شناسایی و اولویت‎بندی موانع توسعه رشته تیراندازی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی ورزشی، دانشگاه کردستان

2 استاد تمام مدیریت مدیریت ورزشی

3 گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کردستان

چکیده

هدف: توسعه ورزش در سطح کلان به توسعه رشته‌های ورزشی وابسته است. ورزش تیراندازی نیز به‌عنوان یک رشته مدال‌آور، ملی و مذهبی می‎تواند سهم بسزایی در این امر داشته باشد. لذا هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت‎بندی موانع توسعه رشته تیراندازی در ایران بود.
روش‌شناسی: روش پژوهش حاضر به صورت آمیخته و از نوع طرح متوالی اکتشافی است. فاز کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمونی و فاز کمی با استفاده از تکنیک رتبه‌بندی سوارا انجام شد. جامعه آماری شامل؛ خبرگان رشته تیراندازی در ایران بوده و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل مضمون و برای رتبه‌بندی موانع از روش سوارا استفاده شد. مشارکت‌کنندگان در مرحله کیفی شامل 12 نفر از ورزشکاران، مربیان، داوران و مسئولان اجرایی رشته تیراندازی و در بخش کمی نیز شامل 6 نفر از همین افراد بودند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که اصلی‌ترین موانع توسعه رشته تیراندازی در ایران در مجموع شامل تعداد 127 زیرمقوله کلیدی در قالب 17 مضمون فرعی بوده که به‌ترتیب اولویت، در 6 مضمون اصلی؛ موانع اقتصادی، حمایتی، امکاناتی و تجهیزاتی، مدیریتی، اجتماعی و فرهنگی و انسانی دسته‌بندی شده‌اند.
نتیجه‌گیری: توسعه رشته تیراندازی در ایران نیازمند آگاهی کامل مدیران مربوطه از موانع اقتصادی، حمایتی، امکاناتی و تجهیزاتی، مدیریتی، اجتماعی و فرهنگی و انسانی به‎عنوان موانع توسعه‌یافتگی این رشته و تدوین برنامه راهبردی برای رفع و تسهیل آنها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and ranking the Barriers of Shooting Development in Iran

نویسندگان [English]

  • Soheila Moradi 1
  • Saeed Sadeghi Boroujerdi 2
  • ABED MAHMOODIN 3
1 M.A of Sport Marketing management , University of Kurdistan
2 Professor of Sport Management, University of Kurdistan
3 university of Kurdistan
چکیده [English]

Objective: The development of sports at the macro level depends on the development of sport fields. Shooting sport as a medal-winning, national and religious discipline can also play an important role in this regard.
Therefore, the purpose of this study was to identify and ranking barriers to the development of this sport in Iran.
Methodology: The method of the present research is a mixed and consecutive exploratory design. The qualitative phase was performed using thematic analysis method and the quantitative phase was performed using Savara ranking technique. Statistical population includes; they were experts in the field of shooting in Iran and the content analysis method was used to analyze the data and the SWARA method was used to rank the obstacles. Participants in the qualitative stage included 12 athletes, coaches, judges and executives in the field of shooting, and in the quantitative section included 6 of the same people.
Results: The results showed that the main obstacles to the development of shooting discipline in Iran include a total of 127 key subcategories in the form of 17 sub-themes, which in order of priority, in 6 main themes; Economic, supportive, facilities and equipment, managerial, social, cultural and human barriers are categorized.
Conclusion: The development of the field of shooting in Iran requires full knowledge of the relevant managers of economic, support, facilities and equipment, management, social, cultural and human barriers as obstacles to the development of this field and the development of a strategic plan to eliminate and facilitate them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shooting
  • Sport Development
  • Barriers to development
  • Championship sport