توسعه فرهنگ دوچرخه سواری در دانشگاه فردوسی مشهد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ دوچرخه سواری در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع «توصیفی و تحلیلی» می­باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان پسر (9234 نفر) دانشگاه فردوسی مشهد در نیم سال دوم تحصیلی 92-93 بود که با استفاده از فرمول کوکران 312 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند.
یافته‌ها: نتایج این تحقیق نشان داد، بیش از 86 درصد دانشجویان تمایل به استفاده از دوچرخه در پردیس دانشگاه را دارند. استفاده از دوچرخه با انگیزه «فعالیت بدنی و ورزش» اولویت اول دانشجویان بود. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد، که عامل «تجهیزات و امکانات»، «سیاست­های تشویقی - حمایتی»، «برنامه های آموزشی- تبلیغاتی» به ترتیب بیشترین امتیاز را برای توسعه فرهنگ دوچرخه سواری در بین دانشجویان بدست آورند.
نتیجه‌گیری: توجه مسئولین دانشگاه به فراهم آوردن شرایطی برای حضور دوچرخه­ شخصی دانشجویان در دانشگاه می­تواند سبب توسعه فرهنگ دوچرخه سواری در بین دانشجویان شود. از سویی دانشگاه باید به تدوین یک برنامه جامع با مد نظر قرار دادن اولویت­های مشخص شده از سوی دانشجویان در این زمینه بپردازد تا به رونق دوچرخه سواری کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of bicycle culture in the Ferdowsi University of Mashhad

نویسندگان [English]

 • Yasser Safar 1
 • Seyyed Moeteza Azimzadeh 2
1 M.A. in Sport Management, Ferdowsi University of Mashhad
2 Assoc. Prof., Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to investigate the factors affecting the development of bicycle culture in the Ferdowsi University of Mashhad.
Methodology: The present research is descriptive - analytical. The research population consisted of all the male students (9,234) in the Ferdowsi university of Mashhad in the second semester of the 2013-2014 academic year. Through Cochran formula, the 312 students were selected as sample.
Results: The results showed that more than 86% of students wanted to use the bicycle on campus. The students' first priority to use bicycle was the physical activity and sport. Also, Friedman test showed that the most important factors to develop bicycle culture were equipment and facilities, incentive-supportive policies, and education - advertisement programs respectively.
Conclusion: If the university authorities provide conditions for students to ride their own personal bicycles in the university, the bicycle culture will be developed. Moreover, the university needs to develop a comprehensive plan to meet the priorities identified in this research to promote cycling.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Development
 • culture
 • cycling
 • Campus
 • Ø     جلالی فراهانی، مجید؛ عزیزی، بیستون؛ خبیری، محمد (1390). بررسی نگرش دانشجویان ساکن در خوابگاههای دانشگاه تهران به ورزش همگانی. مدیریت ورزشی، شمارۀ 8، صص 75-91.
 • حسینی، گلاله؛ حمیدی، مهرزاد؛ تجاری، فرشاد (1391). تدوین برنامۀ راهبردی ورزش دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، مدیریت ورزشی، شمارۀ 15، صص 15-33.
 • Ø     حیدری نژاد، صدیقه؛ لسانی­جویباری، فرزانه (1388). بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان ساکن در خوابگا ههای دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز از فعالیت­های فوق برنامة ورزشی. مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، شمارۀ 5 (9)، صص1-14
 • شعبانی بهار، کیوان، فراهانی، ابوالفضل (1392). تاثیر پوسترها و تابلو های برانگیزنده در ترویج استفاده از پله بجای پله برقی در ایستگاه مترو- مطالعه موردی : شهر کوالالامپور مالزی. مطالعات مدیریت ورزشی، شمارۀ 10(18)، صص 131-142.
 • طاهری. «تأثیر دوچرخه سواری بر سلامت روان جامعه». http://mir-damad.blogfa.com/post/71. 6/02/1392.
 • فرمانبر، ربیع اله؛ نیکنامی، شمس الدین؛ حیدرنیا، علیرضا؛ حاجی­زاده، ابراهیم (1388). پیشگویی کننده های رفتار ورزشی دانشجویان بر اساس مدل مراحل تغییر و تئوری خود تعیین کنندگی با استفاده از آنالیز مسیر. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، شمارۀ 18(71)، صص35-46.
 • قدرت نما، اکبر؛ حیدری نژاد، صدیقه؛ داودی، ایران، رایگان، ایوب (1392). رابطه وضعیت اقتصادی– اجتماعی با میزان فعالیت بدنی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. مدیریت ورزشی، شمارۀ 16، صص 5-20.
 • لهسائی زاده، عبدالعلی؛ جهانگیری، جهانگیر؛ تابعیان، حسن (1385). بررسی عوامل موثر بر علاقه دانشجویان به ورزش: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه علوم پژشکی شیراز. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شمارۀ 24(2)، صص 95-105.
 • مختاری ملک آبادی، رضا(1390). تحلیلی جغرافیایی بر نقش دوچرخه در سیستم حمل و نقل پایدار شهر اصفهان، مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقه ای ،شمارۀ 3 (9) ، صص101-122.
 • منصوریان، علیرضا (1381). دوچرخه سواری در شهر با نگاهی به شهر مشهد. فصلنامه مدیریت شهری، شمارۀ 12 ، صص 94-99.
 • نادریان جهرمی، مسعود؛ هاشمی، هاجر (1388). مشارکت در ورزش های تفریحی. پژوهش در علوم ورزشی، شمارۀ 1(22)، صص39-53.
 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1393). آمار آموزش عالی ایران در یک نگاه، سال تحصیلی 93-1392. صص 107-109.
  • Ø AhmadianRod, Akar, G., & Clifton, K. J. (2009). Influence of individual perceptions and bicycle infrastructure on decision to bike. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2140(1):165-172.
  • Ø Bassett Jr, D. R., Pucher, J., Buehler, R., Thompson, D. L., & Crouter, S. E. (2008). Walking, cycling, and obesity rates in Europe, North America, and Australia. Journal of physical activity & health, 5(6):795-814
  • Ø Bauman, A., Rissel, C., Garrard, J., Kerr, I., Speidel, R., & Fishman, E. (2008). Getting Australia moving: Barriers, facilitators and interventions to get more Australians physically active through cycling. Funded by the Australian Government, Department of Health and Ageing. Cycling Promotion Fund, Melbourne. www.researchgate.net/publication/235356404_Cycling_Getting_Australia_Moving_Barriers_Facilitators_and_Interventions_to_Get_More_Australian_Physically_Active_Through_Cycling
  • Ø Bonham, J., & Koth, B. (2010). Universities and the cycling culture. Transportation research part D: transport and environment, 15(2): 94-102.
  • Ø Tarleton, J., Matos, V., Owensby, D., Brightman, A., Fail, H., Maggart, J., Lee, K., Evans, T., &Taylor. M, (2011).UNC Campus Bicycling Environment Becoming a    Bicycle-Friendly University. www.ie.unc.edu/files/2016/03/bicycling_presentation.pdf
  • Ø Chan, M., Coupland, W., Gagesch, K., Mulé, C., & Runyan, A. (2009).   Exploring Sustainability in Campus Design and Greenspace: Lessons from Leading Universities. Clemson University  Bikeway Design Guidelines, www.citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.523.2073&rep=rep1&type=pdf
  • Ø Davis, N. C. D. A. cycling & health. What’s the evidence? Public health advisors to Cycling England, www.cufacilities.sites.clemson.edu/documents/planning/Bikeways%20Design%20Guidelines.pdf
  • Ø Emadi, M., Tabrizi, K. G., Sharifian, E., & Zarei, M. (2012). Study affecting factors on Development of cycling in city of Kerman. International Journal of Sport Studies, 2(8): 414-420.
  • Ø Fund, A., Hall, A., Gorby, C., Siegel, D., Wolf, E., Burdett, J., & Gathunguri, M. (2012). Sustainable Transportation at the University of Kansas.  www.sustain.ku.edu/sites/sustain.drupal.ku.edu/files/docs/Sustainable%20Transportation%20at%20the%20University%20of%20Kansas.pdf
  • Ø Garrard, J., Crawford, S., & Hakman, N. (2006). Revolutions for Women: Increasing Women’s Participation in Cycling for Recreation and Transport. Deakin University, Melbourne. www.researchgate.net/publication/270762586_Revolutions_for_Women_Increasing_women%27s_participation_in_cycling_for_recreation_and_transport_Final_Report
  • Ø Gordon-Larsen, P., Boone-Heinonen, J., Sidney, S., Sternfeld, B., Jacobs, D. R., & Lewis, C. E. (2009). Active commuting and cardiovascular disease risk: the CARDIA study. Archives of internal medicine, 169(13):1216-1223.
  • Ø Greene, A., Hibbits, H., Kwan, D., Julia Monteith, A., David Neuman, F., Spain, D., & Uang, E. (2007). University Of Virginia. Bicycle master plan.  www.officearchitect.virginia.edu/pdfs/BicycleMasterPlan.pdf
  • Ø Guidance, N. p. h. (2012). Walking and cycling: local measures to promote walking and cycling as forms of travel or recreation.www.nice.org.uk/guidance/ph41
  • Ø McLoughlin, I. V., Narendra, I. K., Koh, L. H., Nguyen, Q. H., Seshadri, B., Zeng, W., & Yao, C. (2012). Campus Mobility for the Future: The Electric Bicycle. Journal of Transportation Technologies, 2(01):1-2.
  • Ø Nicholson, A., & Kingham, S. (2003). The University of Canterbury transport strategy. Paper presented at the 26th Australasian Transport Research Forum: 1-3 October 2003; Wellington.
  • Ø www.researchgate.net/publication/267860574_The_University_of_Canterbury_Transport_Strategy.
  • Ø Pitsiava-Latinopoulou, M., Basbas, S., & Gavanas, N. (2013). Implementation of alternative transport networks in university campuses: The case of the Aristotle University of Thessaloniki, Greece. International Journal of Sustainability in Higher Education, 14(3):310-323.
  • Ø Ransdell, L. B., Mason, S. G., Wuerzer, T., & Leung, K. M. (2013). Predictors of cycling in college students. Journal of American College Health, 61(5):274-284.
  • Ø Rissel, C., Mulley, C., & Ding, D. (2013). Travel mode and physical activity at Sydney University. International journal of environmental research and public health, 10(8):3563-3577.
  • Ø Sam Corbett, Gilpin, J., & Renfro, R. (2012). Best Practices in Campus Bicycle Planning. This white paper documents best practices in bicycle planning and program development at university campuses throughout the United States.
  • Ø Scott, j. j. (2014). Bicycle and pedestrian harmony: perspectives on bicyclist’s behavior on campus. kansas state university. www.krex.k-state.edu/dspace/handle/2097