واکاوی پدیده قوم‌گرایی در بین هواداران فوتبال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش دانشگاه تبریز

2 هیئت علمی دانشگاه تبریز

3 دانشگاه تبریز

چکیده

هدف: فوتبال که یکی از محبوب‌ترین رشته‌های ورزشی در اقصی نقاط این کره خاکی است، در سال‌های اخیر، به محل جولان افرادی تبدیل شده که با ایجاد محیط‌های نژادپرستانه و سردادن شعارهای قومیتی، سبب تفرقه در بین تماشاگران شده است؛ پدیده‌ای که در فوتبال ایران نیز در قالب قوم‌گرایی قابل مشاهده ‌است. بنابراین در این پژوهش، سعی بر این است قوم‌گرایی در بین هواداران فوتبال ایران مورد مطالعه قرارگیرد.
روش‌شناسی: روش پژوهش، از نوع کیفی با رویکرد پدیدارشناسی است. برای انجام این پژوهش، با هواداران فوتبال ایران از قومیت‌های ترک، فارس و عرب مصاحبه شد. روش نمونه‌گیری ملاکی بود و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت.
یافته‌ها: با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر، پدیده قوم‌گرایی بین هواداران فوتبال ایران تلفیقی از دو مضمون اصلی قوم‌گرایی واکنشی و سهوی و قوم‌گرایی کنشی و تعمدی است.
نتیجه‌گیری: مضمون قوم‌گرایی واکنشی و سهوی نمایان‌گر رفتارهای واکنشی است؛ یعنی افراد به حوادث موجود در جامعه واکنش نشان داده و نارضایتی خود را در بسترهای ورزشی با شعارهای قومیتی نشان می‌دهند اما در مضمون قوم‌گرایی کنشی و تعمدی، بیانگر استفاده افراد از ورزشگاه‌ها برای تبلیغ عقاید سیاسی خود هست. با توجه به نتایج به دست‌‎آمده پیشنهاد می‌شود به مواجه سلبی و ایجابی این پدیده در ورزشگاه‌های فوتبال تا باعث بروز ناهنجارهای مخرب در جامعه و تخریب وجه فوتبال ایران نگردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explore the phenomenon of Ethnocentrism among Iranian football fans

نویسندگان [English]

  • vajiheh Javani 1
  • yaghub badriazarin 2
  • Fershteh Aghajani 3
1 Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Tabriz
2 University of tabriz
3 university of tabriz
چکیده [English]

Objective: Football, which is the most popular sport in all parts of the globe, has in recent years become a hotbed of people who have created racist environments and chanted ethnic slogans, causing divisions among spectators, a phenomenon that can also be seen in Iranian football in the form of Ethnocentrism. Therefore, this study aimed to explore ethnocentrism among Iranian football fans.
Methodology: The research method is qualitative with a phenomenological approach. To conduct this research, Iranian football fans from Turkish, Persian, and Arab ethnicities were interviewed. The sampling method was the criterion and continued until the theoretical saturation was reached.
Results: According to the findings of the study, the phenomenon of ethnocentrism among Iranian football fans is a combination of the two main themes of reactive and inadvertent ethnicity and action and intentional ethnicity.
Conclusion: The theme of reactive and inadvertent ethnicity represents reactive behaviors; In other words, people react to the events in the society and show their dissatisfaction in sports fields with ethnic slogans, but in the context of action and intentional ethnicity, it indicates the use of stadiums by people to propagate their political ideas. According to the obtained results, it is suggested to face the negative and positive aspects of this phenomenon in football stadiums so as not to cause destructive anomalies in society and destroy the image of Iranian football.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethnicity
  • Ethnocentrism
  • Football
  • Fans