عوامل بازدارنده و سوق‌دهندۀ گردشگری ورزشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف: هدف از تحقیق حاضر، بررسی عوامل بازدارنده و سوق‌دهنده در زمینۀ گردشگری ورزشی است.
روش‌شناسی: تحقیق حاضر، توصیفی پیمایشی است و به صورت میدانی انجام گرفته است. نمونۀ آماری تحقیق 319 نفر از گردشگران شرکت‌کننده در مسابقات تیم ملی فوتبال بودند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامۀ ویمبلدون استفاده شد که روایی آن به وسیلۀ ده نفر از استادان دانشگاه گیلان و ده نفر از کارشناسان گردشگری مورد تایید قرار گرفت و میزان اعتبار آن نیز قبلاً به روش آلفای کرونباخ 86/0 محاسبه شده بود. یافته‌های تحقیق با استفاده از آزمون توزیع دو جمله‌ای در سطح معنی‌داری (05/0p≤) تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان داد که اجتماعی شدن، آرامش و سرگرمی (عوامل سوق‌دهنده) مهم‌ترین عوامل برای حضور گردشگران و مشکلات مالی ‌و شخصی (عوامل بازدارنده) مهم‌ترین عوامل برای عدم حضور در رویدادهای ورزشی از دیدگاه گردشگران شرکت‌کننده در مسابقات فوتبال محسوب می‌شود.
نتیجه‌گیری: با توجه به عوامل سوق‌دهنده به حضور گردشگران ورزشی و عوامل بازدارنده از حضور آن‌ها در رویدادهای ورزشی، پیشنهاد می‌شود برای افزایش حضور گردشگران در رویدادهای ورزشی انگیزه‌های آن‌ها به خوبی شناسایی شود و اطلاع‌رسانی دقیقی دربارۀ جاذبه‌های رویداد صورت گیرد؛ ‌همچنین هزینه‌های مالی، مشکلات ایمنی و سلامتی به حداقل ممکن برسد.
واژه‌های کلیدی: گردشگری ورزشی، عوامل سوق‌دهنده، عوامل بازدارنده، رویداد ورزشی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Motivating and deterring factors of sport tourism

نویسندگان [English]

  • Mehali Hematinezhad
  • Kkbar Mirzaei kalar
  • SayedMehdi Madani
  • Farhad Rahmani-Nia
چکیده [English]

Abstract
Objective: The aim of this study was to investigate motivationg and deterring factors of tourism in sport events.
Methodology: The research method was a descriptive and survey type. The sample of the study included 319 tourists of national football team matches. The data were collected using the Wimbledon questionnaire. The validity of this questionnaire was approved by 10 professors of Guilan university and 10 experts in tourism. It had a previously proven reliability of 86% using the Chronbach's Alpha. The research data were analyzed by Binomial tests (p≤0.05).
Results: The findings indicated that socialization, entertainment and relaxation (push factors) were the most effective factors in tourists’ attendance in sport events from the tourist and fans point of view. Personal problems, financial problems and risks (deterrent factors) were the most effective factors in tourists for not attending sport events.
Conclusion: It is suggested that to enhance the participation of the tourists' attendance in the sport events, their motivational factors must be identified thoroughly and also there must be a good informing system about attractions of the event, and financial costs, safety problems, and health problems must be minimized.
Keywords: Sport tourism, Push factors, Deterrent factors, Sport event.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sport tourism
  • Push factors
  • Deterrent factors
  • Sport event