ابعاد ‌و معیارهای انتخاب مربیان ملی کشور

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف: هدف از انجام این تحقیق تبیین مدل تاییدی و ارائه مقیاس انتخاب مربیان ملی کشور بوده است.
روش شناسی: روش انجام پژوهش توصیفی پیمایشی است. این مقیاس که برای انتخاب مربیان ملی کشور طراحی شده، از طریق گردآوری فهرستی از متغیرهای اثرگذار بر انتخاب مربیان و انجام یک مطالعه تاییدی تهیه شد. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه‌ای با 25 سوال بسته‌پاسخ بود که استادان دانشگاه روایی آن را تایید کردند و ضریب ‌پایایی آن به‌ روش آلفای کرونباخ معادل 968/0تعیین شد (01/0p<). پرسشنامه در اختیار 450 نفر شامل ورزشکاران نخبه، مربیان و مدیران با تجربه در ورزش قهرمانی، کارشناسان و اساتید به عنوان نمونه پژوهش قرار گرفت و در نهایت 407 پرسشنامه تکمیل شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که مقیاس انتخاب مربیان ملی کشور متشکل از چهار عامل بوده است. در هر یک از عامل‌ها، متغیرهای تبیین‌کننده هر عامل و بارهای عاملی هر متغیر، همچنین مهم‌ترین عامل‌ها و نیز مهم‌ترین نقاط قابل دستکاری برای مدیران برای اثرگذاری در هر عامل، شناسایی و تعیین شدند. همچنین مدل تاییدی و مدل تحلیل مسیری این ابعاد به‌ دست آمد. شاخص‌های برازش به‌دست آمده اعتبار مدل را تایید کردند. در نتیجه مدل به سطح مطلوبی از برازش دست یافت و براساس یک مطالعه تاییدی ساختار حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی تایید شد. براساس این مدل، معیارهای انتخاب مربیان ملی کشور عبارت‌اند از: مهارت‌های رهبری شامل مهارت‌های ارتباطی و مهارت‌های ویژه و مهارت‌های فنی شامل سوابق فنی و توان عملیاتی. همچنین براساس مدل تحلیل مسیری، دو عامل مهارت‌های رهبری و مهارت‌های فنیِ مربیان همبستگی دوسویه‌ای به میزان 92/0 با یکدیگر دارند.
نتیجه گیری: همبستگی بالای مهارت های رهبری و فنی نشان می دهد که اگر مربی در یکی از این مهارت ها ضعیف بود، می تواند روی مهارت دیگر سرمایه گذاری کند و آن را توسعه دهد. در ضمن، با توجه به تشابه مدل اکتشافی این پژوهش با مدل لین و جسک (1996) می توان از آن برای انتخاب مربیان ملی استفاده کرد.
واژه‌های کلیدی: مهارت های فنی، مهارت های ارتباطی، مهارت های رهبری.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The dimensions and criteria for the selection of Iranian national coaches

نویسندگان [English]

  • Mehrzad Hamidi
  • Zhaleh Memari
  • Mohammad Asghari Jafarabadi
چکیده [English]

Abstract
Objective: The purpose of this study was to explain the confirmatory factor analyses of a scale provided for the selection of Iranian national coaches.
Methods: The method of this study was descriptive and survey type. The scale designed for selecting coaches was prepared by compiling the list of effective variables on coach selection and conducting a confirmatory study. The study instrumrnt was a questionnaire consisting 25 components. Its content and face validity were confirmed by faculty members. Coronbachs’ Alpha coefficient was used to test the reliability of the questionnaire (p<0.01). Four hundred fifty people consisting of elite athletes and coaches, managers with high experience in sports, experts and professors were used as the statistical sample and finally, 407 questionnaires were completed.
Results: The results indicated that the scale for Iranian national sport coach selection consisted of 4 factors. Each of factors, variables and factorial loading of each variable, the most important factors and the impact of each factor were determined. Based on confirmatory study the resulting structure of exploratory factor analysis was confirmed and finally the path analysis model was approved. According to this model, the Iranian national sport coach selection norms were leadership skills including communication skills, specific skills and technical skills (technical experience and operational capacity). According to the path analysis model, the leadership skills factor and technical skills factor have bilinear correlation together (0.92).
Conclusion: The high correlation of leadership skills and technical skills indicated that if the coach were lacking in each of them, they can invest in and improve other factor. The present model is similar to Lean & jesk’s model (1993) and it can be used for selection of national coaches.
Key words: Technical skills, Communicational skills, Leadership skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technical skills
  • Communicational skills
  • Leadership skills