بررسی آثار اقتصادی ورود تیم تراکتورسازی تبریز به لیگ برتر فوتبال بر صنعت گردشگری استان آذربایجان شرقی

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف: رویدادهای ورزشی، منبعی از سود، درآمد و آثار اقتصادی برای هر منطقه محسوب می‌شوند. هدف تحقیق حاضر، تعیین آثار اقتصادی ورود تیم تراکتورسازی تبریز به لیگ برتر فوتبال بر صنعت گردشگری استان آذربایجان شرقی بود.
روش‌شناسی: این تحقیق از نوع توصیفیتحلیلی است و به شکل پیمایشی، با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته بر اساس مدل اقتصادی ون بلارکوم اجرا شده است. جامعه و نمونه برابر و شامل 568 نفر بود. داده‌های حاصل‌شده ابتدا با روش های آمار توصیفی تنظیم و سپس از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی (گام به گام) و کروسکال والیس در سطح 05/0=α استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال در استان، باعث افزایش تعداد توریست شده است و رابطه معنی داری را بین درآمد گردشگری ورزشی و صنایع هتلداری (29/0=r و 01/0>p)، حمل و نقل (147/0=r و 001/0=p)، حمل و نقل درون‌شهری (29/0=r و 01/0>p)، مواد غذایی (298/0=r و 01/0>p)، تعداد بازدیدکنندگان از اماکن دیدنی (11/0=r و 007/0=p) و نیز رونق خرید محصولات سوغاتی استان (2/0=r و 01/0>p) نشان می‌دهد. سهم اثر صنایع هتلداری، حمل و نقل هوایی و درون‌شهری، مواد غذایی، درآمد بازدید از اماکن دیدنی و خرید سوغاتی، به ترتیب 06/0، 04/0، 12/0، 10/0، 02/0 و 12/0 واحد بوده است. کل درآمد حاصل از گردشگری ورزشی، برای استان 31/2232 میلیون ریال بوده است، اما بین این درآمد و افزایش GDP استان رابطه معنی‌داری دیده نشد (02/2=X2 و 368/0=p).
نتیجه‌گیری: بنابراین کوچک بودن سطح رقابت مورد نظر را می‌توان بهترین دلیل عدم رابطه معنی دار درآمد توریسم ورزشی بر افزایش GDP دانست.
واژه‌های کلیدی: صنعت گردشگری، تولید ناخالص داخلی، لیگ برتر فوتبال.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation of the economic impacts of Tabriz Teractor team entry to soccer premier league on tourism industry of East Azarbaijan province

نویسندگان [English]

  • Fariba Askarian
  • Davood Salehnia
چکیده [English]

Abstract
Objective: Sports events are an abundant source of profit, income and economic impacts for any area. The purpose of the present study was to review the economic impacts of Tabriz Teractor team entry to soccer premier league on tourism industry of East Azarbaijan province.
Methodology: This study was descriptive- analytic. A survey that was a researcher-made questionnaire based on Van Blarcom economic model was conducted. The sample was equal to statistical population and included 568 participnats. Descriptive statistic methods were used for regulation and then inferential statistic methods like Pearson’s correlation coefficient, linear regression and Kruskal-Wallis (α=0.05) were used.
Results: The results indicated that holding football league matches in the province increased the number of tourists. Based on the results, there is a positive significant relationship between sport tourism income and hotel hospitality industry (r=0.29, p>0.01), transportation within the city (r=0.29, p>0.01), food industries (r=0.14, p=0.001), the number of visitors to historical attractions (r=0.11, p=0.007), and souvenirs purchase improvement (r=0.2, p>0.01). Share of the hotel hospitality industry, transportation in and outside the city, food industries, income of visiting spectacular tourist sites and purchase of souvenirs was 0.06, 0.04, 0.12, 0.10, 0.02, and 0.12 of the unit respecticely. Total income of sport tourism in this province has been 2232.31 million rials, but there is no significant relationship between income and GDP of the province (X2=2.02, p= 0.368).
Conclusion: Therefore, low level of competition is the best reason for not finding a significant relationship between sport tourism and increase in the GDP.
Keywords: Tabriz Teractor team, Tourism industry, GDP, Soccer premier league.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tabriz Teractor team
  • Tourism industry
  • GDP
  • Soccer premier league