بررسی معیارهای طراحی مبلمان ورزشی در پارک های تفریحی – ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آیت الله آملی

2 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه شمال

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی معیارهای طراحی مبلمان ورزشی در پارک های تفریحی- ورزشی، از دیدگاه  اساتید مدیریت ورزشی سراسر کشور می باشد.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی سراسر کشور در رشته مدیریت ورزشی با مرتبه علمی استادیار و بالاتر به تعداد 75 نفر می باشد که از این میان بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان مجموعا 60 استاد به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده که پس از تایید روایی، پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ به میزان 97/0، به دست آمده و با توزیع آن در میان نمونه تحقیق به صورت آنلاین به پست الکترونیکی اساتید مربوطه، داده­ها جمع آوری گردید. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی مانند فراوانی، حداقل، حداکثر، میانگین و انحراف استاندارد و در آمار استنباطی از آزمون های کلموگراف اسمیرنوف و t تک نمونه ای استفاده شده است.
یافته­ها: نتایج حاصل از آزمونt  تک نمونه ای، در سطح معناداری (05/0p≤) نشان داد که از دیدگاه اساتید مدیریت ورزشی سراسر کشور، تمامی شاخص های مرتبط با طراحی مبلمان ورزشی در پارک های تفریحی-ورزشی شامل ایمنی(13/10)، فرم ظاهری(89/8)، عملکرد(56/8) و ایستگاه های تندرستی(61/6) مهم و تاثرگذار هستند.
نتیجه­گیری: مبلمان ورزشی که در اماکن عمومی و به ویژه پارک های تفریحی- ورزشی نصب می شوند، نشان دهنده توجه مسئولان شهری به امر ورزش است. وسایل و تجهیزات ورزشی استاندارد و با طراحی مناسب در پارک ها و فضاهای عمومی شهر در راستای گسترش ورزش شهروندی بسیار موثر می باشند، زیرا شهروندان را به استفاده از آن ها ترغیب می کند و علاوه بر ایجاد انگیزه شروع ورزش، به دلیل سهولت در دسترسی و رایگان بودن خدمات، با استقبال عمومی نیز مواجه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Criteria to Design Sports Furniture in Sports –based Theme Parks

نویسندگان [English]

 • Atefeh Azimi Delarestaghi 1
 • Ali Mohammad Safania 2
 • Adeleh Azimi Delarestaghi 3
1 M.A. in Sport Management, Islamic Azad University, Ayatollah Amoli Branch, Department of Physical Education and Sports Science, Amol
2 Professor of Sport Management, Islamic Azad University, Ayatollah Amoli Branch, Department of Physical Education and Sports Science, Amol
3 Ph.D. candidate in Sport Management, Shomal University, Amol.
چکیده [English]

Objective: The purpose of the present study was to examine the criteria to design the sports furniture in sports-based theme parks through the attitudes of sport management faculty members all over Iran.
Methodology: The research method was survey. Data collection was through field study. Statistical population included all the faculty members of the state universities in the fields of sport management who had at least assistant professor degree (N =75). According to Morgan's table, the 60 faculty members were selected randomly as sample. The instrument was a structured questionnaire sent by e-mail to the sample. Validity was confirmed by faculty members. Reliability was reported desirable: Cronbach α = 0.97. For data analysis, descriptive statistics (frequency, minimum, maximum, mean, standard deviation) and inferential statistics (Kolmogorov-Smirnov test, one-sample t-test) were done.
 Results: According to faculty members' attitudes, all the criteria significantly influenced the sports furniture of sports-based theme parks (p<0.05) (security: M=10.13, appearance: M=8.89, function: M=8.56, and health stations: M=6.61).
Conclusion: Sports Furnitureof public places like sports-based theme parks proves the urban practitioners' attention to sport. Sports Furniture of sports-based theme parks develops citizen sport, and motivates people to use them. They are welcomed by people due to being accessible and free besides.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sport
 • Sports Furniture
 • Sports-based theme park
 • بهزادفر، مصطفی (1385). تحقق پذیری پیشنهادات فضای سبز، تفریحی و ورزشی طرح های جامع و ساماندهی تهران و شاخص مصوبات کمیسیون ماده پنج، اولین همایش ملی شهر و ورزش، تهران، صص 1-46.
 •  پورابوطالب، محمد (1385). ورزش و مبلمان شهری، اولین همایش ملی شهر و ورزش، تهران، صص 1-11.
 • زنگی آبادی، علی؛ تاجیک، زینب و غلامی، یونس (1388). تحلیل پراکنش فضایی مبلمان ورزشی در پارک های شهری و تاثیر آن بر رضایت و استقبال شهروندان(مطالعه موردی: شهر اصفهان)، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی گروه جغرافیا، سال اول، پیش شماره 2، صص 15- 34.
 • طبری کوچکسرایی، سعید؛ لقایی، حسن علی؛ و حسینی، محسن (1391). ارزیابی پارک های شهری قائمشهر و بهینه سازی قابلیت استفاده آن ها برای شهروندان، فصلنامه آمایش محیط،، شماره 19، صص 75-98.
 • عظیم زاده، سید مرتضی؛ و گوهررستمی، حمیدرضا (1388). عوامل موثر در توسعه ورزش همگانی در پارک ها از دیدگاه مربیان و با تاکید بر ایستگاه های تندرستی، اولین همایش ملی تبیین راهبردی ورزش تربیت بدنی و تفریحات سالم، اصفهان، صص1-4.
 •  قدرت نما، اکبر؛ و حیدری نژاد، صدیقه (1390). بررسی وضعیت امکانات و تجهیزات فضاهای تفریحی- ورزشی شهر شیراز، اولین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، صص 285-291.
 • گوهررستمی، حمیدرضا؛ عظیم زاده، سید مرتضی؛ و امیری، مجتبی (1389). بررسی ارتباط بین کیفیت خدمات و رضایت مندی شرکت کنندگان در ایستگاه های تندرستی پارک های شهر تهران، دومین همایش ملی توسعه ورزش شهروندی، تهران، صص 1-3.
 • محمدی مجد، الهام (1391). استاندارد وسایل ورزشی پارک ها رعایت نمی شوند، روزنامه تهران پایتخت ایران، سال نوزدهم، شماره 5298، چهارشنبه 25 بهمن ماه، ص2.
 • محمدی، مریم؛ صادقی، حیدر؛ شریف، پونه؛ احمدی، فاطمه؛ و قوام بختیار، رزا (1390). توصیف میزان رضایت مندی و استقبال شهروندان از مبلمان ورزشی فضای باز، اولین همایش ملی تفریحات ورزشی، سازمان ورزش شهرداری تهران، صص 1-4.
 • مطالعات تفصیلی توسعه ورزش همگانی و تفریحی (1381). تهران، انتشارات سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران.
 • معقول، محمدامین؛ شریفیان، اسماعیل؛ و سلطانی نژاد، سلمان (1390). ارزیابی وضعیت شاخص های مطلوبیت ایستگاه های تندرستی از دیدگاه شهروندان، ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، صص1-10.
  • Barros Andreff, W (1994). The Economic Of Sport In Europe, Financing And Economic Impact, 21 Informal Of European Sport Ministers, Strasburg: Council Of Europe.
  • Barros, C.P., & Szymanski, I (2000). Transatlantic Sport, Conference Held In Lisbon.
  • Carvalho Vieira, M., Sperandei, S., Reis, A., da Silva, C., & Gonçalves, T (2013). An analysis of the suitability of public spaces to physical activity practice in Rio de Janeiro, Brazil, Preventive Medicine, 57(3): 198–200.
  • Duncan, M.., & Mummery, K (2005). Psychosocial And Environmental Factors Associated With Physical Activity Among City Dwellers In Regional Queensland, Preventive Medicine, 40(4): 363-372.
  • Ehsani, M., Hardman, K., & Carroll, B (1996). A Comparative Study Of Leisure Constraint Factors On The Sporting Activity English And Iranian Students, Annual Comparative Study Conference In Tokyo, Japan.
  • Harte, J.L., & Eifert, G.H (2000). The Effects Of Running, Environment And Attentional Focus On Athletes Catecholamine And Cortisol Levels And Mood, Psychophysiology, 32(15): 49-54.
  • Liui, C (2008). Analysis Of Service Quality, Customer Satisfaction And Customer Loyalty Of Commercial Swim Clubs In Taiwan, Dissertation, Alabama University.
  • Pretty, J., Griffin, M., Sellens, M., & Pretty, C (2003). Green Exercise: Complementary Roles Of Nature, Exercise And Diet In Physical And Emotional Well-Being And Implications For Public Health Policy, University Of Essex.
  • Renee, l.w (2007). Active Recreation In Parks: Can Park Design And Facilities Promote Use And Physical Activity?, Portland State University.
  •  Ariane, L., Andrew, J., Deborah, A., & Cohen, M.D (2005). The Significance Of Parks To Physical Activity And Public Health: A Conceptual Model, American Journal Of Preventive Medicine, 28(2): 159-168.
  • Tester, J.M (2009). The Built Environment: Designing Communities To Promote Physical Activity In Children, Pediatrics 123(5): 1591-1598.
  • Veitch, J., Ball, K., Crawford, D., Abbott, G.R., & Salmon, J (2012). Park Improvements And Park Activity-A Natural Experiment, American Journal Of Preventive Medicine, 42(6): 616-619.