شناسایی و رتبه‌بندی عوامل نوسان عملکرد کشتی ایران در بازی‌های المپیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 مربی گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشکده علوم انسانی

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

4 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی تهران

5 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی

چکیده


هدف: هدف از این مطالعه شناسایی و رتبه‌بندی عوامل نوسان عملکرد کشتی ایران در بازی‌های المپیک است.
روش‌شناسی: با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند و در دسترس 110 نفر از جمله مدیران فدراسیون کشتی و هیأت‌های استانی (25 نفر)، دانشگاهیان صاحب‌نظر (15 نفر)، مربیان درجه‌یک کشور (30 نفر) و کشتی گیران نخبه در سطح ملی (40 نفر) به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش یک پرسشنامه محقق ساخته با 42 گویه و شش مؤلفه بود که روایی محتوایی و سازه آن مورد تأیید قرار گرفت. همچنین، پایایی آن با آلفای کرونباخ 92/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل یافته‌ها از روش‌های آماری توصیفی و آمار استنباطی (آزمون فریدمن و تحلیل عاملی اکتشافی) استفاده شد. همۀ محاسبات با نرم‌افزار SPSS18 در سطح معنی­داری 05/0P≤ انجام گرفته است.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که حیطه مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان مهم‌ترین حیطه در نوسان نتایج کشتی ایران در بازی‌های المپیک نقش دارد و مؤلفه‌های مسائل علمی و آموزشی، روابط عمومی و رسانه، کشف و پرورش استعداد، شایستگی مدیریت و رویدادهای ورزشی در اولویت‌های بعدی قرار دارند.
نتیجه‌گیری: در نهایت پیشنهاد می‌شود که مسئولان با در نظر گرفتن این عوامل و درجه اهمیت هر یک از آن‌ها، تلاش خود را برای برطرف کردن این موانع به کار گیرند تا شاهد توسعه پایدار و عدم نوسان کشتی ایران در عرصه‌های بین‌المللی از جمله المپیک باشیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and Prioritize of Factors Fluctuations of Iran Wrestling Performance at the Olympic Games

نویسندگان [English]

  • Hashem Koozechian 1
  • Bahman Asgari 2
  • Ali Ziaei 3
  • Mosa Alizadeh 4
  • Nahid Pirjamadi 5
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to identify and prioritize fluctuation factors of Iran wrestling team performance at Olympic Games from the perspective of experts.
Methodology: The research sample was selected using purposive and availability sampling and that consisted of 110 people including managers of wrestling federation and provincial delegations (25 people), Academic experts (15 people), Coaches of grade І (30 people), and elite wrestlers at the national level (40 people). The instrument was a researcher-made questionnaire consisting of 42 questions in six subscales that its face, content and content validity was approved. The questionnaire’s reliability was measured by Cronbach''s alpha (0.92). In order to analyze data, descriptive and inferential statistical methods (Friedman test and exploratory factor analysis) were used. General calculations was done using SPSS software at the significant level of p≤0/05.
Results: Results showed that the factor of management and planning has the greatest impact on fluctuations of Iran’s wrestling team performance at Olympic Games and factors of academic issues, Public relations and media, identification and development of talents, Qualification of management and sport events are the next priorities.
Conclusion: It is recommended that wrestling federation officials considering these factors and their priorities, try to remove the obstacles in order to witness stable developments and no fluctuations in Iran wrestling team performance at the international arena such as Olympic games.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wrestling of Iran
  • Olympic Games
  • Sustainable development of wrestling sport
  • Management of wrestling sport