نقش روابط اجتماعی بر شرکت افراد در فعالیت های ورزش تفریحی در پارک های شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

چکیده

هدف: پارک های شهری به عنوان محل مناسبی برای انجام فعالیت های ورزشی و همزمان ایجاد روابط اجتماعی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هدف این تحقیق بررسی نقش ارتباطات اجتماعی بر مشارکت افراد در ورزش تفریحی در پارک های شهری است و در این راستا ویژگی های فردی افراد جامعه مورد تأکید قرار دارد.
روش­شناسی پژوهش: روش تحقیق از نظر استراتژی توصیفی و از نظر مسیر اجرا پیمایشی است که داده ها به شکل میدانی جمع آوری گردیده است. جامعه تحقیق عبارت بود از شهروندان شرکت کننده در فعالیت های ورزشی در پارک های شهر مشهد که طبق آخرین سطح جدول مورگان 384 نفر به عنوان نمونه تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار سنجش تحقیق پرسشنامه محقق ساخته با تکیه بر مبانی نظری و تحقیقات مشابه بود که روایی آن توسط متخصصین و آزمون تحلیل عاملی  تأیید گردید و پایایی آن پس از اجرای آزمایشی 88/0 بدست آمد.
یافته­های پژوهش: افراد شرکت کننده در ورزش پارک ها دارای انگیزه بالایی برای یافتن دوستان جدید در ورزش و ایجاد روابط اجتماعی با افراد هم سنخ خود بوده و حضور دوستان ورزش، موجب استمرار شرکت آنها در ورزش شده و حتی شبکه های ارتباطی آنها به محیط های غیرورزشی تعمیم یافته است. افراد مسن و افراد دارای تحصیلات عالیه و نیز افرادی که به دلایل مختلف از همسران خود جدا شده اند، کمتر از سایرین به ایجاد روابط اجتماعی به عنوان انگیزه حضور در ورزش توجه داشته اند.
نتیجه‌گیری: به‌طور خلاصه، ایجاد روابط اجتماعی انگیزه مهمی برای حضور در ورزش است تا حدی که شرکت کنندگان در ورزش، این روابط اجتماعی را به ارتباطات خانوادگی و دوستان تسری می دهند. پس توجه به ارتباطات اجتماعی می تواند فرصت خوبی برای مدیران سازمانهای ورزشی کشور در جذب مردم به ورزش باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of social communication on recreational sport participation in the parks of Mashhad

نویسندگان [English]

  • sara keshkar 1
  • Hamid Ghasemi 2
  • Vahid Choopankareh 3
1 Assist Prof., Sport Management, Allameh Tabataba'i University
2 Assist Prof., Sport Management, Payeme Noor University
3 Ph.D. Candidate, sport management, Sport Sciences Research Institute of Iran
چکیده [English]

Objective: Sport as one of the man's prominent activities has an important role in citizen life. Nowadays, the urban parks are very important places to take part in physical activities and communicate with other people. The purpose of this research was to investigate the role of social communication on recreational sport participation in the urban parks focused on demographic characteristics of participants.
Methodology: It is a descriptive survey done as a field study. The research population was the people who participated in physical activities in the parks of Mashhad. According to Morgan's sampling table, the sample size was 384 participants selected by cluster random sampling. The research instrument was a structured questionnaire prepared considering the research literature and background. The validity was approved by the experts. Cronbach's Alpha showed a high reliability (α= 0.88).
Results: Making friends and communicating with the peers were the important motivations for the participants. Accompanying friends were considered as a strong stimulus for participants to continue sport participation in the parks. Interestingly, the communication networks of recreational sport participation have been extended to non-sport spaces.
Conclusion: The old people, individuals with higher education degree and the divorced ones do not mind sport participation to make social communication.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social communication
  • Sport
  • park
  • demographics
احسانی، محمد، کوزه چیان، هاشم، کشکر، سارا (1386). بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل بازدارنده و میزان مشارکت زنان شهر تهران در فعالیت های ورزش تفریحی، نشریه پژوهش در علوم ورزشی. دوره 5، شماره 17، صص63-87.
اعظم آزاده، منصوره، دهقان دهنوی، آزاده (1387). اشتغال دانشجویان: رابطه بین شبکه روابط اجتماعی و وضعیت شغلی، مسائل اجتماعی ایران. شماره 63، 5 تا 32.
آقاپور، مهدی (1384). درآمدی بر جامعه شناسی دفاع مقدس و نیروهای ایثارگر، تهران. عماد.
بیلر، رابرت (1376). کاربرد روانشناسی در آموزش، ترجمه پروین کدیور. تهران: نشر دانشگاهی.
جعفری، سارا (1384). روابط انسانی حدیث زندگی، شماره 24، ص 18.
خوشخو، امیر، گنجویی، فریده اشرف، قاسمی، حمید (1389). بررسیعواملبازدارندهکارکنانشهرداریتهرانازمشارکتدرفعالیتهایورزش تفریحی، همایش ملی مدیریت تربیت بدنی. سازمان سما. دانشگاه آزاد قائم شهر.
ربانی، رسول، نظری، جواد، مختاری، مرضیه (1390). تبیینجامعهشناختیکارکردپارکهایشهری(مطالعهموردیپارکهایشهراصفهان)، مطالعاتوپژوهشهایشهریومنطقه ای. سالسوم،شمارهدهم، صص 134-111.
سعیدنیا،احمد(1379). کتابسبزشهرداری.جلد نهمفضایسبزشهری.  نشرسازمانشهرداریهای کشور.
شارع پور، محمد (1381). ورزش و جامعه، فرهنگ عمومی. (30):111-116 .
قنبری هاشم آبادی، بهرام علی، سعادت، معصومه (1389). بررسیتأثیرحرکاتریتمیکیوگابرتعاملاتاجتماعیکودکانکمتوان ذهنی(پسر)مقطعابتداییشهرسنگان - خواف، مطالعاتتربیتیوروانشناسی. 11(1). صص 171-188.
کریمی، صالح محمدجعفر (1385). فضاهای ورزشی و طراحی شهری، مجموعه مقالات اولین همایش ملی شهر و ورزش. تهران.
کشکر، سارا، شتاب بوشهری، ناهید، قاسمی، حمید (1388). بررسی  اثر سن بر میزان حضور زنان در فعالیتهای ورزش اوقات فراغت و درک تنگناهای موجود برای حضور آنها در ورزش، فصلنامه تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی. دوره دوم، شماره 8،، صص 50-41.
کشکر، سارا، احسانی، محمد (1386). بررسی اهمیت عوامل بازدارنده زنان تهران از مشارکت در ورزش تفریحی با توجه به متغیر خصوصیات فردی، نشریه مطالعات زنان. دوره 5 شماره 2، صص 134-113.
گریفیت، دانیل (1374). روابط انسانی در مدیریت آموزشی، ترجمه خداداد بخشی. تهران: مارلیک.
میرکمالی، سیدمحمد (1372). روابط انسانی در مدرسه، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش. 7، 12-6.
میرکمالی، سیدمحمد (1378). روابط انسانی در آموزشگاه، تهران: یسطرون.
میلر، جان (1379). نظریه های برنامه درسی، ترجمه محمود مهرمحمدی. تهران: سمت.
نصر احمدرضا، عابدی لطفعلی، شریفیان فریدون (1386). نقش روابط انسانی در اثربخشی اعضای هیات علمی دانشگاه با تأکید بر دلالتهای تربیت اسلامی، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره 26، شماره 3، صص 165-191.
Ø Graham Dan J., Schneider Margaret, Dickerson Sally S (2011). Environmental resources moderate the relationship between social support and school sports participation among adolescents: a cross-sectional analysis, International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 8.
Ø Hart Allison B. (2010). Effectiveness of an Afterschool Sports Mentoring Program in Promoting Interpersonal Relationships, Master of Science in Psychology Thesis, Drexel University.
Ø Hemmati Nezhad M.A., Malek Akhlagh E., Mottaghi Talab M., Afshar Nezhad T., Mirkazemi S. O. (2009). Investigating the Relationship between demographic characteristics of the sports competition participant and their interest to further travel to the destination. World Journal of Sport Sciences 2 (3): 145-153.
Ø Henderson K. A. ,Ainsworth, B. E.(2001). Researching leisure and physical activity with women of colour: Issues and emerging questions. Leisure sciences, 23(1).
Ø Jackson, E. L.(2005). Constraints to Leisure. New York, Venture publishing.
Ø Jackson E., Gobey, Crawford D. (1993). Negotiation of leisure constraints. Leisure Sciences, 15(1): 1 - 11.
Ø Mueller F., Stevens G., Thorogood A., O’Brien S., Wulf V. (2007). Sports over a Distance, Peers Ubiquity Compute, DOI 10.1007/s00779-006-0133-0.
Ø Okayasu Isao, Kawahara Yukio, Nogawa Haruo (2010). The relationship between community sport clubs and social capital in Japan: A comparative study between the comprehensive community sport clubs and the traditional community sports clubs, International Review for the Sociology of Sport, 45 (2): 163-186.
Ø Rosca Vlad (2010). The Coach-Athlete Communication Process. Towards a Better Human Resources Management in Sport, Management Research and Practice, 2: 275-283.
Ø Rosenberg Authors (1989). Competition, social interaction and sport. Journal Dissertation Abstracts International. A, Humanities and Social Sciences, (6): 1593-1594.