380). بررسی و مقایسه رفتار حمایتی مدیران، عوامل نگه دارنده و استرس‌زای شغلی مدیران تربیت بدنی و ورزش دانشگاه­های دولتی کشور، رساله دکترا، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران
 • رمضانی نژاد، رحیم؛ همتی نژاد، مهر علی و محمدی، سید مهدی (1383). بررسیعامل‌هایاسترس‌زایشغلیدبیران تربیتبدنیوورزش. فصلنامه المپیک، سال دوازدهم، شماره 1(پیاپی 25). صص 36-27
 • شعبانی بهار، غلامرضا و کونانی، محمد زمان (1391). رابطه بین فرسودگی شغلی با سلامت عمومی معلمان تربیت بدنی استان لرستان، پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، شماره 3 (پیاپی 3)، صص 77 -91.
 • مرادمند، رضا و کریمی، فریبا (1389). رابطهیبینادراکمعلمانازساختارسازمانیباسطحاسترسشغلیآناندر مدارسمتوسطهشهراصفهان، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، شماره 2 (پیاپی 12)، صص 145-125
 • یوسفی، بهرام و مرادی خواه، شهناز (1390). ارتباطبینعدمتعادلتلاش- پاداشبافرسودگیشغلیمعلمانتربیتبدنی، پژوهش‌های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، شماره 3 (پیاپی 7)، صص 67-57.
  • Ø Binti Panatik, S. A., Rajabb, A., Shaari, R., Saat, M. M., Wahab, S. A., & Noordin, N. F. M. (2012). Psychosocial Work Condition and Work Attitudes: Testing of the Effort-Reward Imbalance Model in Malaysia, Social and Behavioral Sciences, 40: 591 – 595.
  • Ø Calnan, M., Wainwright, D., & Almond, S. (2000). Job strain, effort–reward imbalance andmental distress: A study of occupations in general medical practice, Work and Stress, 14: 297–311.
  • Ø Emery, C. & Barker, K. (2007). Effect of commitment, job involvement andteams on customer satisfaction and profit, Team performance management Learning and pedagogy, 13 (3-4): 90-101.
  • Ø Gomez, O. A. & Moreno, L. (2010). Psychosocial Job Factors (Demand-Control and Effort-RewardImbalance), Mental Health and Blood Pressure: A Studywith High-School Teachers in Bogotá, Colombia, Univ. Psychol. Bogotá, Colombia, 9(2): 393-407.
  • Ø Goddard, R., O'Brien, P., & Goddard, M. (2006).Work environment predictors of beginning teacher burnout, British Educational Research Journal, 32(6): 857-874.
  • Ø Hallberg, E.U., & Schaufeli, B.W. (2006). Same but different? Can work engagement be discriminatedfrom job involvement and organizational commitment?, Journal of Psychology, 11: 119-127.
  • Ø Inoue, M.,Tsurugano, S., Nishikitan, M., &Yano, E. (2010). Effort-reward imbalance and its association with health among permanent and fixed-term workers, BioPsychoSocial Medicine, 4(16): 1-8.
  • Ø Kinman, G., Wrayb, S., & Strange, C. (2011). Emotional labour, burnout and job satisfaction inUK teachers: the role of workplace social support, Educational Psychology, 31 (7): 843-856
  • Ø Lambert, E. G. (2006). I want to leave: a test of a model of turnover intentamong correctional staff, Applied psychology in criminal justice, 2(1): 57-83
  • Ø Lau, B. (2008). Effort-reward imbalance and overcommitment in employees in Norwegian municipality: a cross sectional study, Journal of Occupational Medicine and Toxicology, 3: 9.
  • Ø Lehr, D., Koch, S., & Hillert, S. (2010). Where is (im) balance? Necessity and constructionof evaluated cut-off points for effort–reward imbalance and overcommitment, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 83: 251–261.
  • Ø Li, J., Shang, L., Wang, T., & Siegrist, J. (2010). Measuring Effort–Reward Imbalance in School Settings: A Novel Approach and Its Association with Self-Rated Health, J Epidemiol, 20 (2):111-118.
  • Ø Marshall, G.W., Lassk, F.G., & Monerief, W.C. (2004). Salesperson job involvement: to demographic, job situational and market variables, Journal of business and industrial marketing, 19 (5): 337-343.
  • Ø Maslach, C (2011). Engagement research: Some thoughts from a burnout perspective, European Journal of Work and Organizational Psychology, 20(1): 47–52.
  • Ø Nakata, A. M., & Takahashi, M. (2011). Irie, Effort-reward imbalance, overcommitment, and cellular immune measures among white-collar employees, Biological Psychology, 88(2-3): 270-279.
  • Ø Parker, S. K., & Griffin, M. A. (2011). Understanding active psychological states: Embedding engagement in a wider nomological net and closer attention to performance, European Journal of Work and Organizational Psychology, 20(1): 60–67.
  • Ø Rahman, S., Aslam khan, M., & Afzal, H. (2010).An Investigative Relationship between Efforts-Rewards Model and Job Stress in Private Educational Institutions: A Validation Study, International Journal of Business and Management, 5 (3): 42-51
  • Ø Rotenbry, P.F., & Moberg, P.J. (2007). Assessing the impact of job involvement on performance, Management research news, 30(3): 203-215.
  • Ø Russell, J. A. (1980). A circumplex model of affect, Journal of Personality and Social Psychology, 39: 1161–1178.
  • Ø Russell, J. A. (2003). Core affect and the psychological construction of emotion, Psychological Review, 110: 145–172.
  • Ø Schaufeli, W., Salanova, M., Gonzalez Roma, V., & Bakker A. (2002). The measurement of engagement and burnout: a confirmative analytic approach, Journal of Happiness Studies, 3(1) : 71-92
  • Ø Schaufeli, W. B., & Salanova, M (2011). Work engagement: On how to better catch a slippery concept, European Journal of Work and Organizational Psychology, 20 (1): 39–46.
  • Ø Scott. K. S., Moore, K.S., & Miceli, M.P. (2003). An exploration of the meaning andconsequences of work holism, Human Relations, 50(3): 287 – 314.
  • Ø Siegrist, J., Starke, D., Chandola, T. & Peter, R. (2004). The measurement of effort-rewardimbalance at work, Social Science& Medicine, 58: 1483–1499.
  • Ø Siegrist, J. (2009). “Unfair exchange and health: Social bases of stress-related diseases”, Social Theory and Health, 7(4): 305-317.
 Siegrist, J. (2010). Effort- Reward Imbalance at Work and Cardiovascular Disease. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 23(3): 279 – 285.

 • Ø Shimazu, A., & Jonge, J. (2009). Reciprocal relations between effort–reward imbalance at work and adverse health: A three-wave panel survey, Social Science & Medicine, 68: 60–68.
 • Ø Shyman, E. (2011). Examining Mutual Elements of the Job Strain Model and the Effort–Reward Imbalance Model among Special Education Staff in the USA, Educational Management Administration & Leadership, 39 (3). 349–363.
 • Ø Taris, T.W. (2006). Is there a relationship between burnout and objective performance? A critical review of 16 studies, Work and Stress, 20: 316-334.
 • Ø Tsutsumi, A., & Kawakami, N. (2004). A review of empirical studies on the model of effortrewardimbalance at work: Reducing occupational stress by implementing a new theory, Social Science & Medicine, 59: 2335–2359.
 • Ø Unterbrink, T., Hack, A., Pfeifer, R., Buhl-Griehaber, V., Muller, U., Wesche, H., Frommhold, M., Scheuch, K., Seibt, R., Wirsching M., Bauer, J. (2007). Burnout and effort–reward-imbalance in asample of 949 German Teachers, Int Arch Occup Environ Health, 80: 433–441.
 • Ø Vearing, A., Mak, A. S. (2007). Big five personality and effort–reward imbalance factors in employees’ depressive symptoms, Personality and Individual Differences, 43: 1744–1755.
 • Ø van Kanel, R., Bellingrath, S., & Kudielka, B. M. (2009). Overcommitment but not Effort–Reward Imbalance Relates to Stress-Induced Coagulation Changes in Teachers, The Society of Behavioral Medicine, 37: 20–28.
 • Ø Watanbe, M., Tanaka, K., Aratake, K., Kato, N., & Sakata, Y. (2008). The Impact of Effort-reward Imbalance on Quality of Life among Japanese Working Men, Industrial Health, 46: 217–222.
 • Ø Xu, W., Zhao, Y., Guo, L., Guo, Y., & Gao, W. (2010). The association between effort-reward imbalance and coronary atherosclerosis in a Chinese sample, American Journal of Industrial Medicine, 53(7): 655-661.
ØZurlo, M. C., Pes, D., & Siegrist, J. (2010). Validity and reliability of the effort-reward imbalance questionnaire in a sample of 673 Italian teachers, International Arch Occupational Environ Health, 83: 665–674.