تحلیل وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان رشتۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی ایران و تعیین جایگاه آنان بر اساس ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک(SPACEM)

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان رشتۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی کشور انجام شده است.
روش‌شناسی: نمونه‌های تحقیق شامل 115 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، مدیران ورزشی و فارغ‌التحصیلان رشتۀ تربیت‌بدنی بودند که در زمینه موضوع تحقیق صاحب‌نظر و ذینفع بودند. برای گردآوری اطلاعات از روش‌های بررسی اسناد و مدارک، مطالعات قبلی، جلسات مصاحبه، فرم‌ها و پرسشنامه‌ (فرم شناسایی SWOT شامل سوالات باز و بسته، پرسشنامۀ عوامل درونی، پرسشنامۀ عوامل بیرونی و فرم تعیین موقعیت استراتژیک) استفاده شد. به منظور سنجش روایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوا با بهره‌گیری از نظر چهارده نفر از استادان خبره مدیریت، مدیریت ورزشی و دانشکدۀ کارآفرینی استفاده شد. ثبات درونی ابزار در یک مطالعه مقدماتی روی سی نفر از آزمودنی ها به روش ضریب آلفای کرونباخ، 94/0 محاسبه شد. برای آزمون فرضیات پژوهش از آزمون‌های رتبه‌ای فریدمن، ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE) و در نهایت ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک (SPACEM) استفاده شد.
یافته‌ها: در تجزیه و تحلیل شرایط محیطی (درونی و بیرونی) اشتغال فارغ‌التحصیلان تربیت‌بدنی و علوم ورزشی 18 نقطه قوت، 40 نقطه ضعف، 33 فرصت و 33 تهدید شناسایی و به ترتیب اولویت‌بندی شد. یافته‌های پژوهش نشان داد اشتغال فارغ‌التحصیلان رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی از نظر عوامل داخلی و خارجی وضعیت مناسبی ندارد و با وجود ضعف‌های داخلی با تهدیدهای خارجی متعدد و عمده نیز مواجه است که در ماتریس ارزیابی جایگاه، در بدترین وضعیت یعنی در موقعیت تدافعی (WT) قرار دارد.
نتیجه‌گیری: پیشنهاد می‌شود براساس شرایط موجود برای تبیین استراتژی‌های اشتغال فارغ‌التحصیلان تربیت‌بدنی و علوم ورزشی ایران علاوه بر استفاده از استراتژی‌های ST، SO و WO بر استراتژی‌های WT نیز تاکید شود.
واژه‌های کلیدی: اشتغال، رشتۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of physical education and sport sciences graduates’ employment and their position in Iran based on strategic position and action evaluation matrix (SPACEM)

نویسندگان [English]

  • Rahim Ramezaninezhad
  • Esmaeil Malek akhlagh
  • Mohammadreza Boroumand
  • Mehali Hematinezhad
  • Sayed Mohammad Hosain Razavi
چکیده [English]

Abstract
Objective: The purpose of this study is to investigate the physical education and sport sciences graduates’ employment status in Iran.
Methodology: The sample of this study consists of 115 physical education and sport sciences faculty members of higher education institutions, major sport managers and graduates of physical education and sport sciences who were selected as a non-random target and had the expertise and experience on the research topic. To gather the data, library sources, literature review, background analysis, interviews, forms and questionnaires were used (a SWOT identification form that contained open and close questions, internal factors questionnaire, external factors questionnaire, and a form of employment strategic positioning). For determining validity of the it questionnaire was reviewed and confirmed by 14 faculty members of sport management and entrepreneurship. Finally, in the pilot study on 30 subjects the internal consistened of questionnaire by Cronbach\'s alpha was (r=0.94). For analyzing research hypotheses ,the Friedman rank test, internal factors evaluation matrix (IFE) and external factors evaluation matrix (EFE) and strategic position and action evaluation matrix (SPACEM (were employed.
Results: Having analyzed environmental situations (internal and external) of physical education and sport science graduates’ employment, 18 strengths, 40 weaknesses, 33 opportunities and 33 threats were identified and their priorities were determined. The results showed that physical education and sport sciences graduates’ employment in Iran was located in the worst position possible (T-W & defensive area).
Conclusion: Depending on the conditions for explaining employment strategies of physical education and sport sciences graduates, besides using ST, SO and WO strategies, using WT strategies is also recommended.
Keywords: Employment, Graduates of physical education and sport sciences, Strategic action and position evaluation matrix (SPACEM).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employment
  • Graduates of physical education and sport sciences
  • Strategic action and position evaluation matrix (SPACEM)