وضعیت پوشش خبری ورزش کشتی در مطبوعات ورزشی منتخب در سه ماهۀ منتهی به المپیک 2008 پکن

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف: هدف از مطالعۀ حاضر تحلیل محتوای روزنامه‌های منتخب ورزشی با تاکید بر ورزش کشتی بود.
روش‌شناسی: روش تحقیق توصیفی بود و از تحلیل محتوا استفاده شد. نمونۀ آماری تحقیق شامل ده روزنامه بود که به صورت چرخشی (از هر هفته یک روز) در سه ماهۀ منتهی به المپیک پکن انتخاب شد. از ابزار برگۀ کدگذاری با روایی و عینیت تایید شده، برای جمع‌آوری داده‌ها دربارۀ توصیف روزنامه‌های مورد بررسی، مطالب، سطح پوشش چاپ، ارزش خبری و تصویر، جهت‌گیری و شخصیت‌های مطرح ورزش کشتی استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان می‌دهد که کمتر از 5 درصد مطالب و عکس‌ها مربوط به کشتی است و بیشتر از 90 درصد به فوتبال اختصاص دارد. همچنین رشتۀ کشتی به عنوان امید مدال‌آوری در المپیک هیچ تیتر اول و دومی در روزنامه‌های مورد مطالعه نداشت و این در حالی است که حدود 90 درصد تیترها به رشتۀ فوتبال اختصاص داشتند که به المپیک هم راه نیافته بود.
نتیجه‌گیری: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ورزش و جوانان در اقدامی هماهنگ و به منظور جلب توجه بیشتر به این رشته می‌توانند ابزارهای تشویقی مناسبی مانند تسهیلات حمایتی از نشریات موثر در رشته‌های مدال‌آور ملی را تامین کنند.
واژه‌های کلیدی: تحلیل محتوا، مطبوعات ورزشی، ورزش کشتی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The coverage of wrestling news in Iranian sport newspapers during 3 months leading to Beijing Olympic Games (2008)

نویسندگان [English]

  • Hamid Ghasemi
  • Mehdi Kohandel
  • Ali Gharah
  • Abbas Mirzamohammadi
چکیده [English]

Abstract
Objective: The purpose of this study was performing content analysis of Iranian sport newspapers with an emphasis on wrestling.
Methodology: This was a descriptive study done mainly by content analysis. The statistical samples were selected from 10 popular sport newspapers in random and rotationally during the 3 months before the Beijing Olympic Games (2008). The data was gathered by a coding sheet the validity of which was then approved. The units for analysis were content, covering level, news value, orientation and the important character of wrestling.
Results: Findings indicated that less than 5 percent of news coverage was about wrestling and more than 90 percent was dedicated to soccer news and pictures. Wrestling didn't have any first or second title in sport newspapers, however football had more than 90 percent title coverage even though it didn’t have any delegate in 2008 Beijing.
Conclusion: It is suggested that sport & youth ministry and ministry of culture and Islamic Guidance should apply some incentive programs like supporting the sport newspapers so that they pay more attention to most hopeful national sports for Olympic medals.
Keywords: Content analysis, Sport newspapers, Wrestling sport.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Analysis
  • Sport newspapers
  • Wrestling sport