پیش‌بینی تمایل حضور مجدد مشتریان ورزشی از طریق مولفه‌های رضایت‌مندی

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف: بازاریابی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین وظایف سازمان‌های ورزشی است. در این میان رضایت‌مندی مشتری نقطه آغاز برقراری یک رابطه طولانی‌مدت بین سازمان و مشتریانشان است. از این‌رو، در این پژوهش به پیش‌بینی تمایل برای حضور مجدد مشتریان باشگاه‌های پرورش اندام با سنجش مولفه‌های رضایت‌مندی پرداخته شده است.
روش‌شناسی: با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای، تعداد 350 پرسشنامه را مشتریان باشگاه‌های پرورش اندام استان فارس تکمیل کردند که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش از دو پرسشنامه رضایت‌مندی لیو (2008)، و تمایل به حضور مجدد لیم (2006) استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد، رابطه مثبت و معنی‌داری بین تمامی مولفه‌های رضایت‌مندی مشتریان و تمایل حضور مجدد مشتریان وجود دارد. همچنین تمامی مولفه‌های رضایت‌مندی مشتری پیش‌بین‌های معنی‌داری برای تمایل حضور مجدد مشتریان بودند.
نتیجه‌گیری: بنابراین، مدیران باشگاه‌های ورزشی باید توجه بیشتری به راحتی مشتریان باشگاه‌های ورزشی داشته باشند تا بدین وسیله موجب افزایش تعداد مراجعه مشتریان شوند.
واژه‌های کلیدی: بازاریابی خدمات، رضایت‌مندی، تمایل حضور مشتری، باشگاه‌های ورزشی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of sport costumers’ re-presence with the satisfaction components

نویسندگان [English]

  • Abdolmajid Doorandish
  • Alireza Elahi
  • Hosin Poorsoltani H
چکیده [English]

Abstract
Objective: Marketing is one of the most important and most complex tasks of sports organizations and customer satisfaction is an initial point to develop a long-term relationship between the organization and its customers. Therefore, the porpose of this study was to predict propability of returning body building clubs’ costumers to the same club by analyzing satisfaction components.
Methodology: Using multi-stage random cluster sampling, three hundred and fifty questionnaires were completed and analyzed by costumers of body building clubs of Fars province. The data were collected by two questionnaires: 1. customer satisfaction questionnaire of Liu; and 2. future intention of customer questionnaire of Lim.
Results: Results of this study revealed that there was a positive significant relationship between all components of customer satisfaction and future intention of customers. All components of customer satisfaction were significant predictors for future intention of customers, too.
Conclusion: So, managers of sports clubs should pay more attention to the comfort and convenience of their sports clubs customers in order to increase their customers’ numbers.
Key words: Service marketing, Customer satisfaction, Future intention, Sports clubs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Service marketing
  • Customer satisfaction
  • Future intention
  • Sports clubs