تحلیل و ارزیابی موانع پیاده‌سازی بلیت‌فروشی اینترنتی در لیگ برتر فوتبال ایران با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف: هدف پژوهش حاضر، تحلیل و ارزیابی موانع پیاده‌سازی بلیت‌فروشی اینترنتی در لیگ برتر فوتبال ایران با استفاده از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی است.
روش‌شناسی: این پژوهش با توجه به هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی است. بر اساس مطالعات گسترده در زمینۀ موضوع مورد بررسی، پرسشنامۀ محقق‌ساخته‌ای طراحی شد. روایی این پرسشنامه با استفاده از دیدگاه‌ها و نظرات خبرگان و صاحب‌نظران دانشگاهی در عرصه‌های ورزشی و فناوری اطلاعات مورد تایید قرار گرفت. همچنین پایایی آن نیز با میزان ناسازگاری 008/0 ارزیابی و تایید شد. جامعۀ آماری این پژوهش شامل خبرگان حوزۀ مدیریت ورزشی، مدیریت بازاریابی، فناوری اطلاعات، مسئولان فدراسیون فوتبال و برخی افراد آگاه به موضوع پژوهش بودند که بر اساس روش نمونه‌گیری غیراحتمالی قضاوتی (نظر خبرگان) 113 نفر به عنوان نمونۀ آماری پژوهش انتخاب شدند. در این پژوهش ابتدا موانع به کارگیری فناوری فروش اینترنتی بلیت مسابقات لیگ برتر فوتبال شناسایی، و در چهار دسته مالی، سازمانی، فنی و رفتاری طبقه‌بندی و سپس این موانع با نمونه‌های آماری بررسی و تکمیل شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) و نرم‌افزار Expert Choice11 استفاده شد.
‌یافته‌ها: نتایج نشان داد که مهم‌ترین موانع فروش اینترنتی بلیت مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران به ترتیب موانع فنی (299/0)، مالی (260/0)، سازمانی (221/0)، و رفتاری (220/0) است. در نهایت نیز متناسب با هر یک از این موانع، پیشنهادهایی ارائه شده است.
نتیجه‌گیری: با شناختی که از تحلیل و ارزیابی موانع پیاده‌سازی بلیت‌فروشی اینترنتی در لیگ برتر فوتبال ایران حاصل شد، می‌توان با بهبود در این وضعیت در جهت تشویق مسئولان به رفع موانع پیاده‌سازی بلیت‌‌فروشی اینترنتی گام برداشت.
واژه‌های کلیدی: بلیت‌فروشی اینترنتی، لیگ برتر فوتبال، موانع پیاده‌سازی، فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The analysis and evaluation of online ticket sale barriers in Iran’s premier football league by using the analytic hierarchy process (AHP)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Talebpour
  • Javad Khazaei Pool
  • Abdolhamid Shamsi
  • Misam Rohani
چکیده [English]

Abstract
Objective: Purpose of the present study was to analyze and evaluate the online ticket sale barriers by using an analytic hierarchy process (AHP) in Iran’s premier football league.
Methodology: This study was a descriptive-survey one. The research instrument was a researcher-developed questionnaire. The validity of the questionnaire was approved by academic experts in the field of sports and Information Technology. The reliability as well as the inconsistency rate was evaluated and confirmed as 0.008. The statistical population of this study consisted of all experts in sports management, marketing management, information technology, football federation officials. Based on the judgment of non-probability sampling methods (expert opinion) 113 of them were selected as the statistical sample. In this study, at first, barriers for using technology to sell online tickets for league matches were identified and classified into four: financial, organizational, technical and behavioral barriers, and then the questionnaire was completed by respondents. For data analysis, Analytic hierarchy process (AHP) and Expert Choice11 software were used.
Results: The results indicated that the main barriers for online ticket sales of premier football league matches were respectively, the technical (0.299), financial (0.260), organizational (0.221), and behavioral (0.220) barriers.
Conclusion: Understanding of these barriers can help us have a better use of online ticket sale potential in premier football league matches.
Keywords: Online ticket sale, Premier football league, Implementation barriers, Analytic hierarchy process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Online ticket sale
  • Premier football league
  • Implementation barriers
  • Analytic hierarchy process