تأثیر عوامل اجتماعی – اقتصادی بر میزان مشارکت ورزشی خانوارهای شهرستان مراغه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز

3 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

4 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی ملکان

چکیده

هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر عوامل اجتماعی – اقتصادی بر میزان مشارکت ورزشی خانوارهای شهرستان مراغه بود.
روش شناسی: روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است که در زمره­ی پژوهش های کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه خانوار‌های شهرستان مراغه است که بر اساس سال‌نامه آماری استان در سال 1390 برابر با 47982 خانوار بودند. نمونه آماری با توجه به جدول مورگان 386 خانوار انتخاب شدند که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و تصادفی از مناطق مختلف شهرستان تعیین شدند. از پرسشنامه وضعیت اجتماعی - اقتصادی (قدرت نما، حیدری نژاد و داوودی، 1392) با ضریب پایایی 79/0 برای گردآوری داده­ها بهره برده شد. از آزمون کلموگروف  اسمیرنوف برای بررسی توزیع طبیعی داده ها و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از رگرسیون تک متغیره در سطح معنی داری 05/0=α استفاده گردید.
یافته­ها: نتایج تحقیق نشان داد که عوامل اجتماعی سهم اثر معنی‌داری از لحاظ آماری بر مشارکت ورزشی خانوار ندارد(18/0p≤) ولی عوامل اقتصادی، بر میزان مشارکت ورزشی خانوار تاثیر دارد(001/0p≤).
نتیجه ­گیری: با توجه به نتایج تحقیق، به منظور افزایش میزان مشارکت ورزشی خانوار ها، توجه به عوامل اقتصادی مهمتر از عوامل اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Socio–Economic factors on sports participation in Maragheh Households

نویسندگان [English]

 • Bahram Akbari 1
 • Fariba Askarian 2
 • salman jafari 3
 • Nasim Akbari 4
1 Ph.D. student in sports management, PNU University of Tehran
2 Assoc Prof. of sport management, Tabriz University
3 M.A. in Physical education, Shahid Rajaee Teacher Training University
4 M.A. in Sport Management, Islamic Azad University, Malekan branch
چکیده [English]

Objective: The aim of the present study was to determine the effect of socio-economic factors on sports participation in Maragheh households.
Methodology: It is an applied descriptive-correlational research. The research population consisted of all the households in the town of Maragheh. According to the Statistical Yearbook of the province in 2011, Maragheh has the estimated households of 47,982. According to Morgan's table, 386 households were selected as sample by cluster random sampling. The research instrument was the Socio-economic questionnaire (Godratnema, Heidarinejad and Davoodi, 2013). The reliability coefficient was 0.79.  To test the normal distribution of data, Kolmogorov- Smirnov was measured. The analysis of data was done using regression at a significance level of 0.05.
Results: The results showed that social factors did not significantly affect households' sport participation (P≥0.05). However, the economic factors influenced the sports participation (P≤0/001).
Conclusion: According to the results, in order to increase the households' sports participation, economic factors are more important than social factors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Socio-economic factors
 • sports participation
 • household
 • اسدی، زهرا؛ مرادی، محمدرضا؛ نمازی زاده، مهدی (1390). بررسی انگیزه ها و عوامل بازدارنده مشارکت دانشجویان دانشگاه شهرکرد در فعالیت های فوق برنامه ورزشی وارائه راهکار برای توسعه آن، نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی، http://www.civilica.com/Paper-sportiau01-sportiau01_227.html.
 • اسلامی، ایوب؛ محمودی، احمد؛ خیبری، محمد؛ نجفیان رضوی، سید محمد (1392). ﻧﻘﺶ وﺿﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ-  اﻗﺘﺼﺎدی درانگیزه ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ورزشﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ - ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ، پژوهش های کاربردی مدیریت ورزشی، دوره 2، شماره7، صص89-104.
 • امیرزاده، فرزانه؛ آقاعلی نژاد، حمید؛ رجبی، حمید؛ صدیق سروستانی، رحمت الله (1384). ارتباطبیناضافهوزنوچاقیباوضعیت اجتماعی اقتصادی دانش آموزان دختر تهرانی، پژوهش در علوم ورزشی، دوره 3، شماره9، صص 69-85.
 • پارسامهر، مهربان (1385). بررسی عوامل موثر بر مشارکت زنان در فعالیتهای ورزشی (مطالعه موردی: استان مازندران)، رساله دکتری جامعه شناسی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم انسانی.
 • رضوی، محمدحسین؛ طاهری اشکوه، رضا (1389). بررسی وضعیت اقتصادی اجتماعی افراد شرکت کننده در فعالیت های ورزش همگانی استان مازندران. نشریه مدیریت ورزشی، دوره 2، شماره 5، صص 21-34.
 • شعبانی، عباس؛ غفوری، فرزاد؛ هنری، حبیب (1390). بررسی چالش های ورزش همگانی در ایران، پژوهش در علوم تربیت بدنی، شماره 10، صص 13-26.
 • فتاحی بافقی، عباس؛ کریمی، فرشته (1391). بررسی علل عدم مشارکت دختران محصل در فعالیت های ورزشی شهرستان بافق، کد خبر:6521، http://www.bafghfarda.com/?p=6521.
 • قدرت نما، اکبر؛ حیدری نژاد، صدیقه (1392). رابطه انگیزه مشارکت ورزشی با میزان فعالیت بدنی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز، مطالعات مدیریت ورزشی، دوره 5، شماره 18، صص 189-202.
 • قدرت نما، اکبر؛ حیدری نژاد، صدیقه؛ داوودی، ایران (1392). رابطه‌ی وضعیت اقتصادی اجتماعی با میزان فعالیت بدنی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز، نشریه مدیریت ورزشی، دوره 5، شماره 16، صص 5-20.
 • مرکز آمار ایران (1391). بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت کل آمارهای اقتصاد، اداره آمار اقتصادی، دایره بررسی بودجه خانوار.
 • نادریان جهرمی، مسعود؛ هاشمی، هاجر (1388). مشارکت در ورزش تفریحی، انگیزه ها و پیش فرض ها در جنبه تفریحی ورزش، پژوهش در علوم ورزشی، شماره 1(پیاپی 22)، صص 39-53.
 • نوشیرانزاده، فاطمه (1390). رابطه مشارکت ورزشی با هزینه های ورزشی و درمانی در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه های تبریز، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه تبریز، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، صص 45-46
  • Ø Aaker, Botrdeaudhuij, I., Simon, S., De Meester, F., Van Lenthe, F., Spittaels, H., Lien, N., Fabrizio, F., Mercken, L., Moore, L., & Haerens, L (2011). Are physical activity interventions equally effective in adolescents of low and high socio – economic status (SES), results from the eruopean teenage project, Journal of health education research, 26 (1): 119-130.
  • Ø Canadian Department of Health (2013). Sport Participation 2010, This is the fourth in a series of research reports that use the General Social Survey data to provide an overview of sport participation in Canada, The previous three reports (1992, 1998, and 2005) were published by Statistics Canada.
  • Ø Dollman, J., & Lewis, N.R (2010). The impact of socioeconomic position on sport participation among South Australian youth, Journal of Science and Medicine in Sport, 1: 318-322.
  • Ø Huang, H., & Humphreys, B.R (2012). Sports participation and happiness: Evidence from US micro data, Journal of Economic Psychology, 33: 776-793.
  • Ø Kanters, M.A., Jason N.B., Michael B.E., Jonathan M.C., & Myron F.F (2013). School Sport Participation Under Two School Sport Policies: Comparisons by Race/Ethnicity, Gender, and Socioeconomic Status, Ann, Behave, med, 45, 113-121.
  • Ø Kylie, B., Jo S., Billie G.C., & David, C (2006). How can socio economic differences in physical activity among women be explained?. A qualitative study, Journal title women and health, 43(1): 93-113.
  • Ø Lee Lok, J (2012). The effects of socio-economic status on physical activity participation in Hong Kong adolescents: asocial ecological approach, The University of Hong Kong (Pokfulam, Hong Kong), http://hdl.handle.net/10722/174539.
  • Ø Prins, R.G., Mohnen, S.M, van Lenthe, F.J, Brug, J., & Oenema, A (2012). Are neighbourhood social capital and availability of sports facilities related to sports participation among Dutch adolescents?, International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 9(90): 2-11.
  • Ø Santos, M.P., Carlos, E., & Jorge, M (2004). The Relationship Between Socioeconomic Status andAdolescents’ Organized and Non organized Physical Activities, Pediatric Exercise Science, 16: 210-218.
  • Ø Seabra, A.F., Mendonça D.M., Thomis M.A., Peters T.J., & Maia J.A (2008). Associations between sport participation, demographic and socio-cultural factors in Portuguese children and adolescents, Eur J Public Health. 2008 Feb; 18(1): 25-30.
  • Ø Stalsberg, R., & Pedersen, A.V (2010). Effects of socioeconomic status on the physical activity in adolescents: a systematic review of the evidence, scandinavian, Journal of medicine and science in sports, 20(3): 368-383.
  • Ø U.S. Department of Health and Human services(2000). Healthy People 2010: Understanding and improving health, http://health-equity.pitt.edu/640/.
  • Ø Vandendriessche, J.B., Vandorpe, BF., Vaeyens, R., Malina, R.M., Lefevre, J., Lenoir, M., & Philippaerts, R.M (2012). Variation in Sport Participation, Fitness and Motor Coordination With Socioeconomic Status Among Flemish Children, Pediatric Exercise Science, 24: 113-128.