تبیین ورزش زورخانه‌ای از منظر نظریه سلامت اجتماعی کییز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

2 دانشگاه تبریز

3 Associate Professor, Faculty of Social Sciences, university of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده

هدف: با عنایت به عقبه غنی اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی ورزش زورخانه‌ای و پهلوان، ضرورت دارد که این ورزش غنی از منظر سلامت اجتماعی نیز مورد کاوش قرارگیرد.. بنابراین هدف از این مطالعه تبیین ورزش زورخانه‌ای از منظر نظریه سلامت اجتماعی بود.
روش‌شناسی: در این پژوهش از تحلیل مضمون استفاده شد. مشارکت‌کنندگان در مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته شامل؛ پهلوانان صاحب نظر که هم از نظر عملی و هم علمی آشنا با فرهنگ، تاریخ، آداب و رسوم زورخانه بودند که به شیوه گلوله برفی انتخاب شدند و مصاحبه‌ها با رسیدن به اشباع نظری در مضامین در مصاحبه شانزدهم خاتمه یافت.
یافته‌ها: با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر، ورزش زورخانه‌ای مبین پنج بعد نظریه سلامت اجتماعی یعنی؛ انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی، انطباق اجتماعی، مشارکت اجتماعی و شکوفایی اجتماعی است.
نتیجه‌گیری: ورزش زورخانه‌ای می‌تواند سلامت اجتماعی را توسعه دهد. بدین‌ معنی که تناظر میان ابعاد حاصل از مطالعه ورزش زورخانه و کردار اصحاب آن نمایان‌گر پناسیل بالای آن در رشد و بالندگی ارتباط بین فردی، سلامت اجتماعی است که در نهایت می‌تواند به ارتقاء جامعه کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Zurkhaneh sports from the Perspective of Keyes Social Well-being Theory

نویسندگان [English]

  • Ahmad Mutab 2
  • Abouali Veddahir 3
2 University of tabriz
3 Associate Professor, Faculty of Social Sciences, university of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: Considering the rich social, cultural and moral school of Zurkhaneh and Pahlavan sport, it is necessary to explore this rich sport from the perspective of social well-being perspective. Therefore, the purpose of this study is to explain Zurkhaneh sport from the perspective of Keyes well-being theory.
Methodology: In this research, content analysis was used. Participants in semi-structured interviews included; Expert wrestlers who were both practically and scientifically familiar with the culture, history, and customs of the Zurkhaneh were selected by snowball method, and the interviews ended with a theoretical saturation of the themes in the sixteenth interview.
Results: According to the findings of the present study, Zurkhaneh sports show five dimensions of social well-being theory, namely; social integration, social acceptance, social contribution, social actualization and social coherence.
Conclusion: Zurkhaneh sport can promote social well-being. This means that the correspondence between the dimensions obtained from the study of Zurkhaneh sport and the actions of its companions shows its high potential in the growth and development of interpersonal communication, social well-being, which can ultimately help to improve society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zurkhaneh sport
  • ancient sport
  • ritual of generosity and chivalry
  • social well-being