تدوین راهبردها و تعیین موقعیت راهبردی کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف: هدف از این پژوهش تدوین راهبردهای کمیته ملی المپیک ایران است.
روش شناسی: جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و کارکنان کمیته ملی المپیک، نخبگان ورزشی و مدیریتی و اعضای شورای راهبردی است (147 نفر) که بر اساس جدول مورگان، هشتاد نفر از مدیران و کارکنان، بیست نفر از نخبگان و تمامی اعضای شورای راهبردی (ده نفر) به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از نظرسنجی و جلسات راهبردی استفاده شد. در بخش نظرسنجی از فرم‌های تعیین موقعیت راهبردی و تدوین راهبردها استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از آزمون فریدمن و تحلیل SWOT استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که موقعیت راهبردی کمیته ملی المپیک در منطقه SO قرار دارد. با وجود این، تمامی سیزده راهبرد تدوین‌شده برای تحقق رسالت و اهداف بلندمدت آن انتخاب شدند.
نتیجه گیری: بنابراین کمیته ملی المپیک برای تحقق اهداف باید بتواند از قوت‌ها و فرصت‌های خود به‌خوبی استفاده کند.
واژه‌های کلیدی: تحلیل SWOT، راهبرد، کمیته ملی المپیک.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing strategies and determining strategic situation of NOC of Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Esfandeyar Khosravizadeh
  • Mehrzad Hamidi
  • Jahangir Yadolahi
  • Mohammad Khabiri
چکیده [English]

Abstract
Objective: The purpose of this study was to develop strategies for NOC of Islamic Republic of IRAN.
Methodology: The statistical population of this study included managers and employees of NOC.IR.IRAN, sport and managing elites and strategic council members (147). In this study 80 managers and employees, 20 elites and all of strategic council members (10 people) were selected as the statistical sample. In order to gather data, surveys and strategic council meetings were used. In the survey, the strategic situation and strategies forms were used. In order to analyze data, Friedman test and SWOT analysis were used.
Results: Findings revealed that, NOC.IR.IRAN strategic situation was in SO box. So, all of 13 strategies were determined and developed for NOC.IR.IRAN.
Conclusion: Therefore, the NOC of Iran should use its strengths and opportunities more effectively to achieve its goals.
Key Words: SWOT analysis, Strategies, NOC of Islamic Republic of IRAN.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SWOT analysis
  • Strategies
  • NOC of Islamic Republic of IRAN