نویسنده = رزاقی، محمد ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مسائل و مشکلات ورزشکاران کشتی چوخه

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 70-86

10.22124/jsmd.2018.3243

قاسم مهرابی؛ حبیب هنری؛ محمد ابراهیم رزاقی