نویسنده = پورسلطانی زرندی، حسین
تعداد مقالات: 2
1. تدوین مدل عدم تمایل به بازنشستگی ورزشی قهرمانان ورزش ملّی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 18-33

10.22124/jsmd.2020.4496

فاطمه اصغری؛ علی محمد صفانیا؛ حبیب هنری؛ محسن باقریان فرح آبادی؛ حسین پورسلطانی


2. تعیین روایی و پایایی پرسشنامه تصمیم‌گیری اخلاقی در ورزش

دوره 6، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 19-29

10.22124/jsmd.2018.2842

حسین پورسلطانی زرندی؛ محمدعلی قره