بررسی عوامل مؤثر در ایجاد ناهنجاری‌های رفتاری هواداران مسابقات لیگ برتر هندبال ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر در ایجاد ناهنجاری­های رفتاری هواداران مسابقات لیگ برتر هندبال ایران بود.
روش شناسی: روش تحقیق تحلیلی - کمی بود. جامعه آماری، هواداران حاضر در مسابقات لیگ برتر هندبال ایران بودند. نهایتاً 407 هوادار زن و مرد به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع ‌آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته‌ای بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط گروهی از متخصصان بررسی و تأیید شد. برای محاسبه پایایی، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد (92/0=α). برای تجزیه تحلیل داده‌ها، از روش تحلیل عاملی با چرخش واریماکس استفاده شد.
یافته ­ها: بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی 38 متغیر در شش گروه محیطی، فرهنگی، روانی، امنیتی، حمایتی و مدیریتی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که «استفاده از بازیکنان، مربیان، داوران مجرب و حرفه ای» مهم ترین آیتم بود(81/0±42/4). «کنترل نامحسوس مأموران» کم اهمیت‌ترین (37/1±26/3) متغیر بود. یافته­ها نشان داد رتبه­بندی عواملی که در بهبود رفتار هواداران مؤثر است، به ترتیب عوامل مدیریتی، محیطی، روانی، حمایتی، فرهنگی و امنیتی می باشد.
نتیجه­گیری: با توجه به نتایج پژوهش، توجه به عامل مدیریتی و توجه به پرورش همه نیروهای انسانی فعال و اصلی می‌تواند گامی مؤثر در بهبود رفتار هواداران باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of factors affecting fan behavioral abnormalities in Iranian handball super league competitions

نویسندگان [English]

 • Reza Andam 1
 • mitra salimi 2
1 Assoc. prof of sport management, Shahrood University of Technology
2 M.A. in sport management, Shahrood University of Technology
چکیده [English]

Objective: The purpose of present research was to study the factors affecting fan behavioral abnormalities in Iranian handball super league competitions.
Methodology: The research method was quantitative analysis. The Statistical population was fans in Iranian handball super league competitions. Finally, the 407 fans, both male and female, were selected randomly as the sample. The structured questionnaire was used to collect data which its content and face validity was checked and verified by a group of experts. Cronbach's Alpha coefficient was used to test the reliability of the questionnaire (α=0.92). Factor analysis with varimax rotation was used to analyze the data.
Results:According to exploratory factor analysis, the 38 variables were classified into six categories of environmental, cultural, psychological, security, protective and managerial. The results showed that the most important item was "the experienced professional players, coaches, and referees" (M=4.42, SD=0.81). The least important component was "the intangible controls of officers" (M=3.26, SD=1.37). The factors affecting fan behavior improvement were ranked managerial, environmental, psychological, protective, cultural, and security factors respectively.
Conclusion: According to research findings, considering the managerial factors and training the efficient human resources can be as an effective step in the improvement of fan behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Abnormal Behavior
 • fans
 • Super league
 • امیرتاش، محمدعلی؛ سیلوا، جان؛ اهرابی نژاد، فاطمه. (1386). «ابعاد روانشناختی هندبال»، چاپ اول، انتشارات: تهران.
 • پاک نژاد، محسن؛ درانی، کمال. (1389). «رفتار های تهاجمی تماشاگران فوتبال و علل روانی و اجتماعی آن»، رشد و یادگیری حرکتی- ورزشی، شماره 3(1)، صص 142-117.
 • حسینی، محمد سلطان؛ نصر اصفهانی، داود؛ سلیمی، مهدی؛ پور فرهمند، بهزاد و سلیمی، منصوره. (1389). «بررسی عوامل بروز خشونت در تماشاگران فوتبال استان آذربایجان شرقی»، ارائه شده در همایش دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان).
 • خسروی نژاد، سید محسن؛ وثوقی، منصور. (1388). « بررسیعواملفرهنگی  اجتماعیرفتارهیجانیتماشاگرانفوتبال»، پژوهش نامه علوم اجتماعی، شماره 1(3)، صص 149-125 .
 • رمضانی نژاد، رحیم؛ رحمتی، محمد مهدی؛ همتی نژاد، مهر علی؛ آزادان، مالک. (1391). «تحلیلعاملیمتغیرهایبروزپرخاشگریدرتماشاگرانازدیدگاهداورانفوتبالایران»، مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 13(4)، صص 214-201.
 • غلامی ترکسلویه، سجاد؛ حیدری نژاد، صدیقه؛ صائمی، اسماعیل. (1390). «شناسایی عوامل مؤثر بر بروز پرخاشگری در بین تماشاچیان تیم های فوتبال»، ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران، تهران، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
 • فتحی نیا، محمد. (1389). «آسیب شناسی برنامه های ورزشی تلویزیون از نظر نحوه پرداختن به ناهنجاری های رفتار تماشاگران فوتبال». فصلنامه پژوهش های ارتباطی. سال 17، شماره 4 (64)، صص 131-105.
 • فتحی نیا، محمد؛ علیزاده، عبدالرحمان. (1384). «خشونت گرایی تماشاگران فوتبال و نقش رسانه ها در کنترل آن»، فصلنامه پژوهش های ارتباطی، شماره 42-43، صص 105-81.
 • محمد کاظمی، رضا؛ شیخ، محمود؛ شهبازی، مهدی؛ راسخ، نازنین. (1386). «بررسی علل آشوب تماشاگران فوتبال پس از شهرآورد بزرگ ایران (از دیدگاه تماشاگران)»، پژوهش در علوم ورزشی، شماره 17(5)، صص 114-101.
 • کلاین، پل. (1380). راهنمای آسان تحلیل عاملی، ترجمه سید جلال صدرالسادات و اصغر مینایی، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت، صص 98-99.
 • نور علی وند، علی. (1387). «بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر وندالیسم و اوباشی گری در ورزش فوتبال»، فصلنامه المپیک، سال 17، شماره 1 (پیاپی 45): صص 79-69.
 • واعظ موسوی، محمد کاظم و مسیبی، فتح الله. (1386). «روان شناسی ورزشی». تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعۀ علوم انسانی، صص 11-9.
  • Ø Abalasei B, Cojocariu A. (2012). The Social Representation of Violence of Sports events Spectators, Revista de cercetare si interventie sociala, 39: 17-38.
  • Ø Anderson, C. A., Bushman, B. J. (2002). Human aggression. Annual Review of Psychology, 53: 27–51.
  • Ø Anderson K, Krysinska K. (2009). Can sports events aff ect suicidal behavior? A review of literature and implications for prevention crisis. Journal of Crisis Intervention and Suicide Prevention, 30(3): 144 -152.
  • Ø Braun R. Vliegenthart R. (2008). "The Contentious Fans: The Impact of Repression, Media Coverage, Grievances and Aggressive Play on Supporters' Violence", International Sociology, 23(6): 796–818.
  • Ø Chalip, L, Green, B. C., of vander velden, L. (2000). Sources of interest in travel to the Olympic games. Journal of vacation marketing, (4): 7-22.
  • Ø Friman M, Nyberg C, Norlander T. (2004). Threats and aggression directed at soccer referees: An empirical phenomenological psychological study. Qualitative Report, 9(4): 652-672.
  • Ø Hoye, R. (2005). Research into spectator behavior. Doctoral dissertation, School of Sport, Tourism and Hospitality Management La Trobe University.
  • Ø Jewell, R.T., Moti, A. & Coates, D. (2011). A Brief History of Violence and Aggression in Spectator Sports. In R.T. Jewel, Violence and Aggression in Sporting Contents, New York: Springer, 11-26.
  • Ø Kamkari K, Mirzapour A, Rajabzadeh R, Ghajarian Mahforouzi R. (2013).
Study of the Main Factor of Volleyball Spectator’s Presence and Aggression In Premier League. Advances in Environmental Biology, 7(9): 2175-2180.

 • Ø Klomenis L. (2005). Deviant behavior of greek football spectators (Doctoral dissertation). Semmelweis university of Budapest. Faculty of physical education and sport sciences, 1-147.
 • Ø Rahmat M.M, Momtaz O. (2013). Does Frustration Cause Aggression? Case study: soccer fans in Iran, International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 4 (10): 3028-3035.
 • Ø Razavi S.Z, Mostahfezian M, Mirhoseini S.M.A. (2013).  The role of sport events management in the occurrence of anti-social behavior by spectators in Master Soccer League of Iran. Advances in Environmental Biology, 7(13): 4053-4058.
 • Ø Spaaij, R. (2006). Aspects of hooliganism violence. Amsterdam School for Social science research. 1-32.
 • Ø Spaaij, R.(2014). Sports crowd violence: An interdisciplinary synthesis. Aggression and Violent Behavior 19:146–155.
 • Ø Stott, C and Pearson, G. (2006). Football Banning Orders, Proportionality and public order, Howard Journal of Criminal Justice, 45(3): 241-254.
 • Ø Theodorakis, Nicholas D. Alexander Kostantion. (2008). Can service quality Predict spectator´s behavioral intentions in Professional soccer?. Managing leisure Journal, 13: 162-178.
 • Ø Wann. D L. (2005). Essay: Aggression in sport, Elsevier, vol 366: 31-32.