عوامل موثر در انتصاب زنان در پست‌های مدیریتی وزارت ورزش و جوانان

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تربیت بدنی

2 استاد دانشگاه پیام نور

3 استادیار دانشگاه پیام نور البرز

چکیده

هدف: هدف از این تحقیق تعیین عوامل موثر در انتصاب زنان در پست‌های مدیریتی وزارت ورزش و جوانان بود که با روش تحقیق پیمایشی و به صورت میدانی اجرا شد.
روش شناسی: . جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران ورزش بانوان ادارات ورزش و جوانان کشور بود. در این تحقیق نمونه برابر با جامعه تحقیق در نظر گرفته شده است (124=n). به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه محقق ساخته (81/0=α) استفاده شد. از آمار توصیفی و آزمون رتبه بندی فریدمن برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد.
یافته­ها: نتایج نشان داد که عوامل موثر در انتصاب زنان در پست‌های مدیریتی به ترتیب اعتماد به نفس،اعتقادات مذهبی، سیاست، مسئولیت‌های خانوادگی و جامعه پذیری جنسیتی است (05/0P<،961/17X2=).
نتیجه­ گیری: به صورت کلی می‌توان اذعان داشت که زنان می‌توانند پست‌های مدیریتی را در ادارات ورزش و جوانان به دست آوردند به شرطی که زمینه این کار فراهم شده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting the women's managerial appointment in the Ministry of youth affairs and sports

نویسندگان [English]

 • Shirin Shirzad MollaBashi 1
 • Abolfazl Farahani 2
 • MohammadReza Assad 3
1 Ph.D. student in physical education
2 Professor of Payame Noor university
3 Assoc Prof., Payame Noor university
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to determine the factors affecting the women's managerial appointment in the ministry of youth affairs and sports. It was a survey done as a field study.
Methodology: The study population consisted of all female sport managers in the directorates of youth affairs and sports. The sample size was equal to population size (N=n=124). The instrument included the demographics information and structured items. The Cronbach's alpha was 0.081. Descriptive statistics and Friedman rank test were used to analyze data.
Results: Results indicated that effective factors of women's managerial appointment were self-confidence, religious beliefs, policy, family responsibilities and gender socialization respectively (X2=17.961, P<0/05).
Conclusion: Women can win the managerial positions in the directorates of youth affairs and sports if the conditions are provided.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Professional Appointments
 • Management position
 • Directorates of youth affairs and sports
 • Women
منابع

 • الهی، احمدی، حبیبه (1385). بررسی نظر مدیران زن شهر شیراز درباره توانمندی مدیریتی، پایان نامه کارشناسی ارشد داتشگاه علوم اجتماعی و اقتصادی الزهرا
 • اسفیدانی، محمد رحیم (1383). بررسی موانع حضور زنان در پست‌های مدیریتی قوه مجریه وزارتخانه های مستقر در تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران.
 • پور عزت، علی اصغر و زهرئی، سپیده و یزدانی، حمیدرضا و فرجی، بهاره (1386). بررسی چالش‌های مربوط به مدیریت زنان (تحقیقی پیرامون یک سازمان دولتی )، مجله علمی و پژوهشی مطالعات زنان، سال اول، شماره سوم
 • توسلی، غلامعلی (1385). نظریه جامعه شناسی تهران، انتشارات سمت، چاپ هفتم
 • جعفرنژاد، احمد و اسفیدانی، محمدرحیم (1384). وضعیت زنان در اشتغال و مدیریت مطالعه موردی ایران، مطالعات زنان، شماره 7، صص 77-90.
 • روشن، علیقلی (1382). عوامل موثر در ارتقا زنان به سطوح مدیریت در سازمان‌های دولتی کشور، رساله دکتری، دانشگاه حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی
 • زاهدی، شمس السادات (1387). ارتقای مشارکت زنان در سطوح مدیریتی، دانش مدیریتی شماره 62
 • سیدان، فریبا و عباس خلیفه لو، سریه (1387). خانواده و ارتقا شغلی زنان : بررسی عوامل موثر بر میزان ارتقای شغلی زنان شاغل در اداره‌های دولتی شهرستان اسکو، باتاکید بر خانواده، مطالعات زنان، سال 6، شماره‌ی 2، صص 89-110
 • شتاب بوشهری، سیده ناهید و کشکر، سارا و صیفوریان، مهدی( 1389). بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر گماشته شدن مدیران زن در فدراسیون ها و هیات‌های ورزشی استان‌های کشور، حرکت،شماره 38، صص 5-26
 • طبرسا، غلامعلی و جمالی، ارزو (1386). اثرات جنسیت بر الگوی مدیریت منابع انسانی HRM، ماهنامه تدبیر، سال نوزدهم، شماره 196
 • فاطمی صدر، فیروزه (1387) موانع ارتقا زنان در سطوح مدیریتی در سطح دانشگاه‌های تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
 • فتحی، لاله (1384) – مدیریت زنان، راهکار مدیریت، همشهری، سال سیزدهم ف شماره 3803، صفحه 10
 • میر غفوری، سید حبیب الله (1385). شناسایی و رتبه بندی عامل‌های موثر در گماشته نشدن زنان به پست‌های مدیریتی در سازمان‌های دولتی استان یزد، مطالعات زنان 4(1) : 110-122
 • مشبکی،اصغر و اسدی فرد، رویا (1389). بررسی موانع ارتقا زنان ایران در عرصه مدیریت ، شبکه زنان ایران،  www.iranzanan.com.
  • Ø Abbott Babiak, P.A., and sapsford, r.j. (2010). Community care for mentally handicapped children the origins and consequences of a social policy , Milton keyns, open university press.
  • Ø Barbara, R. (2008). Decades have passed, little feels changed. http://archives.chicagotribune.com/2008/may/12/business/chi-mon-rose-female-brain-drain-may12.
  • Ø Carter, nancy, m. (2008). Women are the overlooked advantage for business success.http://www.minnpost.com/community_voices/2008/06/05/2112/bottom_line_women_overlooked_advantage_for_business_success.
  • Ø Goldthrope , J., and Payne, c. (2001). On the class mobility of women : results from different approaches to the analysis of recent British data. Journal of applied sociology , 20: 531-55
  • Ø Grossbard-shechtman,sh.a. and Xenon.F,(2002) ,women’s labor force precipitation and status exchange in intermarriage a model and evidence for Hawaii , journal of bio economics 4(3): 24-268
  • Ø Hakim, c. (1997). Occupational segregation :a comparative study of the degree and pattens of differentiation between mens and womens work in british , the united states and other countries , London: department of empoioyment. research paper no 9.
  • Ø shen Ilhan. (2012). kadin ve ynetim. journal yonetim, 8(11): 12-14.
  • Ø Krotz, Joanna. (2012). Is the glass ceiling unbreakable?. journal of management inquiry, 10(16): 16-25.
  • Ø Olson elizabet. (2014). Women lawyers climb top rungs of corporate American, 6(1): 13-15
  • Ø Paula , r., jean manis., Katherine frohardt- lane. (1998). Psychological consequences of multiple social roles. Journal of Psychology of women quarterly. 10: 373 - 383
  • Ø Rees , Teresa. (2001). mainstreaming gender equality in the European union the eternal report ,gender and education , 13 (3): 243-260.
  • Ø Tepperman lorrne ,Rosenberg micheai ;m (2000)acro/micro:a brrif introduction to sociology ,3rd ,Canada , prentice hall.
  • Ø Sansano , mary, skip orvis , evan chiu T (2001)group 6 – future of women in the work place. http://www.dol.gov.