طراحی الگوی برندسازی استراتژیک بین‌المللی ورزش کشتی ایران با رویکرد صادرات و ارزآوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت بازرگانی دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

4 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

5 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

هدف: ارائه الگوی برندسازی استراتژیک بین‌المللی ورزش کشتی ایران با رویکرد صادرات و ارزآوری.
روش‌شناسی: روش پژوهش از نوع کیفی با ماهیت اکتشافی بوده و در آن از نظریه داده بنیاد استفاده شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، مصاحبه‌های عمیق و ساختاریافته با خبرگان حوزه بین‌المللی ورزش با تکیه بر ورزش کشتی بود. انتخاب افراد و انجام مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. همچنین از روش نمونه‌گیری گلوله برفی جهت انتخاب مصاحبه‌شوندگان استفاده شد و داده‌های حاصل از مصاحبه به روش تئوری‌سازی داده بنیاد، کدگذاری و تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: در مجموع 153 کد اولیه از تجزیه و تحلیل 12 مصاحبه بدست آمد. بعد از استخراج کدهای مشابه و پس از بررسی و کنار هم قرار دادن آن‌ها و حذف مفاهیم تکراری، 53 مفهوم اصلی مشخص گردید و سپس در 20 مقوله فرعی قرار گرفتند. کدهای محوری در 7 مقوله اصلی دسته‌بندی شدند. مصادیق و مفاهیم بدست آمده در قالب الگوی پارادایمی شامل شرایط علّی، پدیده اصلی، شرایط مداخله‌گر، شرایط زمینه‌ای و پیامدها قرار گرفتند.
نتیجه‌گیری: نتایج در قالب یک مدل کیفی نشان داد که با اتخاذ راهبردهای مناسبی همچون داشتن رویکرد استراتژیک به کشتی، برگزاری لیگ کشتی با کیفیت، بازاریابی جهانی، ایجاد گردشگری ورزشی و تسهیل امکان صادرات و ارزآوری کشتی می‌توان موجب کسب منافع داخلی و ملی، کاهش تنش‌های سیاسی، جلوگیری از تضعیع حقوق کشتی‌گیران در رقابت‌های جهانی و تسهیل در کسب میزبانی رویدادهای جهانی دست یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model of International Strategic Branding of Iranian Wrestling with an Export and Currency approach

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Malek Akhlagh 1
  • Nooshin Benar 2
  • Alireza AbbasiGorji 3
  • fatemeh saeedi 4
  • Saba Hedayatifar 5
1 Associate Professor of Business Management, Faculty of Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran.
2 Assistant Professor of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran.
3 Ph.D. student in Business Management, Faculty of Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran.
4 Ph.D. student in Sports Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran.
5 Ph.D. student in Public Management, Faculty of Management, Semnan University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Objective: provide a model of international strategic branding of Iranian wrestling with export and currency approach.
Methodology: The research method is qualitative with exploratory nature and the grounded theory was used in it.The data collection tool was in-depth and structured interviews with experts in the field of international sports based on wrestling. Selection of individuals and conduct of interviews continued until the theoretical saturation was reached. Also, snowball sampling method was used to select the interviewees and the data obtained from the interview were coded and analyzed by grounded theorizing method.
Results: A total of 153 initial codes were obtained from the analysis of 12 interviews. After extracting similar codes and after examining and putting them together and removing duplicate concepts, 53 main concepts were identified and were divided into 20 sub-categories. axial codes were categorized into 7 main categories. The obtained examples and concepts were in the form of a paradigm model including causal conditions, main phenomenon, intervening conditions, contextual conditions and consequences.
Conclusion: : the results in the form of a qualitative model showed that by adopting appropriate strategies such as having a strategic approach to wrestling, holding a quality wrestling league, global marketing, creating sports tourism, facilitating the possibility of exporting and currency wrestling, It can be achieved by gaining domestic and national interests, reducing political tensions, preventing the violation of wrestlers' rights in world competitions, and facilitating the acquisition of hosting world events.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Branding
  • Internationalization
  • Export
  • Wrestling
Ahonen, A. (2020). Strong entrepreneurial focus and internationalization–the way to success for Finnish ice hockey: the case of JYP ice hockey team. Sport in Society, 23(3), 469-483.
Alashban, A. A., Hayes, L. A., Zinkhan, G. M., & Balazs, A. L. (2002). International brand-name standardization/adaptation: Antecedents and consequences. Journal of international marketing, 10(3), 22-48.
Alidoust Ghahfarokhi, E., Sajjadi, S. N., Mahmoudi, A., & Sa’atchian, V. (2014). The Evaluation of Development Priorities and Strategies of Judo Championship in Iran. Journal of Sport Management, 6(2), 231-246 [Persian]. doi:10.22059/jsm.2014.50464
Anholt, S., & Hildreth, J. (2005). Let freedom and cash registers ring: America as a brand. Place Branding, 1(2), 164-172.
Behnam M., S. M., Fasih N., Khorrami L. (2014). The Effect of Brand Equity on Behavioral Intentions of Customers of Sport Products. Sport Management & Kinematic Behavior, 19(10), 179-186 [Persian].
Bodet, G., & Chanavat, N. (2010). Building global football brand equity. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 22(1), 55.
Cha, V. (2013). The Asian Games and Diplomacy in Asia: Korea–China–Russia. The International Journal of the History of Sport, 30(10), 1176-1187.
Chadwick, S., & Arthur, D. (2008). International cases in the business of sport Routledge.
Chanavat, N., & Bodet, G. (2009). Internationalisation and sport branding strategy: a French perception of the Big Four brands. Qualitative Market Research: An International Journal.
Chehabi, H. E. (2001). Sport diplomacy between the United States and Iran. Diplomacy and Statecraft, 12(1), 89-106.
Cheng, J. M.-S., Blankson, C., Wu, P. C., & Chen, S. S. (2005). A stage model of international brand development: The perspectives of manufacturers from two newly industrialized economies—South Korea and Taiwan. Industrial Marketing Management, 34(5), 504-514.
Cho, S., Jung, G. O., & Park, J. Y. (2004). Consumer Responses to the Alliance between Private Brands and National Brands-Focused on Ingredient Branding. Asia Marketing Journal, 6(2), 3-22.
Cooper, B. F., Silberstein, A., Tam, E., Ramakrishnan, R., & Sears, R. (2010). Benchmarking cloud serving systems with YCSB. Paper presented at the Proceedings of the 1st ACM symposium on Cloud computing.
Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches: Sage publications.
e Castro, A. S. (2013). South Africa’s Engagement in Sports Diplomacy: The Successful Hosting of the 2010 FIFA World Cup. The Hague Journal of Diplomacy, 8(3-4), 197-210.
Endziņa, I., & Luņeva, L. (2004). Development of a national branding strategy: The case of Latvia. Place Branding, 1(1), 94-105.
Ferdinand, N., & Kitchin, P. (2012). Events management: An international approach: Sage.
Fill, C. (2002). Marketing communications: contexts, strategies, and applications: Prentice Hall.
Fina, E., & Rugman, A. M. (1996). A test of internalization theory and internationalization theory: The Upjohn company. MIR: Management International Review, 199-213.
Giroux, M., Pons, F., & Richelieu, A. (2013). Internationalisation of sports teams brands: the consumers’ perspective. International Journal of Business and Globalisation, 11(1), 1-18.
Goodarzi, M., & Honari,  H. (2007). designing and development the  strategigs system of   wrestling   in   I.R.IRAN   improving   wrestling   in   Islamic   republic   of   Iran. Quarterly research on sport science, 5(1), 33-54 [Persian].
Gudjonsson, H. (2005). Nation branding. Place branding, 1(3), 283-298.
Haghighi Kafash, M., Hamidi Beinabaj, M., Karimi Alavijeh, M. R., & Khalil Nezhad, S. (2020). Presenting a Strategic Branding Model. Journal of Strategic Management Studies, 11(43), 21-43 [Persian].
Hankinson, G. (2004). Relational network brands: Towards a conceptual model of place brands. Journal of vacation marketing, 10(2), 109-121.
Harvared, T., & Crompton, H. (1995). Variables affecting the spectator decision to attend NBA games.
Horbel, C., Popp, B., & Peter, M. (2020). Internationalization of Professional Football Clubs: The Case of German Bundesliga and China Perspektiven des Dienstleistungsmanagements (pp. 301-310): Springer.
Huang, L. (2011). Research on effect of beijing post-olympic sports industry to China's economic development. Energy Procedia, 5, 2097-2102.
Ille, F. R., & Chailan, C. (2011). Improving global competitiveness with branding strategy: Cases of Chinese and emerging countries' firms. Journal of Technology Management in China, 6(1), 84-96.
Javani, V. (2017). Paradigmatic Model of Branding in Sports Industry. Journal of Sport Management, 9(1), 175-189. doi:10.22059/jsm.2017.62138
Javani, V., ehsani, M., amiri, M., kozechian, H. (2016). Sport Branding Model by Strategic Thinking approach in Iran. Scientific Journal Management System, 6(12), 43-56 [Persian]. doi:10.22084/smms.2017.10702.1879
Johanson, J., & Vahlne, J.-E. (1977). The internationalization process of the firm—a model of knowledge development and increasing foreign market commitments. Journal of international business studies, 8(1), 23-32.
Johanson, J., & Vahlne, J. E. (1990). The mechanism of internationalisation. International marketing review.
Johanson, J., & Wiedersheim-Paul, F. (1975). The internationalization of the firm: Four Swedish cases. Journal of management studies, 12(3), 305-322.
Jomaa, A., & Nasir, S. (2015). From national to international-the leverage of a sports club brand: A case study of sport club international.
Kapferer, J.-N. (2012). The new strategic brand management: Advanced insights and strategic thinking: Kogan page publishers.
kazemipour, A., Akbari Yazdi, H.,  Mohammadkazemi, R., & Elahi, A. R,. (2019). Internationalization of Iran football Clubs’ Brand. Sport Management Studies, [Persian]. doi:10.22089/smrj.2018.6278.2276
Keshavarz, L., afarahani, A., & bahramipoor, b. (2019). Analysis of Factors Affecting the international sports seats by the representatives of Iran. Sport Management and Development, 7(4), 2-15. doi:10.22124/jsmd.2019.3249
Li, Y. W. (2013). Public Diplomacy Strategies  of  the  2008  Beijing  Olympics and  the  2012  London  Olympics:  A Comparative Study. The  International Journal of the History of Sport, 30(15), 1723-1734.
Luostarinen, R., & Gabrielsson, M. (2006). Globalization and marketing strategies of born globals in SMOPECs. Thunderbird International Business Review, 48(6), 773-801.
Masoumi, H., Gharayegh Zandi, H., Pajvand, M., & Qureshian, H. (2016). Explaining the factors affecting the risk of eliminating the ship from the Olympic Games and providing solutions (application of Dimatel decision method). Journal of Sport Management and Motor Behavior, 12(24), 255-270 [Persian]. doi:10.22080/jsmb.2016.1303
Masoumzadeh Zavareh, A., Shamsi, J., & Ebrahimi, A. (2012). Develop national branding strategies in Iran. Business Management, 16 29-52 [Persian].
Mizik, N., & Jacobson, R. (2008). The financial value impact of perceptual brand attributes. Journal of Marketing Research, 45(1), 15-32.
Moshabbeki Esfahani, A., Vahdati, H., Khodadad Hosseini, S. H., & Ehsani, M. (2014). Designing The Brand Identity Model of Iranian Sports Industry (Case Study: Football Premier League). Management Research in Iran, 17(4), 203-223 [Persian].
Murray, S. ((2013)). Moving  beyond  the Ping-Pong Table: Sports Diplomacy  in the Modern Diplomatic Environment. 9, 11-16.
Najm Roshan, S., & Mahmoudi Maymand, M. (2017). National Reputation: Concepts, Challenges and Approaches. Journal of Business Administration Researches, 9(18), 269-298 [Persian].
Nezad Sajjadi1, S. A., & Soleimani Damaneh, J. (2014). Identify and Prioritize the Criteria of Performance Evaluation of Iranian Sport Federation Form Expert Point of View Sing the AHP Model. Sport Management Studies, 6(23), 179-192 [Persian].
Pecotich, A., & Ward, S. (2007). Global branding, country of origin and expertise: An experimental evaluation. International Marketing Review, 24(3), 271-296.
Pigman, G. A. (2014). International Sport and Diplomacy's Public Dimension: Governments, Sporting Federations and the Global Audience. Diplomacy & Statecraft, 25(1), 94-114.
Rajabzadeh, R., Talebpour, M., Hadadian, A.R.,  Jabari Noghabi, M. (2018). Explaining the Effect of Brand Equity, Brand Image and Fan Commitment on International Branding of Iran Premier Football Clubs. New Trends in Sport Management, 6(21), 21-33 [Persian].
Rasooli, M., Elahi, A., & Esmaeili, M. (2019). Promoting the model of Iran’s football pro-league brand management. Sport Management and Development, 8(2), 130-141 [Persian]. doi:10.22124/jsmd.2018.3781
Richelieu, A., & Desbordes, M. (2009). Football teams going international--The strategic leverage of branding. Journal of sponsorship, 3(1).
Richelieu, A., Lopez, S., & Desbordes, M. (2008). The internationalisation of a sports team brand: the case of European soccer teams. International Journal of Sports Marketing & Sponsorship, 10(1).
Sadeghi, T., Lashkary, M., & Karbalayiesmaili, H.R. (2013). Main factors in successful export model from the perspective of exporters. JOURNAL OF MARKETING MANAGEMENT, 7(17), -.
Sajjadi, S. N., Tarighi, R., & Abedlati, M. (2017). Prioritizing the Factors Affecting Brand Equity of Popular Football Clubs in Iran. Annals of Applied Sport Science, 5(3), 87-93.
Salimi M., S. M., Naderian Jahromi, M. (2015). Evaluation of the Obstacles of Sport Marketing Developments of Iran. Sport Management Journal(29), 13-36 [Persian].
Shahini, Z., sharifi, M. (2019). Designing a Model of Media Diplomacy to Create a National Brand Media Quarterly, 30(3), 71-93 [Persian].
Shahlaei, J. Z., M., Davoodi, K., Sadeghi, R. (2012). Review priorities and basic strategies for the development of wrestling. First Conference on Science and wrestling, Allameh Tabatabaei University, P. 306, [Persian].
Sharyati, M., & Godarzi, M. (2017). Structural Equation Modeling (SEM) of the Components of Sport Diplomacy in the Development of International Relations of Islamic Republic of Iran. New Trends in Sport Management, 5(16), 89-104.
Soltanifar, M., & Khanzadeh, L. (2013). Iranian Media Diplomacy (Opportunities, Challenges, Pathology and Strategies). Scientific Journal Management System, 14(22), 181-205 [Persian].
Srlab, R. S., Mohammad. (2016). The Effect of exchange rate on exports of sports goods of 1390- 1380. The first national conference on economic and practical management approach. Research company Trvd north, [Persian].
Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research: Basics of qualitative research techniques: Sage publications Thousand Oaks, CA.
Temporal, P. (2000). Branding in Asia: The creation, development, and management of Asian brands for the global market: Wiley.
Vatandoost, M., & Nasirzadeh,  A. (2012). dentify  the  strengths,  weaknesses, opportunities  and  threats  of  the  Islamic  Republic  of  Iran's  Wrestling  Federation and  issues  and  challengesfacing  it. First  Conference  on  Science  and  wrestling; Allameh Tabatabaei University, P. 75. (Persian), [Persian].
Whitelock, J., & Fastoso, F. . (2007). Understanding international branding: defining the domain and reviewing the literature. International Marketing Review, 24(3), 252-270.
Yosefi, M., & Ghazizadeh, M. (2018). A Review of the Internationalization Models of Firms. Commercial Surveys, 16(90), 23-39.