بررسی کیفیت خدمات اماکن ورزشی دانشگاه‌ها مبتنی بر مدل سِروکوال (مطالعۀ موردی: دانشگاه گیلان)

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف: هدف پژوهش حاضر مطالعۀ کیفیت خدمات اماکن ورزشی دانشگاه گیلان با استفاده از مدل سِروکوال است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی و جامعۀ آماری آن تمامی دانشجویان دانشگاه گیلان بوده‌اند که 285 دانشجو (150 پسر و 135 دختر) به صورت تصادفی برای شرکت در این پژوهش انتخاب شدند و به پرسشنامۀ سِروکوال (پاراسورامان و همکاران، 1985) پاسخ دادند. این پرسشنامه دارای 22 سوال هم‌وزن در مقیاس لیکرت 7 ارزشی (کاملاً مخالف=1 تا کاملاً موافق=7) بود که پنج بُعد کیفیت خدمات (عناصر عینی، اعتبار، پاسخگویی، اطمینان و همدلی) را در دو بخش ادراکات و انتظارات مورد سنجش قرار می‌دهد. این پرسشنامه یک ابزار عمومی برای سنجش کیفیت خدمات است که فرانسی و همکاران (2010) آن را برای استفادۀ مناسب در بخش ورزش تعدیل و بازنویسی کرده‌اند و در این پژوهش نیز روایی صوری آن مورد تایید متخصصان قرار گرفت و پایایی آن در یک مطالعۀ راهنما به ترتیب 899/0=α و 976/0=α برای پرسشنامه‌های ادراکات و انتظارات محاسبه شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های ویلکاکسون، رتبه‌بندی فریدمن، t مستقل و اندازه‌گیری مکرر نشان داد که در همۀ ابعاد کیفیت خدمات در اماکن ورزشی دانشگاه گیلان شکاف منفی معنی‌داری وجود دارد (05/0>p). بیشترین شکاف کیفیت مربوط به بُعد عناصر ملموس (64/2) و کمترین آن مربوط به بُعد اطمینان (18/2) بود. سایر نتایج نشان داد که جنسیت، رشته و مقطع تحصیلی دانشجویان بر ادراک آنان از کیفیت خدمات اماکن ورزشی دانشگاه تاثیری ندارد.
نتیجه‌گیری: از آنجا که در همۀ ابعاد کیفیت خدمات اماکن ورزشی دانشگاه گیلان شکاف منفی مشاهده شد، به مدیران و مسئولان دانشگاه توصیه می‌شود برای حضور بیشتر دانشجویان در برنامه‌های ورزشی دانشگاه، به بهبود کیفیت خدمات اماکن ورزشی دانشگاه در همۀ ابعاد آن توجه جدی داشته باشند. همچنین، پیشنهادهایی برای بهبود خدمات اماکن ورزشی ارائه شده است.
واژه‌های کلیدی: کیفیت خدمات، اماکن ورزشی، مدل سِروکوال.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on service quality in university sports’ facilities based on SERVQUAL model (Case study: University of Guilan)

نویسندگان [English]

  • Mohammadrahim Ramezanian
  • Rasool Faraji
  • Farhad Khoshnevis
  • kazem Danesh Sani
چکیده [English]

Abstract
Objective: The purpose of the present study was to investigate service quality in sports’ facilities of Guilan University by using the SERVQUAL model.
Methods: This study was descriptive and all the students of Guilan university were the statistical population. Two hundred eighty five students (150 male and 135 female) were selected as statistical sample and responded to the SERVQUAL questionnaire (Parasuraman et al, 1985). This questionnaire consists of 22 pairs of questions on a seven-point Likert-type rating scale (of 1: strongly disagree to 7: strongly agree) that can measure five dimensions of the service quality (Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance and Empathy) in perceptions and exceptions sections. This instrument is a general questionnaire for measuring service quality and have been modified to use in the sports sector by France et al (2010). In this study the validity of the questionnaire was verified by the experts and the reliability was also calculated in a pilot study (α=0.899 and α=0.976 respectively for the perceptions an exceptions questionnaire). Wilcoxon and Fridman, independent t-test and repeated measures tests were used to analyze collected data.
Results: The results indicated that there was a negative significant gap between the five dimensions of service quality in sport facilities (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • service quality
  • Sports facility
  • SERVQUAL model