اصطلاح‌شناسی «سواد جسمانی»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گوهردشت- بلوار موذن-جهازی-نصر6- پلاک 107

چکیده

هدف: علم اصطلاح‌شناسی حوزه میان رشته‌ای و فرارشته‌ای علم است که با مفاهیم و بازنمودهای آن (اصطلاحات، نمادها و ...) سروکار دارد. هدف از این مقاله واکاوی اصطلاح Physical Literacyبه منظور معرفی بهترین معادل فارسی برای آن است.
روش‌شناسی: در این پژوهش با استفاده از روش مطالعه‌ی سندی و کتابخانه‌ای، به مطالعه‌ی متون و منابع موجود پرداخته شد. سپس با مقایسه بین زمینه‌ای، کاربردهای اصطلاح Physical Literacy نمایان شد.
یافته‌ها: محقق ابتدا معانی لغوی و اصطلاحی تک تک واژه تشکیل دهنده اصطلاح Physical Literacy را مورد بررسی قرار داد و سپس به بررسی کل ترکیب اسمی Physical Literacy پرداخت. در نهایت با معرفی زمینه کاربرد این اصطلاح و تبیین نویسندگان مرجع در خصوص دلایل انتخاب این اصطلاح به بهترین معادل فارسی دست یافت. نتیجه-گیری: بهترین معادل فارسی برای اصطلاح Physical Literacy ، «سواد جسمانی» است. بنابراین سایر معادل‌ها معرفی شده همچون «سواد بدنی» و «سواد حرکتی» معادل جامع و صحیحی برای اصطلاح Physical Literacy نیستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Terminology of "Physical Literacy"

نویسنده [English]

  • mohsen hallaji
گوهردشت- بلوار موذن-جهازی-نصر6- پلاک 107
چکیده [English]

Objective: Terminology is an interdisciplinary and meta-disciplinary field of science that deals with its concepts and representations (terms, symbols, etc.). The purpose of this article is to analyze the term "Physical Literacy" in order to introduce the best Persian equivalent for it.
Methodology: In this research, using the study method of documents and libraries, the existing texts and sources were studied. Then, by comparing themes, the use of the term "Physical Literacy" became apparent.
Result: The researcher first examined the lexical and idiomatic meanings of each word that makes up the term Physical Literacy and then examined the entire nominal composition of Physical Literacy. Finally, by introducing the field of use of this term and explaining the reference authors regarding the reasons for choosing this term, the best Persian equivalent was achieved.
Conclusion: The best Persian equivalent for the term Physical Literacy is " سواد جسمانی". Therefore, other equations introduced such as "Body literacy" and "Motor literacy" are not comprehensive and correct equivalents for the term Physical Literacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Terminology"
  • "Movement Literacy"
  • Physical literacy"