ارائه مدل تحقق شهرهای فعال و دوستدار ورزش با تاکید بر سیاستگذاری باز مدیریت شهری در ایران براساس مدل پارادایمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مشگین شهر، دانشگاه ازاد اسلامی، اردبیل، ایران

چکیده

شهرهای فعال، یک منبع سرمایه گذاری در توسعة هرچه بیشتر سرمایه های زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و انسانی هستند.. این پژوهش با بهره گیری ازروش نظریه داده بنیاد به دنبال تدوین مدل پارادایمی تحقق شهرهای فعال و دوستدار ورزش با تاکید بر سیاستگذاری باز مدیریت شهری بر اساس مدل استراوس و کوربین است گردآوری اطلاعات در بخش کیفی از طریق مطالعه کتابخانه‌ای و مصاحبه‌های نیمه ساختارمند بود. نمونه آماری ب ه تعداد قابل کفایت بر مبنای اشباع نظری (به تعداد 22 نفر) که به روش گلوله برفی نظرخواهی گردیدکه داده خام 1290، کدگذاری 324 باز و کدگذاری انتخابی بدست آمد در بخشی دیگر پرسشنامه تهیه شده از مقوله های از طریق روش دلفی درسه مرحله به خبرگان داده شد.نتایج نشان داد تفاوت انحراف معیارهای دور دوم و سوم کمتر از 1 بدست امده که می توان به این نتیجه رسید که این مقوله ها تاییدوبه عنوان شاخص های نهایی تحقیق پذیرفته شدند و مدل پارادایمی نهایی ترسیم شد. به طور کلی با توجه به موقعیت کنونی کشور و فقدان انگیزه کافی برای تحقق شهر فعال پیشنهاد می شود، که مدیریت شهری باید در راستای انعطاف پذیری خود تلاش بیشتری کند و سیستم یاز را گسترش دهد ایجاد فضای غیر رسمی در حین رعایت رسمیت،وحدت رویه،سلسه مرانب پایین، قوانین تسهیل کننده،شفافیت پاسخگویی،رسانه اجتماعی،فضای مشارکت،و تمرکز بر ایجاد شهر های فعال می تواند باعث عدالت اجتماعی در جامعه شود و فضارا برای توسعه مشارکت نهادها و سازمان‌های عمومی و مردمی جهت توسعه ورزش همگانی ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a model for achieving active and sports-friendly cities with emphasis on open urban management policy in Iran based on a paradigm model

نویسندگان [English]

  • Mohamad reza Furohi Tamli 1
  • Mehrdad Moharramzadeh 1
  • Masoud Imanzadeh 1
  • simin skandari dastgiri 2
1 Ph.D. of Sport management, Department of physical education, Ardabil branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
2 Assistant Professor. Department of physical education, Ardabil branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Active cities are a source of investment in the development of more environmental, social, economic and human capital. It is a city based on the model of Strauss and Corbin. The collection of information in the qualitative section was through library study and semi-structured interviews. A statistical sample with a sufficient number based on theoretical saturation (22 people) which was polled by snowball method that raw data of 1290, 324 open coding and selective coding were obtained. The results were given to the experts. The results showed that the difference between the deviations of the second and third round criteria was less than 1, which can be concluded that these categories were accepted as the final indicators of the research and the final paradigm model was drawn. In general, given the current situation in the country and the lack of sufficient motivation to achieve an active city, it is suggested that urban management should make more efforts in the direction of its flexibility and expand the Yaz system. , Low hierarchy, facilitating laws, transparency of accountability, social media, participation space, and focus on creating active cities can lead to social justice in society and create space for participation of public institutions and organizations to develop public sports. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • sport friendly
  • active city
  • good governance