طراحی مدل عوامل موثر بر 35 سال موفقیت و اقتدار تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران در میادین بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر، تهران، ایران

10.22124/jsmd.2022.5802

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش طراحی مدل عوامل موثر بر 35 سال موفقیت و اقتدار تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران در رویدادهای بین‌المللی بود.
روش‌شناسی: این پژوهش کیفی بود و از روش نظریه داده بنیاد با رویکرد نظام‌مند استفاده شد. داده‌های مورد نیاز از مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه با نخبگان و برجسته‌گان والیبال نشسته ایران بدست آمد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین، مربیان و بازیکنان اسبق و فعلی تیم ملی والیبال نشسته بود. روش نمونه‌گیری هدفمند بود و داده‌ها با انجام 15 مصاحبه عمیق انفرادی نیمه ساختار یافته تا رسیدن به مرحله اشباع نظری بدست آمد. داده‌های جمع آوری شده از مصاحبه‌ها در سه سطح کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: در تحلیل داده‌ها ده عامل مهم؛ (1) جامعه بزرگ بازیکنان والیبال نشسته، (2) کادر مربیگری مجرب و کارآمد، (3) فرآیند استعدادیابی، (4) مسابقات تدارکاتی و رسمی ملی و باشگاهی، (5) پشتوانه سازی برای تیم ملی، (6) فرهنگ نشستن ایرانی‌ها روی زمین، (7) مدیریت و برنامه‌ریزی کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین، (8) حمایت حاکمیت، دولت و مسئولان، (9) امکانات و تجهیزات و (10) داشتن کرسی‌های جهانی، به عنوان عوامل اثرگذار بر 35 سال موفقیت و اقتدار تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران در رویدادهای جهانی تبیین شد.
نتیجه‌گیری: توجه به عوامل تبیین شده باعث حفظ موفقیت و اقتدار موجود، و توجه به کمبودها و نواقص می تواند به ارتقاء هر چه بیشتر والیبال نشسته مردان ایران در میادین بین‌المللی کمک نماید. همچنین مدل طراحی شده می‌تواند الگو و راهنمایی برای دیگر رشته‌های ورزشی معلولین و حتی غیر معلولین برای کسب موفقیت و پیشرفت باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model of factors affecting on 35 years of Success and authority of the Iranian men's national sitting volleyball team in international arenas

نویسندگان [English]

  • Jabar Seifpanahi Shabani 1
  • Roghayeh Mostafavi 2
1 Assistant Professors of Sport Management, Department of Sport Sciences, University of Zanjan, Zanjan, Iran
2 PhD student in sports management, Islamic Azad University, Islamshahr branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to design a model of factors affecting on 35 years of Success and authority of the Iranian men's national sitting volleyball team in international events.
Methodology: This research was qualitative and the grounded theory method was used with a systematic approach. The required data were obtained from library studies and interviews with sitting volleyball experts and dignitaries. The statistical population of the study included the directors of the National Paralympic Committee and the Veterans and Disabled Sports Federation, coaches and players of the current national volleyball team. The sampling method was purposive and the data were obtained by conducting 15 in-depth semi-structured individual interviews to reach the theoretical saturation stage. Data collected from interviews were analyzed in three levels of open, axial and selective coding.
Results: Ten important factors in data analysis; (1) a large community of sitting volleyball players, (2) experienced and efficient coaching staff, (3) the talent identification process, (4) preparatory and official competitions of national and club, (5) support of national team with reserve players, (6) the culture of Iranians sitting on the ground, (7) management and planning of the National Paralympic Committee and the Veterans and Disabled Sports Federation, (8) Governance, Governments and officials support, (9) facilities and equipment, and (10) having global seats as important factors and affecting on 35 years of success and authority of the Iranian men's national sitting volleyball team in world events were explained.
Conclusion: Paying attention to the positive factors explained stabilizes the current situation, and paying attention to the shortcomings and shortcomings can help to further promote Iranian men's sitting volleyball in international arenas. The designed model can also be a model and guide for other sports for the disabled and even non-disabled to achieve success and progress.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: sitting volleyball
  • sports for the disabled
  • championship sports
  • Paralympics
  • Success
  • authority